NJA 2006 not 29

E.J. mot riksåklagaren angående förseelse mot fiskelagen.

Den 28:e. 29.(B 4254-04) E.J. mot riksåklagaren angående förseelse mot fiskelagen.

Svea hovrätt dömde den 22 september 2004 E.J. för förseelse mot fiskelagen (1993:787) till dagsböter och ålade honom att enligt lagen om brottsofferfond betala en avgift på 500 kr. Gärningen bestod i överträdelse av Fiskeriverkets vid tidpunkten för gärningen gällande föreskrifter till 19 § fiskelagen (FISF 1993:31).

Sedan E.J. överklagat hovrättens dom meddelade HD prövningstillstånd beträffande frågan om uttagande av avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond men fann inte skäl att meddela prövningstillstånd i målet i övrigt.

Riksåklagaren förklarade sig medge att E.J. befriades från skyldighet att utge avgift till brottsofferfonden.

HD, dom på förslag av föredraganden: Domskäl. Målet gäller i HD frågan huruvida E.J. skall utge avgift enligt 1 § lagen om brottsofferfond. I bestämmelsen föreskrivs att den som döms för ett eller flera brott skall åläggas att betala en avgift, om fängelse ingår i straffskalan för något av brotten.

HD har i rättsfallet NJA 2005 s. 33 på där anförda skäl konstaterat att det inte kan anses vara förenligt med RF att tillämpa 38 § skogsvårdslagen på ett sådant sätt att fängelse ådöms för ett åsidosättande av en av Skogsstyrelsen meddelad föreskrift. Det saknas skäl att bedöma frågan om förenligheten med RF annorlunda i förevarande fall. Fängelse kan alltså inte anses ingå i straffskalan för det brott som E.J. dömts för. Han kan därför inte åläggas att utge avgift till brottsofferfonden.

Domslut

Domslut. Med ändring av hovrättens dom, såvitt nu är i fråga, befriar HD E.J. från skyldighet att utge avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.