NJA 2004 not 2

J.S. mot A.A. angående tjänstefel.

Den 23:e. 2.(B 4453-02) J.S. mot A.A. angående tjänstefel.

Genom en ansökan om stämning avseende kränkning av ”barn och förälder” väckte J.S. vidHuddinge tingsrätttalan mot tingsrättens lagman A.A. Sedan tingsrätten förelagt J.S. att vid äventyr av avvisning komplettera sin ansökan i olika avseenden – bl.a. att uppge huruvida han avsåg att föra en brottmålsprocess eller en tvistemålsprocess, att uppge vems talan han avsåg att föra samt, för det fall han avsåg att föra någon annans talan än sin egen, att styrka sin behörighet – inkom J.S. till tingsrätten med en skrift vari han som kärande uppgav sig själv samt barnen R.S. och E.S.

Vidare angavs att stämningsansökan avsåg en ansvarstalan mot A.A. I skriften yrkade J.S. att A.A. ”ställs till svars för kränkning samt tjänstefel då han inte följer vad som anges i föräldrabalken”.

Ibeslutden 7 oktober 2002 konstaterade tingsrätten att mål om ansvar eller anspråk på grund av brott, som i utövningen av tjänsten eller uppdraget har begåtts av domare i allmän underrätt, enligt 2 kap. 2 § RB skall tas upp av hovrätt som första domstol. Genom beslutet överlämnade tingsrättendärför målet till Svea hovrätt för vidare handläggning.

Hovrättenanförde i domden 8 november 2002. Domskäl.J.S. har under handläggningen vid tingsrätten förelagts att vid äventyr av avvisning styrka sin behörighet att föra R.S:s och E.S:s talan i målet. J.S. har inte efterkommit föreläggandet. R.S:s och E.S:s talan skall därför avvisas.

J.S:s talan kan inte uppfattas på något annat sätt än som ett enskilt åtal med påstående om att A.A. har gjort sig skyldig till tjänstefel. Den brottsliga gärningen skall – såsom J.S:s talan måste förstås – ha bestått i att A.A. har fattat ett beslut i ett mål om vårdnad och umgänge utan att beakta vad som är bäst för barnen.

Det är uppenbart att talan är ogrundad. Åtalet skall därför ogillas och dom – med stöd av 53 kap. 2 § jämfört med 47 kap. 5 § 1 st. RB – genast meddelas utan att stämning utfärdas.

Domslut.1. Hovrätten avvisar åtalet såvitt avser den av J.S. för R.S. och E.S. förda talan. 2. Hovrätten ogillar åtalet såvitt avser J.S:s talan.

J.S. yrkade i HD att hovrättens dom skulle undanröjas och målet återförvisas till hovrätten för fortsatt handläggning.

HD, dompå förslag av föredraganden:HD avslår överklagandet.