NJA 2006 not 22

Överklagande av D.C. angående uteslutning ur Sveriges Advokatsamfund.

Den 19:e. 22. (Ö 5170-04) Överklagande av D.C. angående uteslutning ur Sveriges Advokatsamfund.

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämndanförde i beslut i protokoll den 11 november 2004 bl.a. D.C. har trots ett flertal anmaningar inte före inställelsen inför nämnden i sak bemött vad anmälarna lagt honom till last. Härigenom har han under lång tid försvårat samfundets utredning av de allvarliga anmärkningar som riktats mot honom. Genom att underlåta att lämna samfundet upplysningar om vad som förevarit har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Också genom att företräda motstående intressen har han på ett allvarligt sätt handlat i strid med god advokatsed.

Utredningen visar att D.C. som ombud för J.M. förhandlat med anmälarna angående försäljning av J.M:s aktier i LPJ Glasmästeri AB. Sedan förhandlingarna inte lett till resultat har han utan uppdrag från bolagets styrelse eller bolagsstämma medverkat till att sälja bolagets rörelse i det uppgivna syftet att därigenom framtvinga en värdering av

rörelsen. Då försäljningen skedde visste D.C. att en majoritet av aktieägarna i bolaget – tillika en majoritet av styrelseledamöterna – motsatte sig en försäljning. När majoritetsaktieägarna protesterade mot försäljningen och bolaget, företrätt av konkursförvaltare, gjorde gällande att försäljningen saknade verkan har D.C. i strid med bolagets intressen biträtt bolagets motpart i försök att fullfölja överlåtelsen.

Slutligen har D.C. med J.M. träffat avtal om att bolaget skulle debiteras kostnaden för hans medverkan i försäljningen och han har i konkursen yrkat ersättning av bolaget för arbete utfört efter konkursutbrottet. Debiteringen har varit uppenbart oskälig.

Genom sin medverkan vid överlåtelsen och sitt biträde till bolagets motpart för att mot konkursförvaltares och majoritetsaktieägares vilja fullfölja denna har D.C. förfarit oredligt. D.C. skall därför uteslutas ur samfundet.

Nämnden beslutar att utesluta D.C. ur Advokatsamfundet jämlikt 8 kap. 7 § 1 st. RB.

Nämnden förordnar att beslutet genast skall verkställas.

D.C. yrkade att HD skulle undanröja disciplinnämndens beslut och fastställa att anmälan mot honom inte skall föranleda någon disciplinär påföljd. I andra hand yrkade D.C. att HD skulle meddela honom annan disciplinär påföljd än uteslutning.

Disciplinnämnden avstyrkte bifall till D.C:s yrkanden.

HD:s beslut. Skäl. HD har efter föredragning i ärendet hållit förhör med D.C. och, på hans begäran, vittnesförhör med advokaten J.G. I ärendet har också förebragts skriftligt material.

HD finner inte skäl för någon annan bedömning än den som disciplinnämnden i sitt beslut redovisat i fråga om D.C:s medverkan vid överlåtelsen av glasmästeribolagets rörelse och dennes biträde till bolagets motpart för att fullfölja överlåtelsen.

HD gör inte heller någon annan bedömning såvitt avser övriga i beslutet påtalade förhållanden.

Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

Avgörande. HD lämnar överklagandet utan bifall.