NJA 2004 not 3

S.E. mot H.H. angående resning.

Den 27:e. 3.(Ö 1202-03) S.E. mot H.H. angående resning.

Hovrätten för Övre Norrlandmeddelade den 28 oktober 1974 dom i mål T 1/73 mellan å ena sidan H.H. och å andra sidan S.E. och T.F. Genom domen förklarades S.E. vara far till H.H. Domen vann laga kraft.

S.E. ansökte om resning och yrkade att hovrättens dom skulle upphävas. H.H. yttrade sig över ansökningen.

HD, beslutpå förslag av föredraganden:Vid tingsrätten och i hovrätten medgav S.E. att han hade haft samlag med H.H:s mor under konceptionstiden men invände att han inte kunde vara far till barnet bl.a. eftersom han hade använt preventivmedel. Resultatet av en i målet gjord blodundersökning uteslöt inte möjligheten att S.E. skulle kunna vara fadern och av en rättsantropologisk undersökning framgick att S.E. var möjlig som fader till barnet.

S.E. har som grund för resningsansökningen åberopat resultatet av en förälderundersökning daterad den 28 februari 2003. Undersökningen har utförts av Rättsmedicinalverket, Rättsgenetiska avdelningen, med utnyttjande av DNA-analyser. Resultatet av förälderundersökningen visar att S.E. med 99,9 % sannolikhet inte är H.H:s far.

Det är uppenbart att S.E. inte skulle ha förklarats vara far till H.H., om resultatet av undersökningen hade varit känt för hovrätten.

På grund av det anförda beviljar HD enligt 58 kap. 1 § 1 st. 3 RB resning i hovrättens mål och upptar med stöd av 7 § 1 st. samma kapitel målet till omedelbart avgörande.

Med upphävande av hovrättens dom förklarar HD att S.E. inte är far till H.H.