NJA 2004 not 67

A.R. mot justitieombudsmannen N.-O.B. angående tjänstefel.

Den 13:e. 67.(B 3631-03) A.R. mot justitieombudsmannen N.-O.B. angående tjänstefel.

A.R. ansökte om stämning på justitieombudsmannen N.-O.B.

HD, beslutpå förslag av föredraganden: Skäl.Det följer av 20 kap. 10 § 3 RB att A.R. inte är behörig att väcka en sådan talan mot justitieombudsmannen N.-O.B. som avses med stämningsansökningen. Hans talan skall därför avvisas.

Avgörande.HD avvisar A.R:s talan.