NJA 2004 not 55

Framställning om utlämning till Serbien och Montenegro av D.M.

Den 24:e. 55.(Ö 1833-04) Framställning om utlämning till Serbien och Montenegro av D.M.

Sedan ministeriet för mänskliga rättigheter och minoritetsrättigheter i Serbien och Montenegro med stöd av bl.a. ett häktningsbeslut av en undersökningsdomare vid kretsdomstolen i Belgrad begärt att D.M. skulle utlämnas till Serbien och Montenegro, fann HD i beslut den 30 juni 2004 bl.a. att det för prövningen av om hinder förelåg mot utlämning erfordrades att utredningen kompletterades i vissa avseenden.

Justitiedepartementet överlämnade därefter till HD en skrivelse från Sveriges ambassad i Belgrad. HD återupptog därpå handläggningen av ärendet.

Med anledning av den komplettering som kommit in uttalade Riksåklagaren som sin mening att de nya uppgifterna inte föranledde någon ändring av Riksåklagarens inställning att det inte förelåg hinder mot utlämning av D.M. med hänvisning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

D.M. förklarade för sin del att han ansåg att hinder för utlämning kvarstod. Han yrkade även att ytterligare utredning skulle inhämtas.

HD:s yttrande.Som angetts i HD:s tidigare beslut i ärendet får enligt art. 3 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ingen utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. En stat får inte lämna ut en person för lagföring för brott i annat land om det är sannolikt att han löper en allvarlig risk att i det landet utsättas för behandling i strid med artikeln, och det ankommer på HD att pröva om det föreligger hinder mot utlämning i angivet hänseende.

Den utredning angående de aktuella förhållandena i Serbien och Montenegro såvitt avser förekomsten av tortyr och polisbrutalitet som numera föreligger i ärendet kan inte anses ge underlag för bedömningen att det finns hinder mot utlämning på grund av Europakonventionens art. 3. Något skäl att inhämta ytterligare upplysningar föreligger inte.

Sammanfattningsvis finner HD att det föreligger hinder mot utlämning av D.M. dels enligt 4 § utlämningslagen för brottet kriminell konspiration, dels enligt 9 § samma lag för de gärningar som omfattas av det åberopade beslutet daterat den 10 juli 2003, men att det inte föreligger hinder enligt 1–10 §§ utlämningslagen mot den begärda utlämningen såvitt avser mord i Belgrad den 21 augusti 2002.