NJA 2003 not 53

A.G. mot Traktorcenter Rosén & Söner (Traktorcenter) ang. tillstånd till prövning i HovR av mål om handräckning.

Den 16:e. 53. (Ö 2245-02) A.G. mot Traktorcenter Rosén & Söner (Traktorcenter) ang. tillstånd till prövning i HovR av mål om handräckning. Traktorcenter ansökte hos kronofogdemyndigheten om vanlig handräckning för att A.G. skulle åläggas att återlämna en traktor av fabrikat Fordson Major med frontlastare. Grunden för yrkandet angavs vara att A.G. vägrade återlämna traktorn trots att betalning inte skett samt att Traktorcenter efter klagomål från A.G. erbjudit sig att hämta traktorn och kreditera hela fakturan. A.G. bestred ansökningen och anförde därvid att Traktorcenter kunde hämta traktorn förutsatt att bolaget återlämnade den likvid som lämnats för traktorn, nämligen en annan traktor av fabrikatet Bukh som Traktorcenter tidigare fått för service och som bolaget delvis demonterat. Vidare uppgav A.G. att de gjort upp om ett pris för Fordson-traktorn, att denna levererats till honom och att den inte fungerade som den skulle. Målet överlämnades till Örnsköldsviks TR, som avgjorde det efter huvudförhandling i förenklad form. Traktorcenter yrkade att A.G. skulle förpliktas att till bolaget återlämna den sålda traktorn med frontlastare. Grunden för handräckningsyrkandet var att full betalning för traktorn inte skett och att A.G. vägrat att återlämna den. A.G. medgav yrkandet med det förbehållet att Traktorcenter skulle utge ersättning till honom med visst belopp som ersättning för värdeminskning på Bukh-traktorn. Traktorcenter bestred detta ersättningsanspråk. TR:n fann att A.G. inte visat att bolaget vållat någon skada på Bukh-traktorn. På grund härav och då A.G. förklarat sig inte vilja ha nämnda traktor tillbaka biföll TR:n genom dom 28/2 01 käromålet. – A.G. överklagade TR:ns dom till HovR:n f. N. Norrl. Hans yrkanden, som de slutligen angavs, var att HovR:n skulle upphäva TR:ns dom, anmoda Traktorcenter att återställa Bukh-traktorn till samma skick som den var i när den överlämnades till bolaget, besluta att bolaget skulle ersätta A.G. med 3 000 kr för förlust på grund av bolagets vägran att återlämna Bukh-traktorn. I HovR:n gjorde A.G. gällande bl.a. att han inte förvärvat Fordson- traktorn från bolaget, att han vägrat betala den faktura han fick på Fordson-traktorn eftersom mellanskillnaden, 20 000 kr, var orimlig då den traktorn inte fungerade samt att Fordson-traktorn skulle vara kvar hos honom tills bolaget återställt Bukh-traktorn till honom. HovR:n beslöt 16/5 02 att inte meddela prövningstillstånd. – A.G. yrkade, som det fick förstås, att HD skulle bevilja tillstånd till målets prövning i HovR:n. Traktorcenter bestred ändring. Föredraganden föreslog att HD skulle meddela följande beslut. Skäl. Traktorcenter har vid TR:n yrkat att A.G. till bolaget skall förpliktas att återlämna en traktor. Bolaget har som grund för sin talan anfört att A.G. köpt traktorn utan att erlägga full betalning och att han vägrat att återlämna den. A.G. medgav yrkandet men villkorade sitt medgivande av det förbehåll som framgår av TR:ns dom. Dom kan meddelas med ett villkorat medgivande som enda grund för domen bara om villkoret dessförinnan uppfyllts (jfr NJA 1981 s. 780 och NJA 1987 s. 621 I–III samt Heuman i Juridisk tidskrift 1996–97 s. 38 f. och Larsson i Studier rörande processhandlingar s. 23 f.). A.G:s villkor har inte uppfyllts. Den del av villkoret som avser värdeminskning hade även för det fall A.G. lyckats styrka sitt motkrav inte kunnat avräknas beloppsmässigt mot bolagets handräckningsyrkande. Bara om han i TR:n väckt egen talan om ersättning för värdeminskningen hade bolaget kunnat förpliktas att betala sådan ersättning. A.G. har i HovR:n rest andra villkor för att lämna ut traktorn och gjort gällande att han i TR:n velat men inte lämnats tillfälle att föra bevisning om värdeminskningen. Dessa förhållanden talar för att A.G. inte avsett att medge bolagets yrkande villkorslöst för det fall hans motkrav inte bifölls utan i så fall avsett att bestrida det (jfr NJA 1976 s. 504). Det följer av 54 § köplagen och 40 § konsumentköplagen att säljaren, med vissa undantag som inte är aktuella nu, inte kan häva ett köp på grund av dröjsmål med betalningen sedan varan kommit i köparens besittning. Omständigheten att A.G. fått traktorn i sin besittning framgår av grunderna för bolagets talan och följer för övrigt som en konsekvens av att det är fråga om en handräckningstalan. Omständigheten har av allt att döma varit ostridig. Den hade därför kunnat läggas till grund för TR:ns avgörande i målet (se Boman i Om åberopande och åberopsbörda i dispositiva tvistemål s. 102 ff. och s. 130). Besittningsförhållandet och oklarheten angående medgivandets innebörd väcker tvivel om riktigheten av TR:ns avgörande. Tillstånd bör därför meddelas till målets prövning i HovR:n. Avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i HovR:n.

HD: Skäl. I HD har A.G. vidhållit att Traktorcenter skall återställa Bukh-traktorn i tidigare skick och att han inte köpt Fordson-traktorn. Han har vidare uppgett att bolaget nu hämtat Fordson-traktorn.

Det har inte i målet gjorts gällande att A.G. köpt Fordson-traktorn med återtagande- eller ägarförbehåll för Traktorcenter eller att bolaget förbehållit sig rätt till hävning eller köparen avvisat varan. Traktorcenter har då inte haft rätt att återfå den traktorn utan endast kunnat kräva betalning för denna (jfr 54 § fjärde stycket köplagen 1990:931, alternativt 40 § tredje stycket konsumentköplagen 1990:932). A.G:s medgivande av Traktorcenters talan, vilket var försett med ett icke uppfyllt villkor, torde inte inverka på nu angivna förhållande. Det kan därför ifrågasättas om det i TR:n funnits rättslig grund att bifalla Traktorcenters talan i huvudsaken så som denna utförts där. Detta talar för att tillstånd till målets prövning i HovR:n borde ha meddelats såvitt gällde överklagade delar av TR:ns dom, medan de nya yrkanden som A.G. framställt i HovR:n bort avvisas av HovR:n. Det kan tilläggas att A.G:s anspråk i TR:n på ersättning för värdeminskning på Bukh- traktorn rätteligen inte bort prövas av den domstolen, eftersom det framställts utan stämning (jfr 13:4 RB), och det kan för övrigt inte heller anses vara omfattat av TR:ns avgörande.

HovR:n har emellertid haft fog för att uppfatta A.G:s överklagande dit så att denne yrkade att få tillbaka Bukh-traktorn i återställt skick mot att Fordson-traktorn återgick till bolaget eftersom något köp av den sist nämnda traktorn inte kommit till stånd. Förutsättning att bifalla överklagandet i huvudsaken har inte förelegat vid denna inställning, som innebar att A.G. både framställt ett nytt yrkande och åberopat en ny grund för sin talan (jfr 13:3 och 50:25 2 st. RB). Med hänsyn härtill kan det anses ha varit befogat att inte meddela prövningstillstånd i HovR:n. A.G:s överklagande skall därför avslås.

Avgörande. HD fastställer HovR:ns beslut.