NJA 2006 not 12

G.S. mot Riksåklagaren och S.Ö. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om misshandel.

Den 3:e. 12. (Ö 4212-03) G.S. mot Riksåklagaren och S.Ö. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om misshandel.

G.S. åtalades vidStockholms tingsrätt för att under tjänstgöring som polis den 14 april 2002 ha misshandlat S.Ö. genom att tilldela honom flera slag med en batong på kroppen, vilket medfört smärta och blåmärken. G.S. bestred ansvar. Tingsrätten fann visat att G.S. tilldelat S.Ö. ett till två batongslag som träffat S.Ö:s vänstra överarm. Tingsrätten angav att G.S. varit något svävande i fråga om vilket tjänsteingripande det varit fråga om. Närmast till hands låg enligt tingsrätten hans uppgift att avsikten med ingripandet skulle ha varit att kontrollera motorcykeln samt hindra S.Ö. från att köra iväg utan hjälm på huvudet. Det var enligt tingsrätten inte försvarligt att använda det våld som förekommit. Tingsrättendömde därför den 2 april 2003 G.S. för misshandel till 100 dagsböter och förpliktade honom att utge skadestånd.

G.S. överklagade domen iSvea hovrätt och yrkade att åtalet skulle ogillas och att han skulle befrias från utdömt skadestånd. Han gjorde i hovrätten gällande att tingsrätten missuppfattat hans berättelse. G.S. anförde att grunden för ingripandet var att han misstänkte att S.Ö. var påverkad av alkohol eller narkotika och därför kunde utgöra en trafikfara om han tilläts köra iväg med motorcykeln.

Hovrätten fann i beslutden 8 oktober 2003 inte skäl att meddela prövningstillstånd. Tingsrättens dom stod därför fast.

G.S. yrkade att HD skulle meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten.

Riksåklagaren och S.Ö. bestred bifall till yrkandet.

HD, beslut på förslag av föredraganden: Skäl. I HD har G.S. åberopat en ljudinspelning av förhöret med honom i tingsrätten. Han har vidare hänvisat till att uppgiften om misstanke om drogpåverkan angavs i brottsanmälan och i en promemoria i förundersökningsprotokollet.

För prövningstillstånd i hovrätt krävs inte att hovrätten är övertygad om att tingsrättens avgörande är oriktigt, utan det är tillräckligt att det finns utrymme för tvivel om avgörandets riktighet (jfr prop. 1992/93:216 s. 57 f.). Med hänsyn till vad G.S. anfört finns det utrymme för sådant tvivel. Tillstånd till målets prövning i hovrätten skall därför meddelas.

Avgörande. Med ändring av hovrättens beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i hovrätten, såvitt avser G.S:s överklagande.