NJA 1991 s. 232

Vid prövning av besvär över beslut av advokatsamfundet att vägra en sökande inträde i samfundet på grund av bristande lämplighet har samfundets bedömning av lämplighetsfrågan ansetts böra frångås endast om något särskilt förhållande föranleder därtill.

HD

I ansökan, som inkom till Sveriges Advokatsamfund d 5 mars 1990, ansökte jur kand K.W. om inträde i advokatsamfundet.

Styrelsen för Stockholmsavdelningen av advokatsamfundet avstyrkte bifall till ansökningen.

K.W. företrädde personligen jämte ombud vid ärendets behandling i Sveriges Advokatsamfunds styrelse d 7 sept 1990. Styrelsen fattade samma dag enhälligt följande beslut: Enär K.W. inte styrkt sin lämplighet att utöva advokatyrket avslår styrelsen K.W:s ansökan.

K.W. anförde besvär i HD och yrkade att HD måtte bevilja honom inträde i advokatsamfundet.

Advokatsamfundets styrelse avstyrkte bifall till besvären. K.W. och advokatsamfundets styrelse utvecklade skriftligen sina synpunkter på de omständigheter som särskilt föranlett styrelsens avslagsbeslut.

Ärendet avgjordes efter föredragning av handlingarna och muntligt förhör, vid vilket K.W. åtföljdes av advokaten B.S. såsom ombud. Advokatsamfundets styrelse företräddes av generalsekreteraren i advokatsamfundet, advokaten L.B..

HD (JustR:n Jermsten, Gregow, referent, Lind, Svensson och Danelius) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Styrelsen har i det överklagade beslutet funnit att K.W. inte har styrkt sin lämplighet att utöva advokatyrket.

Av ansökningshandlingarna framgår att K.W. år 1982 förvärvat "Degree of Juris Doctor" vid ett universitet i USA, att han år 1985 avlagt svensk juristexamen samt att han därefter har utövat praktisk juridisk verksamhet i Sverige. Enligt K.W:s egna uppgifter är hans amerikanska examen, som krävde tre års studier, närmast att jämställa med svensk juris kandidatexamen.

Styrelsen har i HD till stöd för sin ståndpunkt åberopat särskilt K.W:s sätt att föra talan i två mål vid Stockholms TR, båda avgjorda år 1990, och i ett mål vid Södra Roslags TR, handlagt under år 1989. Styrelsen har också åberopat K.W:s förfarande att i olika sammanhang begagna titeln "Jur. dr" såsom beteckning på sin amerikanska examen.

Advokatsamfundet prövar genom sin styrelse varje år ett stort antal ärenden avseende inträde i samfundet. Av bl a de beslut som under årens lopp har överklagats framgår att samfundet uppställer förhållandevis stränga krav beträffande de sökandes allmänna lämplighet; frågan gäller i allmänhet förmågan att på tillfredsställande sätt fullgöra erhållna uppdrag, bl a genom utförande av talan vid domstol. Med hänsyn till samfundets ställning och erfarenheter bör samfundets egen bedömning i intagningsärenden, särskilt när den är enhällig, tillmätas stor betydelse vid överklagande. Det bör också beaktas att det enligt stadgad praxis åligger den som har förvägrats inträde att i besvärsmålet styrka sin lämplighet. Mot bakgrund härav bör samfundets beslut i lämplighetsfrågan frångås endast om utredningen i besvärsmålet utvisar att de anmärkningar som samfundets beslut grundats på inte har den omfattning eller den styrka som samfundet har utgått från eller om det annars står klart att anmärkningarna inte kan tillmätas den betydelse som har skett vid samfundets prövning eller om något annat särskilt förhållande föranleder därtill.

Av utredningen framgår att K.W. i de båda målen vid Stockholms TR utfört talan på ett i flera avseenden bristfälligt sätt, såväl materiellt som processuellt. Detta ledde till att han i det ena målet, efter prövning av Svea HovR, med stöd av 18 kap 7 § RB ålades att solidariskt med sina huvudmän ersätta motpartens rättegångskostnader med tillhopa 25 480 kr. I det andra målet nedsattes den av honom yrkade ersättningen för arbete om 28 750 kr till 12 500 kr; överklagande härav föranledde inte någon ändring. De tre domstolsledamöterna i sistnämnda mål har uttalat att K.W. ännu inte är mogen att vinna inträde i advokatsamfundet. Viss hänsyn bör också tas till att fyra domare vid Södra Roslags TR har ställt sig tveksamma till hans inträde i samfundet. Härtill kommer att K.W:s användande av titeln "Jur. dr" på brevpapper och i andra sammanhang utan varje uppgift om titelns amerikanska ursprung måste bedömas som missvisande.

I målet föreligger visserligen åtskilliga yttranden från advokater och tingsrätter, vari K.W:s ansökan om inträde i advokatsamfundet har tillstyrkts eller lämnats utan erinran. Med hänsyn till vad som sagts i det föregående kan K.W. dock inte anses ha styrkt att han för närvarande är lämplig att vinna inträde i samfundet.

Domslut

HD:s avgörande. HD lämnar besvären utan bifall.