NJA 2004 not 70

P.K. mot Fastighets Aktiebolaget Kannan angående resning och klagan över domvilla.

Den 21:a. 70.(Ö 3377-01) P.K. mot Fastighets Aktiebolaget Kannan angående resning och klagan över domvilla.

I tvist om förhandlingsklausul meddelade Hyresnämnden i Stockholm den 13 februari 2001 beslut vari nämnden förordnade om slopande av förhandlingsklausul mellan P.K. och Kannan från och med den 1 juli 2000 samt lämnade utan avseende P.K:s yrkande beträffande en förhandlingsöverenskommelse med verkan från och med den 1 januari 2001.

Efter att först ha överklagat hyresnämndens beslut iSvea hovrättinkom P.K. med en återkallelseskrift, varefter hovrätten i beslut den 11 juni 2001 avskrev målet från vidare handläggning.

Sedan P.K. begärt att hovrätten skulle ompröva sitt beslut och därvid även undanröja hyresnämndens beslut den 13 februari 2001, hänvisade hovrätten i skrivelse den 6 augusti 2001 P.K. till att ansöka om resning eller klaga över domvilla hos HD.

HD avvisade i beslut den 18 september 2001 i mål Ö 3072-01 vad som betraktades som P.K:s överklagande av hovrättens beslut att inte pröva hans begäran om omprövning av avskrivningsbeslutet.

P.K. ansökte, som han fick förstås, om resning alternativt klagade över domvilla avseende HD:s beslut den 18 september 2001 samt Svea hovrätts beslut den 11 juni och den 6 augusti 2001.

Kannan angav i förklaring avseende den del av P.K:s talan som riktade sig mot hovrättens beslut den 11 juni 2001 att bolaget utan egna synpunkter överlämnade målet till HD:s prövning.

HD, beslutpå förslag av föredraganden:Hovrättens beslut den 11 juni 2001 att avskriva målet där har medfört att hyresnämndens beslut vunnit laga kraft. Hyresnämndens beslut om slopande av förhandlingsklausul vinner rättskraft (22 § 1 st. lagen [1973:188] om arrendenämnder och hyresnämnder jämfört med 4 § 1 st. 2 samma lag och 12 kap. 54 § JB). P.K:s ansökan om resning och klagan över domvilla skall tas upp till prövning.

P.K. har inte visat någon omständighet som kan föranleda resning eller som utgör domvilla såvitt avser HD:s beslut den 18 september 2001 eller Svea hovrätts beslut den 6 augusti 2001. Han har inte heller visat någon omständighet som kan föranleda resning såvitt avser hovrättens beslut den 11 juni 2001.

I sin skrift till Svea hovrätt av den 8 juni 2001 har P.K. angivit att han återtagit sin ansökan daterad den 29 mars 2000 vilken handlagts i hyresnämndens ärende nummer 4155-00 samt att hyresnämndens beslut i det ärendet därför skulle upphävas och ärendet avskrivas. Hovrättens beslut den 11 juni 2001 att avskriva målet där utan att undanröja hyresnämndens beslut får anses utgöra grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på utgången (NJA 1968 s. 46). P.K:s klagan över domvilla skall i denna del bifallas.

HD undanröjer hovrättens beslut den 11 juni 2001 i mål ÖH 1689-01 och visar målet åter till hovrätten för erforderlig behandling samt avslår P.K:s framställningar i övrigt.