NJA 2004 not 79

Överklagande av I.B. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.

Den 21:a. 79.(Ö 4764-03) Överklagande av I.B. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.

I.B. ansökte den 23 maj 2003 om inträde i advokatsamfundet. Advokatsamfundets Stockholmsavdelning avstyrkte ansökan. Ibeslutden 2 oktober 2003 avslog advokatsamfundets styrelsehennes ansökan då hon inte hade styrkt sin lämplighet att utöva advokatverksamhet.

I.B. yrkade att HD skulle förklara henne berättigad att vinna inträde i Sveriges advokatsamfund. Advokatsamfundets styrelse avstyrkte bifall till överklagandet.

HD:s beslut.Vad som förekommit i HD föranleder inte annan bedömning än den styrelsen gjort (jfr NJA 1991 s. 232). Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

HD lämnar överklagandet utan bifall.