NJA 2006 not 10

L.M. mot U.L. angående grovt tjänstefel m.m.

Den 23:e. 10. (B 4954-05) L.M. mot U.L. angående grovt tjänstefel m.m.

Den 24 mars 2003 väckte ett handelsbolag talan mot L.M. vid Eksjö tingsrätt. Talan avsåg ersättning för beställt material och utfört arbete på en hyresfastighet som L.M. påstods vara betalningsansvarig för. L.M. bestred bifall till käromålet.

Under målets handläggning vid tingsrätten yrkade L.M. innan muntlig förberedelse ägt rum att tingsrätten skulle upprätta en sammanfattning av parternas ståndpunkter enligt 42 kap. 16 § RB. Tingsrätten avslog begäran. Sedan förberedelsen i målet avslutats framställde han ånyo samma yrkande. Tingsrätten, som bestod av rådmannen U.L., avslog begäran. I beslutet angavs 42 kap. 12 § RB såsom varande det lagrum denna åtgärd föll under. Vid sammanträde för huvudförhandling vid tingsrätten den 2 maj 2005 förliktes parterna och tingsrätten avskrev målet. Avskrivningsbeslutet vann laga kraft.

L.M. yrkade iGöta hovrätt att U.L. skulle dömas till minst två års fängelse för mened, grovt brott, och grovt tjänstefel.

Hovrätten, som fann uppenbart att L.M:s enskilda åtal var obefogat, ogillade genom dom den 17 november 2005 L.M:s talan.

L.M. ansågs i HD ha yrkat bifall till sin i hovrätten förda talan.

HD, dom på förslag av föredraganden. HD fastställer hovrättens dom.

Den 1:a. 11. (T. 526-05) P.G. mot B.S. och Justitiekanslern angående skadestånd.

P.G. väckte vidHovrätten över Skåne och Blekinge talan mot B.S. och staten och yrkade att hovrätten skulle förplikta B.S. och/eller staten i egenskap av principal för B.S. att till P.G. utge 4 700 000 kr, varav 4 450 000 kr för uppskattad inkomstförlust och 250 000 kr för lidande.

Som grund för yrkandet anförde P.G. i huvudsak att B.S. i egenskap av rådman hade förtalat P.G., vilket bl.a. lett till att P.G. inte blivit antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Om inte B.S. handlat som han gjort hade P.G:s inkomster varit avsevärt högre.

Hovrätten, som fann att käromålet var uppenbart ogrundat och kunde ogillas utan att stämning utfärdades, ogillade käromålet genom dom den 2 maj 2005.

P.G. begärde muntlig förhandling och yrkade att HD skulle undanröja hovrättens dom och återförvisa målet till hovrätten för utfärdande av stämning.

HD, dom på förslag av föredraganden: HD, som inte finner skäl att hålla muntlig förhandling, avslår överklagandet.