NJA 2006 not 15

C.G.H. mot B.O. angående avvisande av åtal m.m.

Den 9:e. 15. (B 3490-05) C.G.H. mot B.O. angående avvisande av åtal m.m.

C.G.H. väckte i – – – se N 14 – – – grund av domen.

Hovrättenavvisade i domden 28 juli 2005 i mål nr B 9793-04 talan om tjänstefel på den grunden att åtalet avsåg samma påstådda gärning som hade prövats av hovrätten i dom den 23 juli 2004 och som hovrätten, med hänsyn till bestämmelsen i 30 kap. 9 § 1 st. RB, därför var förhindrad att ånyo pröva ansvar för.

Genom domen avvisade hovrätten C.G.H:s skadeståndstalan i den del grunderna för skadeståndsanspråket överensstämde med tidigare anförda grunder och ogillade talan i den del omständigheterna var nya i förhållande till tidigare skadeståndstalan.

C.G.H. yrkade i HD att B.O. skulle fällas till ansvar för brott och åläggas skadeståndsskyldighet i enlighet med hans vid hovrätten förda talan.

Föredragandenföreslog att HD skulle meddela följande dom. Domskäl.HD gör inte någon annan bedömning än hovrätten. Eftersom C.G.H:s överklagande är uppenbart ogrundat skall hovrättens dom fastställas utan att B.O. hörs.

Domslut

Domslut.HD fastställer hovrättens dom.

HD:s dom. Domslut.HD avslår överklagandet

.