NJA 2004 not 10

A.R. mot Justitiekanslern angående tjänstefel.

Den 20:e. 10.(B 3200-03) A.R. mot Justitiekanslern angående tjänstefel.

A.R. ansökte, som talan fick förstås, om stämning på Justitiekanslern eller den som hade tjänstgjort i hans ställe.

HD, beslutpå förslag av föredraganden:Det följer av 20 kap. 10 § 5 RB att A.R. inte är behörig att väcka en sådan talan mot Justitiekanslern som avses med stämningsansökan. Hans stämningsansökan skall därför avvisas.

Avgörande.HD avvisar A.R:s stämningsansökan.