Fiskelag (1993:787)

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:787 i lydelse enligt SFS 2021:1028
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Kungörelse (1933:282) med vissa bestämmelser rörande fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen
Lag (1950:596) om rätt till fiske
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-03-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller rätten till fiske samt fisket inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon. I de fall som anges särskilt gäller lagen även svenskt havsfiske utanför den ekonomiska zonen.

[S2]Bestämmelser om den ekonomiska zonen finns i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

2 §  Vad som föreskrivs i denna lag om fiske i allmänt vatten gäller även fiske i den ekonomiska zonen med de begränsningar som föranleds av lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

[S2]Vad som menas med allmänt och enskilt vatten framgår av lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde.

3 §  I denna lag avses med Torneälvens fiskeområde

 1. Könkämäälven och Muonioälven samt den del av Torneälven och de sjöar i vilka riksgränsen mellan Sverige och Finland löper (gränsälvarna),
 2. de vattendrag som är sidogrenar till gränsälvarna, dock inte biflöden,
 3. Torneälvens mynningsgrenar, och
 4. den del av Bottenviken som ligger norr om och inom en linje från Haparanda hamn över Skomakarens nordostligaste punkt, Ylikaris ostligaste punkt, Sarvenkatajas nordligaste punkt och därifrån i rakt ostlig riktning till riksgränsen samt därifrån söderut längs riksgränsen till Torneå och Kemi kommungräns och vidare i nordostlig riktning längs kommungränsen till fastlandet. Regeringen meddelar föreskrifter om koordinater för de brytningspunkter som avgränsar fiskeområdet.

[S2]Med älvområdet avses den del av Torneälvens fiskeområde som ligger norr om älvmynningen, bestämd som en rät linje dragen mellan spetsen av Hellälä norra udde på den finska sidan och udden Virtakari på den svenska sidan samt norr om en rät linje dragen genom sydspetsen på Oxö och Palosaari. Med havsområdet avses den del av fiskeområdet som ligger söder om denna linje.

[S3]Denna lag ska inte tillämpas i den mån den strider mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap.miljöbalken.

[S4]Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap.28 a29 b §§miljöbalken.

[S5]Om samernas rätt till fiske i vissa delar av landet och om fiskevårdsområden gäller särskilda bestämmelser. Lag (2010:901).

Definitioner

Fisk och fiske

4 §  Vad som i lagen sägs om fisk gäller även vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur.

5 §  Med fiske avses verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

6 § Har upphävts genom lag (2014:1026).

Fasta och rörliga redskap och handredskap

7 §  Med fast redskap menas

 1. fiskebyggnad, och
 2. fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt vid bottnen eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd.

[S2]Med rörligt redskap avses fiskeredskap som inte är fast redskap.

[S3]Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio krokar.

[S4]I Torneälvens fiskeområde avses med

 1. fast redskap: redskap med ledarm, såsom laxfälla och storryssja, avsett att användas på samma ställe under minst två dygn,
 2. småryssja: en till bottnen nedtyngd ryssja med en båghöjd lägre än 1,0 meter och där ingen del är högre än 1,5 meter,
 3. förankrade nät: nät som med ankare, tyngder eller sin egen vikt sätts på eller förankras vid eller ovanför bottnen och som inte driver med vattnet,
 4. flytnät: nät som driver med strömmen,
 5. kullenät (kolknot): not som är fäst vid båt,
 6. drag: konstgjorda beten, wobbler, flugor eller därmed jämförbara lockmedel som är försedda med krokar och som med sina rörelser, färger eller former lockar fisken att hugga,
 7. handredskap: spö, pilk eller liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och drag eller krok, samt
 8. naturliga beten: levande eller avlivade beten och luktpreparat. Lag (2010:901).

Rätten till fiske

Om fiske i allmänt och enskilt vatten

8 §  Varje svensk medborgare får fiska i allmänt vatten. Varje svensk medborgare får också fiska i havet vid sådana stränder, skär och holmar som den 30 juni 1986 ägdes av staten och som då inte hörde till något hemman eller innehades på särskilda villkor.

9 §  Fisket i enskilda vatten tillhör fastighetsägaren. Varje svensk medborgare har dock rätt att fiska i sådana vatten i den omfattning och på det sätt som anges i bilagan till denna lag.

[S2]Strandlinjer oeh vattendjup skall vid tillämpningen av bestämmelserna i bilagan bestämmas, om inte annat särskilt anges, enligt 8 § lagen (1955:595) om gräns mot allmänt vattenområde samt i Mälaren med utgångspunkt i ett vattenstånd av 4,2 meter över västra slusströskeln vid Karl Johans torg i Stockholm.

 • NJA 2020 s. 3:En sameby har yrkat fastställelse av en i förhållande till staten exklusiv rätt att upplåta jakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen. En så-dan rätt har ansetts inte kunna grundas på rennäringslagen. Samebyn har däremot ansetts ha motsvarande rätt på grund av urminnes hävd som upp-arbetats av samerna på området.
 • RH 2021:6:Olovligt fiske?

9 a §  Den som fiskar med rörliga redskap får använda endast nät, långrev, ryssja, bur, handredskap och håv. Vid fiske med nät, långrev, ryssjor och burar får sammanlagt högst sex redskap användas samtidigt. Vid hummerfiske får därutöver högst fjorton burar (hummertinor) användas. En långrev får vara försedd med högst 100 krokar. Nätens sammanlagda längd får vara högst 180 meter.

[S2]Första stycket gäller inte den som

[S3]1, fiskar med stöd av fiskelicens eller personlig fiskelicens, eller

 1. innehar fisket med äganderätt eller har rätt till fisket på grund av en nyttjanderätt som omfattar även annat fiske än det som är fritt för var och en.

[S4]Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från första stycket.

[S5]Föreskrifter om begränsningar i redskapsanvändningen utöver de begränsningar som anges i första stycket kan meddelas med stöd av 19 §. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: Paragrafen är ny. Den motsvarar i huvudsak hittillsvarande 2 kap. 13 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Bestämmelsen innehåller i första stycket en begränsning av de redskapstyper och det högsta antal redskap som får användas inom fritidsfisket och utgör därmed den grundläggande gränsdragningen ...

10 §  Vid fiske utan stöd av enskild fiskerätt får fast redskap användas bara efter tillstånd av den myndighet som regeringen bestämmer.

11 §  Den som har fiskerätt i enskilt vatten får inte vägras tillstånd att sträcka fast redskap från det enskilda vattnet vidare ut i allmänt vatten, om det kan ske utan skada för andra fiskande eller annat beaktansvärt intresse.

12 §  Tillstånd att sträcka fast redskap från enskilt vatten vidare ut i allmänt vatten behövs inte

 1. vid kusten i Norrbottens län,
 2. vid kusten i Kalmar län söder om Kråkelund,
 3. vid östra kusten i Blekinge län (norr om Torhamnsudde) och öster om en linje dragen från Torhamnsudde över Videskärs nordspets och Ungskärs sydspets till Utlängans sydspets, och
 4. vid Skånes östra och södra kuster.

[S2]Det fasta redskapet får dock inte i något fall sträckas ut i allmänt vatten mer än 200 meter från den kurva för tre meters djup som följer stranden vid fastlandet eller vid en ö av minst 100 meters längd.

13 §  Utländska medborgare får fiska med handredskap i enlighet med bestämmelserna i 8 och 9 §§ om svenska medborgares rätt att fiska.

[S2]Utländska fysiska och juridiska personer som omfattas av Sveriges internationella åtaganden om etableringsfrihet, arbetskraftens fria rörlighet och utbyte av tjänster får fiska yrkesmässigt på samma villkor som svenska fysiska och juridiska personer.

[S3]Utan stöd av enskild fiskerätt får annat fiske bedrivas av utländska medborgare eller fiskefartyg bara om det medges i 13 a § eller i föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Utländska medborgare som är stadigvarande bosatta här i landet är dock likställda med svenska medborgare. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: Till följd av förslaget att även juridiska personer ska kunna beviljas fiskelicens ändras andra stycket i bestämmelsen så att en utländsk fysisk eller juridisk person som omfattas av Sveriges internationella åtaganden om etableringsfrihet, arbetskraftens fria rörlighet och utbyte av tjänster, får fiska yrkesmässigt på samma villkor som svenska fysiska och juridiska personer. Att yrkesmässigt fiske kräver licens framgår av 29 a §. Juridiska personer kan enligt 29 a § inte beviljas personlig ...

13 a §  Fiskefartyg från andra medlemsstater inom Europeiska unionen har tillträde till fiske i vatten innanför 12 nautiska mil från baslinjen endast om sådan rätt framgår av artikel 5.2 och bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG.

[S2]Första stycket gäller inte om något annat sägs i föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § tredje stycket. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: Paragrafen är ny. Bestämmelsen avser utländska fiskares tillträde till fiske i svenskt vatten. Enligt EU:s grundförordning får medlemsstaterna begränsa tillträdet i vatten under deras överhöghet eller jurisdiktion upp till ett avstånd av tolv nautiska mil från baslinjerna till fartyg som traditionellt fiskar där. En begränsning får enligt grundförordningen inte påverka tillämpningen av sådana arrangemang som finns om fiske enligt befintliga grannförbindelser mellan medlemsstater och inte ...

Bestämmelser om rätt till fiske i vissa fall

14 §  Fiskerätt som hör till sådan allmänning som avses i lagen (1952:166) om häradsallmänningar eller lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna får nyttjas av allmänningens delägare.

[S2]Delägarna får arrendera ut fiskerätten för gemensam räkning. Ett sådant beslut fattas i enlighet med föreskrifterna för allmänningens förvaltning.

15 §  I fråga om tillgodogörandet av en fiskerätt som är samfälld för flera fastigheter i andra fall än som avses i 14 § gäller lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

[S2]För en fastighet som innehas med samäganderätt får länsstyrelsen, på ansökan av någon av delägarna, besluta om hur fisket skall bedrivas på fastigheten. Detta gäller inte om fiskerätten är gemensam med en annan fastighet eller om fastigheten bara består av en sådan rätt.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte fiskerätt som ingår i ett fiskevårdsområde.

16 §  Vid jordbruksarrende får arrendatorn nyttja den fiskerätt som hör till jorden, om inte något annat har avtalats.

[S2]Avser upplåtelsen endast en del av en fastighet skall reglerna i 15 § andra stycket för fastighet som innehas med samäganderätt tillämpas, om inte omfattningen av fiskerätten har avtalats. Markarealen skall utgöra delningsgrund om inte någon annan delningsgrund är lämpligare.

Om fiskådra

17 §  I varje gren av ett vattendrag eller ett sund där fisken har sin gång ska det finnas en fiskådra i det djupaste vattnet. Fiskådran utgör en sjättedel av vattnets bredd vid vanligast förekommande lågt vattenstånd. Vid vattendragets inlopp och mynning och vid ett sunds ändpunkter sträcker sig fiskådran med oförändrad bredd vidare trehundra meter ut i det djupaste vattnet.

[S2]Länsstyrelsen får, utom i Torneälvens fiskeområde, besluta att fiskådran ska gå i en annan del av vattnet än vad som sägs i första stycket. Berörda rättsägare ska få tillfälle att yttra sig i saken innan beslut fattas. Om ändringen innebär ett påtagligt men för någon berörd rättsägare, fordras dennes samtycke till åtgärden.

[S3]I älvområdet inom Torneälvens fiskeområde ska fiskådran, i stället för vad som anges i första stycket, utgöra en tredjedel av vattendragets bredd vid normal låg vattenföring. En fiskådra i vattendrag utanför Torneälvens fiskeområde vilket rinner ut i vattendrag inom älvområdet fortsätter med oförändrad bredd tills den når fiskådran i älvområdet. Lag (2010:901).

18 §  Fiskådran ska lämnas fri från fiskeredskap som kan hindra fiskens gång. Någon annan anordning än fiskeredskap får inte heller sättas ut i eller vid fiskådran i syfte att hindra fisken att gå fram i ådran.

[S2]Länsstyrelsen får, utom i Torneälvens fiskeområde, medge undantag från vad som sägs i första stycket, om det kan antas att det inte leder till påtagligt men för någon som inte samtyckt till åtgärden. Lag (2010:901).

Fredningszoner inom Torneälvens fiskeområde

18 a §  I havsområdet inom Torneälvens fiskeområde ska finnas fredningszoner som avses i 3 § i den fiskestadga för Torneälvens fiskeområde som fogats till gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. I en fredningszon får fiskeredskap eller andra anordningar inte placeras eller användas så att fiskens gång i zonen kan hindras eller att fisken inte kan komma dit eller inte kan röra sig där.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om vilka vattenområden inom Torneälvens fiskeområde som ska utgöra fredningszoner. Lag (2010:901).

Fisket m.m.

Föreskrifter för fisket

19 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande som förbjuder eller begränsar

 1. fisket med avseende på vilken fisk som får fångas,
 2. användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap,
 3. fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål,
 4. användningen av redskap, agn, båtar eller annat som kan sprida kräftpest eller någon annan sjukdom.

[S2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter för fiskevården som avser förbud mot att behålla fisk som fångats, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i sump eller att omlasta, föra i land, föra in i landet eller saluhålla fisk.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande som avviker från särskilda bestämmelser i den fiskestadga som fogats till gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland och som avser senareläggande för olika kategorier av fiskande av de startdatum som anges i stadgan för fiske med fasta redskap i havsområdet. Yrkesfiske som bedrivs med fasta redskap eller annat fiske med fasta redskap ska dock inledas senast den 29 juni. Föreskrifterna får avse även redskapsbegränsningar.

[S4]Regeringen får meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande inom Torneälvens fiskeområde som avviker från särskilda bestämmelser i den fiskestadga som anges i tredje stycket efter överenskommelse med Finlands regering eller den behöriga finska förvaltningsmyndigheten, och som avser tillåtna fisketider och fiskemetoder, tillåtna redskap, antalet fiskeredskap eller andra tekniska regler för fisket samt vilka fångstplatser som ska omfattas av bilaga 2 till fiskestadgan, om

 1. situationen för fiskbestånden tillåter det, eller
 2. det krävs med hänsyn till skyddet av fiskbestånden och säkrandet av ett hållbart nyttjande.

[S5]De föreskrifter som meddelas enligt fjärde stycket får avgränsas till att gälla en del av Torneälvens fiskeområde, en del av fiskesäsongen eller en enskild fiskemetod och får tidsbegränsas till att gälla en fiskesäsong åt gången.

[S6]Överläggningar om ändrade föreskrifter ska påbörjas vid sådan tidpunkt och ske i sådan takt att lokala fiskeintressen hinner höras och det finns förutsättningar för beslut om föreskrifterna senast den 1 april det år då föreskrifterna ska tillämpas. Lag (2010:901).

 • RH 2005:72:Straffmätning i mål om olaga trålfiske.
 • NJA 2007 s. 918:Fråga om förverkande kan ske på grund av brott mot ett blankettstraffstadgande, när den straffbelagda gärningen helt eller i det väsentliga anges genom myndighetsföreskrifter.

19 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att ta ombord och föra i land fisk som har fångats. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: Paragrafen, som är ny, innehåller ett normgivningsbemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att ta ombord och föra i land fisk som har fångats. Föreskrifterna ska alltså kunna omfatta inte endast fångst som redan har tagits ombord på fartyget, utan även fisk som ligger kvar i redskapen i havet, på så sätt att all fisk som fångas i redskapen ska tas ombord på fartyget och landas.

Förslaget behandlas ...

20 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken hänsyn som vid fiske skall tas till naturvårdens intressen. Föreskrifterna får dock inte vara så ingripande att fisket avsevärt försvåras.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i ärenden enligt denna lag skall finnas en analys av vilken inverkan fiskemetoder och utsättande av fiskarter har på miljön. Föreskrifterna får innebära att en sådan analys skall göras av den som avser att använda metoder eller sätta ut fiskarter. Lag (1998:848).

21 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om särskilt tillstånd för fiske av en viss art, inom ett visst område, med ett visst fiskefartyg eller med användning av vissa redskap eller fiskemetoder. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: Till följd av att innehållet i 2 kap. 13 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen införs i den föreslagna nya 9 a § tas bemyndigandet i första stycket för regeringen att meddela föreskrifter om begränsning av redskapsanvändningen för fritidsfisket bort (avsnitt ...

Prop. 2011/12:137: De bestämmelser som föreslås om pricksystemet i 52 § ska endast tillämpas på fartygstillstånd och särskilt fartygstillstånd. Med anledning av detta justeras bemyndigandet i andra stycket så att de olika tillstånden uttryckligen anges, dvs. fartygstillstånd för användning av fartyg för yrkesmässigt fiske i havet, särskilt fartygstillstånd för användning av fartyg för fiske i näringsverksamhet i havet med stöd av enskild rätt och särskilt tillstånd för fiske av viss art, inom ett visst område, ...

22 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för befälhavaren på ett fiskefartyg, för den som har fiskelicens eller personlig fiskelicens eller för den som utan stöd av sådan licens fiskar för att sälja fångsten, att lämna uppgifter om

 1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten, omlastning, landning, försäljning, och
 2. andra förhållanden som rör fisket och som är av betydelse för tillämpningen av EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att ett fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför information om fartyget. Lag (2017:945).

Prop. 2016/17:183: Ändringen innebär att det förtydligas att även befälhavare omfattas av bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet i vissa avseenden. Bemyndigandets förhållande till det nya bemyndigandet i 23 a § behandlas närmare i avsnitt 5.

Grundläggande bestämmelser om uppgiftsskyldighet för befälhavare finns bl.a. i kontrollförordningen, ...

23 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur fiskeredskap och vattenbruksanläggningar skall märkas ut samt hur fiskeredskap och fisksump skall märkas med innehavarens namn eller något annat igenkänningstecken. Lag (1995:1388).

23 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheter för befälhavaren på ett fiskefartyg, för den som har fiskelicens eller personlig fiskelicens eller för den som utan stöd av sådan licens fiskar för att sälja fångsten, i fråga om

 1. vägning av fångst,
 2. märkning av partier av fiskeriprodukter,
 3. information som ska följa med partier av fiskeriprodukter, och
 4. dokumentation av uppgifter i syfte att säkerställa spårbarhet av fiskeriprodukter. Lag (2017:945).

Prop. 2016/17:183: Paragrafen, som är ny, innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vägning av fångst och om märkning av partier av fiskeriprodukter, information som ska följa med partierna och dokumentation av uppgifter i syfte att säkerställa spårbarhet av fiskeriprodukter.

Bestämmelser om vägning finns bl.a. i artikel 60 och 61 i kontrollförordningen och i artiklarna 69–77 i genomförandeförordningen.

Spårbarhet ...

24 §  Föreskrifter meddelade med stöd av 19-23 §§ skall även tillämpas vid svenskt havsfiske utanför Sveriges ekonomiska zon i internationellt vatten och i andra vatten där fisket bedrivs med stöd av internationella överenskommelser. Lag (1996:1076).

Om förhållandet mellan de fiskande

25 §  Den som fiskar skall visa hänsyn till andra som vistas i området. Fiske skall bedrivas så att andra fiskande inte onödigtvis hindras.

[S2]Om flera fiskande vill fiska i samma vatten och det inte kan ske samtidigt, skall de få fiska i den ordning de kommit till platsen.

[S3]Det egna fiskeredskapet skall användas så att det inte snärjs ihop med eller skadar andras redskap.

[S4]Efter avslutat fiske får inte någonting lämnas kvar som kan hindra andra fiskande.

[S5]Första-fjärde styckena skall även tillämpas vid svenskt havsfiske utanför Sveriges ekonomiska zon i internationellt vatten och i andra vatten där fisket bedrivs med stöd av internationella överenskommelser. Lag (1996:1076).

26 §  I vatten där varje svensk medborgare har rätt att fiska får fiske inte utan lov bedrivas närmare än 100 meter från ett fast redskap eller en vattenbruksanläggning, om redskapet eller anläggningen har märkts ut på föreskrivet sätt.

Om rätten att använda någon annans strand

27 §  Den som fiskar får tillfälligt använda någon annans strand och vattenområde för att dra upp eller göra fast båt eller redskap, om det behövs för fisket och om det kan ske utan olägenhet för den som innehar stranden. För den som fiskar yrkesmässigt utan stöd av enskild fiskerätt gäller detta även om olägenhet uppstår, under förutsättning att ersättning betalas för skada och intrång.

Utplantering och odling av fisk

28 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på särskilt tillstånd och om villkor i övrigt för att fisk skall få sättas ut, flyttas eller odlas.

Om åtgärder mot vanskötsel av fiske

29 §  Om den som har fiskerätt i enskilt vatten i strid med allmänna intressen vansköter fisket genom att fiska i alltför stor omfattning eller genom att låta bli att fiska, får länsstyrelsen förelägga honom att bedriva fisket på ett sätt som behövs för att avhjälpa vanskötseln. Om någon annan än ägaren har fiskerätten, får föreläggandet ändå riktas mot ägaren.

[S2]Ägaren eller innehavaren är skyldig att tåla att en förelagd åtgärd vidtas även om föreläggandet riktats mot den andre.

Fiskelicens och personlig fiskelicens

29 a §  Att yrkesmässigt fiske med fiskefartyg i havet får bedrivas bara med stöd av fiskelicens framgår av artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006.

[S2]Personlig fiskelicens får beviljas för yrkesmässigt fiske som inte kräver fiskelicens. Av 9 a § framgår att den som fiskar med stöd av en personlig fiskelicens är undantagen från de begränsningar i redskapsanvändningen som anges i den paragrafen. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: Paragrafen är ny. I första stycket hänvisas till EU:s s.k. kontrollförordning, i vilken föreskrivs att yrkesmässigt fiske med fiskefartyg i havet får bedrivas endast med stöd av fiskelicens. Bestämmelsen sammanhänger med att det hittillsvarande kravet på innehav av yrkesfiskelicens och fartygstillstånd för utövande av yrkesmässigt fiske slopas och ersätts av det krav på fiskelicens som framgår av den direkt tillämpliga EU-förordningen. Fiskelicens krävs vid yrkesmässigt fiske i havet ...

29 b §  En fiskelicens får efter ansökan beviljas såväl fysiska som juridiska personer.

[S2]En personlig fiskelicens får efter ansökan beviljas fysiska personer.

[S3]Om sökanden av en fiskelicens enligt första stycket är en annan än den som äger det fartyg som ska användas vid fisket, ska ett bevis om att sökanden förfogar över fartyget fogas till ansökan. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: Paragrafen är ny. I första stycket anges att en fiskelicens efter ansökan får beviljas dels för fysiska personer, dels för juridiska personer.

Enligt andra stycket får en personlig fiskelicens beviljas endast för fysiska personer.

Enligt tredje stycket ska det till en ansökan om fiskelicens enligt första stycket fogas ett bevis om att sökanden förfogar över det fartyg som ska användas vid det aktuella fisket om sökanden är en annan ...

30 §  En fiskelicens får beviljas om

 1. fisket bedrivs i näringsverksamhet,
 2. fisket har anknytning till svensk fiskerinäring,
 3. det fartyg som används vid fisket är registrerat som fiskefartyg i det fartygsregister som avses i 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009), och
 4. kravet på att fiskekapacitet ska föras ut ur den svenska fiskeflottan i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 är uppfyllt.

[S2]En personlig fiskelicens får beviljas om förutsättningen i första stycket 1 är uppfylld.

[S3]En licens får begränsas till att avse ett visst fiske och beviljas för en viss tid.

[S4]När en fråga om licens prövas första gången ska tillgången på fisk beaktas.

[S5]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om villkoret när det gäller anknytningen till svensk fiskerinäring och om kravet på att fiskekapacitet ska föras ut ur den svenska fiskeflottan.

[S6]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka särskilda villkor som ska vara uppfyllda för att en ny licens ska kunna utfärdas efter återkallelse. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: I första stycket anges förutsättningarna för att en fiskelicens för fiske i havet och en personlig fiskelicens ska kunna beviljas, nämligen att fisket bedrivs i näringsverksamhet, att det har anknytning till svensk fiskerinäring, att det fartyg som används vid fisket är registrerat som fiskefartyg i sjöfartsregistret och att EU-rättens krav på att fiskekapacitet förs ut ur fiskeflottan iakttas. Bedömningen av frågan om huruvida ett fiske bedrivs i näringsverksamhet görs med utgångspunkt ...

Prop. 2011/12:137: Ändringen i andra stycket innebär endast att skall byts ut mot ska.

I fjärde stycket, som är nytt, införs ett bemyndigande som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om villkor för att söka ny yrkesfiskelicens efter en återkallelse. Det innebär att föreskrifter kan meddelas om t.ex. när en ansökan om ny yrkesfiskelicens tidigast kan lämnas in i det fall giltighetstiden för yrkesfiskelicensen har gått ut innan ...

31 §  En fiskelicens får återkallas om

 1. den har meddelats på grund av felaktiga uppgifter i ansökan,
 2. innehavaren av fiskelicensen inte längre uppfyller kravet på att fisket ska bedrivas i näringsverksamhet,
 3. innehavaren av fiskelicensen inte längre uppfyller kravet på att fisket ska ha anknytning till svensk fiskerinäring, eller
 4. fartyget inte är registrerat som fiskefartyg i det fartygsregister som avses i 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009).

[S2]En personlig fiskelicens får återkallas om förutsättningarna i första stycket 1 och 2 är uppfyllda.

[S3]I 56 § finns bestämmelser om återkallelse av fiskelicens och personlig fiskelicens på grund av brott enligt denna lag eller överträdelser som lett till sanktionsavgift enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: Paragrafen, som är ny, anger i första stycket under vilka förutsättningar som återkallelse får ske av fiskelicenser. Bestämmelsen anknyter till förutsättningarna enligt 30 § för beviljande av licenser.

Återkallelse får ske om licensen visar sig ha meddelats på grund av felaktiga uppgifter i ansökan. En licens får vidare återkallas om innehavaren av licensen inte längre uppfyller kravet på att fisket ska bedrivas i näringsverksamhet. Bedömningen görs med utgångspunkt ...

32 §  Frågor om fiskelicens och personlig fiskelicens prövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: Ändringen innebär att ordet licens byts ut mot fiskelicens och personlig fiskelicens.

Internationell fiskekontroll

33 §  Vid svenskt havsfiske utanför Sveriges sjöterritorium får efterlevnaden av internationella överenskommelser om fiskevård och fiskets bedrivande kontrolleras av de utländska myndigheter som anges i föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]En sådan utländsk myndighet skall lämnas tillträde till svenska fiskefartyg och ges tillfälle att undersöka fiskeredskap, fångst, lastutrymmen och utrustning i övrigt samt att ta del av de loggböcker och handlingar av betydelse för fisket som finns ombord. Finner myndigheten att en bestämmelse för fisket överträtts på ett allvarligt sätt får den föra fartyget till hamn.

[S3]Befälhavaren på ett fiskefartyg är skyldig att underlätta åtgärdernas genomförande. Lag (1998:343).

Tillsyn m.m.

34 §  För tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utse fisketillsynsmän.

[S2]För kontroll av efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt föreskrifter om fisket i EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken har en fisketillsynsman som förordnats därtill och annan befattningshavare hos Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen eller annan myndighet i vars uppgifter det ingår att övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske rätt att

 1. få tillträde till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där fisk och utrustning för fisket förvaras eller hanteras för att där göra de undersökningar och ta de prover som behövs för tillsynen utan att ersättning lämnas,
 2. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen, och
 3. få den hjälp som behövs för tillsynen av den som är föremål för åtgärden.

[S3]En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag enligt 47 §.

[S4]Polismyndigheten ska på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.

[S5]Vid tillsyn för kontroll av efterlevnaden av EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken gäller andra stycket också för EU:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer.

[S6]Övervakningen av fisket i Torneälvens fiskeområde får utföras av gemensamma finsk-svenska patruller. Vid gemensam övervakning i den svenska delen av fiskeområdet har behörig finsk personal observatörs status.

[S7]Behöriga övervakningsmyndigheter ska vid behov utbyta information med finsk myndighet. Lag (2011:615).

35 §  De myndigheter som regeringen bestämmer får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller föreskrifter om fisket i EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ska efterlevas. Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

[S2]Om någon inte rättar sig efter lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller inte följer ett meddelat föreläggande, får Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen besluta om rättelse på hans bekostnad. I brådskande fall får ett sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande. Lag (2011:615).

36 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om avgifter för en myndighets verksamhet enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Straffbestämmelser m.m.

Straff

37 §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet

 1. utan lov fiskar i vatten där annan har enskild fiskerätt,
 2. utan någon myndighets tillstånd enligt denna lag fiskar där sådant tillstånd behövs, eller
 3. sätter ut eller placerar ett fiskeredskap eller en anordning i strid med vad som gäller om fiskådra eller placerar eller använder ett fiskeredskap eller en annan anordning i strid med vad som gäller i en sådan fredningszon som avses i 18 a §

[S2]döms till böter eller fängelse i högst ett år, om inte annat följer av 41 §.

[S3]I ringa fall ska inte dömas till ansvar. Lag (2010:901).

 • RH 2015:9:Överträdelse mot ett av enskild fiskerättsinnehavare bestämt förbud mot användningen av vissa fiskeredskap har inte ansetts utgöra brott enligt fiskelagen.
 • RH 2021:6:Olovligt fiske?

37 a §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot redskapsbegränsningarna i 9 a § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: Paragrafen, som är ny, är en följd av att bestämmelserna om redskapsbegränsningar för fritidsfisket har flyttats från förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen till fiskelagen. Överträdelse av redskapsbegränsningarna har hittills straffbelagts i 40 § fiskelagen, som hänvisar till bemyndigandet för regeringen att meddela sådana föreskrifter. ...

38 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms befälhavare eller annan som med uppsåt försöker hindra sådan kontroll som avses i 33 § andra stycket, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Detsamma skall gälla befälhavare som uppsåtligen bryter mot 33 § tredje stycket.

38 a §  Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 23 a § 1.

[S2]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2017:945).

Prop. 2016/17:183: Paragrafen är ny. Genom bestämmelsens första stycke straffbeläggs överträdelser av föreskrifter om vägning av fångst meddelade med stöd av 23 a § 1. Straffskalan är böter.

I andra stycket föreskrivs att det i ringa fall inte ska dömas till böter. Förslaget behandlas närmare i avsnitt 7.2.

39 §  Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 25 § andra--fjärde styckena eller 26 §.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

39 a §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot den skyldighet att ta ombord och föra i land fisk som fångats som föreskrivs i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013.

[S2]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2017:945).

Prop. 2013/14:184: Paragrafen är ny. Genom bestämmelsen straffbeläggs överträdelser av den skyldighet att landa all fångst som föreskrivs i unionens lagstiftning. Det blir således straffbart att kasta tillbaka oönskad fångst i havet.

Förslaget behandlas närmare i avsnitt 10.2.

Prop. 2016/17:183: I paragrafen straffbeläggs överträdelser av skyldigheten i artikel 15 i Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 att ta ombord och föra i land fisk som fångats. Straffbestämmelsen ändras på så sätt att hänvisningen till artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 blir dynamisk. Ändringen sker genom att orden ”i den ursprungliga lydelsen” stryks.

Förslaget behandlas närmare i avsnitt 9. ...

40 §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som meddelats med stöd av 19 §, 20 § första stycket eller 21-23 §§ döms till böter eller fängelse i högst ett år, om inte annat följer av 41 §.

[S2]Till samma straff döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken genom otillåtet fiske eller genom att behålla fisk ombord, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i sump eller omlasta, föra i land, föra in i landet eller saluhålla fångst i strid mot bestämmelserna eller genom att bryta mot bestämmelser om förvaring av fiskeredskap ombord eller om anmälnings- eller uppgiftsskyldighet. Vad nu sagts gäller bara om inte annat följer av 41 §.

[S3]Till ansvar enligt första eller andra stycket skall inte dömas om gärningen är ringa.

[S4]Den som gör sig skyldig till försök eller förberedelse till brott som avses i första stycket döms till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2003:251).

 • NJA 2007 s. 918:Fråga om förverkande kan ske på grund av brott mot ett blankettstraffstadgande, när den straffbelagda gärningen helt eller i det väsentliga anges genom myndighetsföreskrifter.
 • RH 2005:72:Straffmätning i mål om olaga trålfiske.

40 a §  Om ett brott enligt 37 eller 40 § är att anse som grovt döms till fängelse i högst två år i andra fall än som avses i 41 § första stycket.

[S2]Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det avsåg verksamhet av särskilt stor omfattning, fångst av betydande värde eller fångst ur särskilt skyddsvärda bestånd. Lag (2003:251).

40 b §  Till ansvar enligt 40 § första eller andra stycket ska inte dömas om gärningen kan leda till sanktionsavgift enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 50 a §. Lag (2008:438).

41 §  Den som i Sveriges ekonomiska zon begår brott enligt 37 eller 40 § döms till böter.

[S2]Om någon vid fiske i näringsverksamhet har begått brott enligt 37 eller 40 § genom att bedriva otillåtet fiske eller genom att brista i skyldigheten att lämna uppgift om fisket skall, om gärningen avser verksamhet som innefattar användning av fiskefartyg försett med motor och påföljden bestäms till böter, böterna bestämmas till ett krontal som motsvarar lägst tio och högst femhundra gånger antalet kilowatt i motorerna på fiskefartyget. Minsta bötesbelopp är ettusen kronor. Lag (2003:251).

42 §  Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet planterar ut fisk, flyttar fisk eller odlar fisk utan tillstånd eller i strid med annan föreskrift enligt 28 §.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

43 § har upphävts genom lag (1995:1388).

44 §  Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud enligt 35 § har överträtts, döms inte till ansvar enligt 37-42 §§ för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2008:438).

Särskild rättsverkan m. m.

45 §  Om det inte är uppenbart oskäligt, skall fisk som varit föremål för brott enligt denna lag förklaras förverkad. Detsamma gäller annat utbyte av sådant brott. Även vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott eller värdet av det mottagna skall förklaras förverkat, om mottagandet utgör brott enligt denna lag och förverkandet inte är uppenbart oskäligt.

[S2]Om bara en del i ett parti fisk varit föremål för brott enligt denna lag, får hela partiet förklaras förverkat om det inte kan utredas hur stor del av partiet som omfattas av brottet.

[S3]Fiskeredskap som använts eller medförts vid brott enligt denna lag skall förklaras förverkade, om det inte är oskäligt. Detsamma gäller fiskefartyg och andra hjälpmedel om det behövs för att förebygga brott.

[S4]Utöver vad som sägs i tredje stycket får egendom förklaras förverkad, om egendomen har varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag och brottet har fullbordats eller förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse och förverkandet behövs för att förebygga brott.

[S5]I stället för fisken, redskapet eller den egendom som annars använts, medförts eller varit avsedd att användas som hjälpmedel, kan dess värde helt eller delvis förklaras förverkat. Kan bevisning om värdet inte alls eller endast med svårighet föras, får värdet uppskattas till ett belopp som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

[S6]Förverkande får inte ske enbart på grund av överträdelse av 25 § andra-–tredje styckena. Vid överträdelse av 25 § fjärde stycket eller 26 § får förverkande inte avse annat än fiskeredskap. Lag (2005:305).

Prop. 2004/05:135: Ändringen, som motiveras i avsnitt 9.5, innebär för det första att inte bara fisk utan även annat utbyte vid brott mot fiskelagen skall förverkas om det inte är uppenbart oskäligt. Med utbyte avses detsamma som enligt 36 kap. 1 § brottsbalken. Vederlag till den som utför ett brott enligt ...

Prop. 2023/24:144: Paragrafen innehåller bestämmelser om förverkande av egendom med anledning av brott enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.1.

 • NJA 2007 s. 918:Fråga om förverkande kan ske på grund av brott mot ett blankettstraffstadgande, när den straffbelagda gärningen helt eller i det väsentliga anges genom myndighetsföreskrifter.

46 §  I mål om förverkande enligt denna lag är befälhavaren på ett fiskefartyg som använts vid brott mot lagen behörig att, i fråga om egendom som ägs av någon annan, föra talan på ägarens vägnar.

47 §  Om någon påträffas på bar gärning när han eller hon begår brott enligt denna lag, får beslag göras av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål som

 1. skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet, eller
 2. kan antas bli föremål för förverkande enligt denna lag.

[S2]Befogenheter enligt första stycket har

 1. fisketillsynsmän som getts förordnande enligt 34 § tredje stycket, och
 2. sådana befattningshavare hos Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen som har uppgifter där det ingår att övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske.

[S3]Samma befogenhet har, om fisket kränker enskild fiskerätt, den som innehar fiskerätten eller den som företräder honom eller henne.

[S4]Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket ska detta skyndsamt anmälas till Polismyndigheten eller åklagaren. Den polisman eller åklagare som tar emot en sådan anmälan om beslag ska vidta samma åtgärder som om han eller hon själv gjort beslaget.

[S5]En kustbevakningstjänsteman som tagit egendom i beslag ska anmäla beslaget till undersökningsledaren eller åklagaren.

[S6]Om innehavaren av enskild fiskerätt eller den som företräder honom eller henne har tagit fisk i beslag, får dock fiskerättshavaren behålla fisken utan att anmäla det, om beslaget bara grundar sig på denna lag.

[S7]Fisk som tagits i beslag och som uppenbarligen bör förklaras förverkad ska omedelbart efter beslaget släppas ut i det vattenområde där den fångats, om den är levnadsduglig och det kan göras utan särskilda kostnader eller besvär. Lag (2019:39).

Prop. 2018/19:16: 2. sådana befattningshavare hos Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen som har uppgifter där det ingår att övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske.

Samma befogenhet har, om fisket kränker enskild fiskerätt, den som innehar fiskerätten eller den som företräder honom eller henne.

Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket ska detta skyndsamt anmälas till Polismyndigheten eller åklagaren. Den polisman ...

Prop. 2023/24:144: Paragrafen innehåller bestämmelser om beslag. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.1.

 • RH 2000:67:En person, A, ansågs företräda innehavaren av enskild fiskerätt och härigenom ha behörighet enligt 47 § fiskelagen (1993:787) att ta i beslag bl.a. fiskeredskap hos den som ertappades med att olovligen fiska i det aktuella vattnet. Eftersom A i ett visst fall inte hade för avsikt att följa regleringen i fiskelagen av beslag - i fråga om anmälningsskyldighet gentemot polis eller åklagare - ansågs A:s åtgärd i fallet att omhänderta fiskeredskap inte utgöra ett beslagstagande utan innefatta egenmäktigt förfarande.

48 §  Om brott enligt denna lag innefattar intrång i enskild fiskerätt, tillfaller förverkad fisk eller dess värde fiskerättshavaren.

50 §  Om ett brott mot denna lag eller mot någon föreskrift som meddelats med stöd av lagen har förövats i den ekonomiska zonen, får åtal för brottet väckas vid den tingsrätt vars domkrets är närmast den plats där brottet förövades eller vid den tingsrätt inom vars domkrets den hamn är belägen dit den misstänkte anländer med sitt fartyg.

Administrativa sanktioner

Sanktionsavgifter m.m.

50 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om att befälhavaren på ett fiskefartyg, den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens eller personlig fiskelicens eller den som annars bedriver fiske i näringsverksamhet ska betala en sanktionsavgift om han eller hon

 1. bryter mot någon av de föreskrifter eller EU-förordningar som avses i 40 § första och andra styckena, eller
 2. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 23 a § 2–4.

[S2]Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 500 000 kronor. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och till betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.

[S3]Sanktionsavgiften ska tillfalla staten. Lag (2017:945).

Prop. 2013/14:184: Ändringen i första stycket innebär endast att EG byts ut mot EU.

Ändringen i andra stycket innebär att högsta nivån för sanktionsavgifter höjs från 30 000 kr till 500 000 kr. Högre sanktionsavgifter än i dag kan därmed fastställas för allvarliga överträdelser och dessutom kan en utökad differentiering av avgifterna göras så att avgifterna bättre anpassas efter fartygsstorlek, fångst, orsakad skada eller risk för orsakad skada och liknande.

Bestämmelsen ...

Prop. 2016/17:183: Ändringen innebär att regeringens bemyndigande att meddela föreskrifter om sanktionsavgifter utvidgas till att även avse överträdelser av föreskrifter om märkning av partier av fiskeriprodukter, information som ska följa med partierna och dokumentation av uppgifter i syfte att säkerställa spårbarhet av fiskeriprodukter som meddelats med stöd av 23 a § 2–4. Det förtydligas också att befälhavare omfattas av bemyndigandet.

Förslaget behandlas närmare i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:183#S7-3" ...

50 b §  Sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

[S2]Sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktas

 1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,
 2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka,
 3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller
 4. om det är fråga om en enstaka överträdelse som saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydlig med hänsyn till syftet med den bestämmelse som har överträtts. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: Ändringen i andra stycket innebär att det införs en fjärde punkt i uppräkningen av vad som särskilt ska beaktas vid prövningen av om det är oskäligt att ta ut avgift. Enligt denna nya punkt ska det särskilt beaktas om det är fråga om en enstaka överträdelse som saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydlig med hänsyn till syftet med den bestämmelse som har överträtts. Det kan avse t.ex. att någon enstaka gång inte medföra fiskelicens ombord. Det kan även avse att det i ett enstaka ...

50 c §  Havs- och vattenmyndigheten beslutar om sanktionsavgift.

[S2]Innan sanktionsavgift åläggs någon ska han eller hon ges tillfälle att yttra sig. Lag (2011:615).

50 d §  Ett beslut om sanktionsavgift får, när det har vunnit laga kraft, verkställas enligt utsökningsbalken. Lag (2008:438).

50 e §  Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, får sanktionsavgift inte beslutas för den gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2008:438).

50 f §  En sanktionsavgift får beslutas bara om den som anspråket riktas mot har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att besluta om avgift har uppfyllts. Lag (2008:438).

50 g §  En beslutad sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Lag (2008:438).

50 h § Ny beteckning 56 § genom lag (2012:524).
50 i § Ny beteckning 59 § genom lag (2012:524).

Pricksystem vid allvarliga brott eller överträdelser

51 §  Bestämmelserna i 52, 55, 58 och 60 §§ denna lag kompletterar

 1. artikel 92.1–4 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009, och
 2. artiklarna 125–133 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. Lag (2014:1026).

Prop. 2011/12:137: Paragrafen, som är ny, innehåller i första stycket en hänvisning till bestämmelserna om pricksystemet för innehavare av fiskelicens i kontrollförordningen och genomförandeförordningen och det anges vilka bestämmelser i lagen som innebär ett genomförande av detta system. I 52, 55, 58 och 60 §§ i lagen införs de bestämmelser som behövs för att införa det pricksystem för innehavare av fiskelicens som regleras i kontrollförordningen. Bestämmelserna finns i artikel 92 i kontrollförordningen ...

52 §  En innehavare av en fiskelicens ska tilldelas prickar om

 1. innehavaren av fiskelicensen eller någon i den verksamhet som fiskelicensen avser har
  1. fällts till ansvar för ett brott enligt 3741 §§ eller enligt brottsbalken
  2. gjort sig skyldig till en överträdelse som lett till sanktionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 50 a §, eller
  3. gjort sig skyldig till ett brott eller en överträdelse i en annan medlemsstat inom EU enligt underrättelse från en behörig myndighet i den medlemsstaten,
 2. brottet eller överträdelsen är av det slag som anges i artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999, eller består i en sådan underlåtenhet att följa landningsskyldigheten som anges i artikel 90.1 c i rådets förordning (EG) nr 1224/2009,
 3. brottet eller överträdelsen i det enskilda fallet ska anses vara av allvarlig art enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008, och
 4. brottet eller överträdelsen har skett i samband med eller i anslutning till fiske i havet eller hänger samman med sådant fiske. Lag (2017:945).

Prop. 2016/17:183: Paragrafen ändras på så sätt att överträdelser av landningsskyldigheten omfattas av pricksystemet för innehavare av en fiskelicens. Detta är en följd av att överträdelser av landningsskyldigheten ska betraktas som allvarliga och omfattas av medlemsstaternas pricksystem enligt ändringar i artiklarna 90.1 c och 92.1 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Förslaget behandlas närmare i avsnitt 8.

Prop. 2011/12:137: I paragrafen, som är ny, regleras de närmare förutsättningarna för när prickar ska tilldelas enligt pricksystemet för innehavare av fiskelicens. Den EU-rättsliga fiskelicensen motsvaras i nationell lagstiftning av fartygstillståndet och det särskilda fartygstillståndet. Prickar tilldelas således innehavaren av ett fartygstillstånd eller ett särskilt fartygstillstånd. Tillämpningsområdet för pricksystemet har utvidgats något i nationell lagstiftning och avser alla brott och överträdelser ...

53 §  En befälhavare på ett fiskefartyg ska tilldelas prickar om

 1. befälhavaren har
  1. fällts till ansvar för ett brott enligt 3741 §§ eller enligt brottsbalken
  2. gjort sig skyldig till en överträdelse som lett till sanktionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 50 a §, eller
  3. gjort sig skyldig till ett brott eller en överträdelse i en annan medlemsstat inom EU enligt underrättelse från en behörig myndighet i den medlemsstaten,
 2. brottet eller överträdelsen är av det slag som anges i artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008, eller består i en sådan underlåtenhet att följa landningsskyldigheten som anges i artikel 90.1 c i rådets förordning (EG) nr 1224/2009,
 3. brottet eller överträdelsen i det enskilda fallet ska anses vara av allvarlig art enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008, och
 4. brottet eller överträdelsen har skett i samband med eller i anslutning till fiske i havet eller hänger samman med sådant fiske.

[S2]I fråga om det antal prickar som befälhavaren ska tilldelas för det aktuella brottet eller den aktuella överträdelsen tillämpas artikel 126.1 och 126.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011.

[S3]Samtliga tilldelade prickar ska raderas om befälhavaren inte gör sig skyldig till ytterligare ett allvarligt brott eller en allvarlig överträdelse inom tre år från det senaste allvarliga brottet eller den senaste allvarliga överträdelsen. Lag (2017:945).

Prop. 2016/17:183: Ändringen motsvarar ändringen i 52 § och innebär att överträdelser av landningsskyldigheten omfattas av pricksystemet för befälhavare på fiskefartyg.

Förslaget behandlas närmare i avsnitt 8.

Prop. 2011/12:137: I paragrafen, som är ny, regleras delvis det pricksystem för befälhavare som ska inrättas enligt artikel 92.6 i kontrollförordningen.

Av första och andra styckena framgår att en befälhavare som gjort sig skyldig till en sådan allvarlig överträdelse som avses i artikel 3 i IUUförordningen vid fiske i havet ska tilldelas samma antal prickar som gäller inom pricksystemet för innehavaren av fartygstillstånd eller särskilt fartygstillståndet för det berörda fartyget. ...

54 §  Om befälhavaren har tilldelats samma antal prickar som det antal som medför återkallelse enligt artikel 129 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011, ska ett förbud att verka som befälhavare på fiskefartyg meddelas honom eller henne.

[S2]Giltighetstiden för förbudet att verka som befälhavare ska begränsas på det sätt som gäller för återkallelse enligt artikel 92.3 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009.

[S3]Ett förbud att verka som befälhavare på fiskefartyg på grund av att befälhavaren har tilldelats 90 prickar ska dock gälla i tolv månader.

[S4]När ett förbud enligt tredje stycket har meddelats ska de prickar som legat till grund för beslutet raderas. Lag (2014:1026).

Prop. 2011/12:137: I denna paragraf, som är ny, regleras de sanktioner som de prickar som tilldelats enligt 53 § kan medföra. I första och andra styckena regleras förutsättningarna för återkallelse av yrkesfiskelicens och beslut om förbud av verka som befälhavare på fiskefartyg. Om befälhavaren får 18, 36, 54, 72 eller 90 prickar ska yrkesfiskelicensen återkallas. Antalet prickar framgår genom hänvisningen till artikel 129 i genomförandeförordningen. Om befälhavaren inte har yrkesfiskelicens ska i stället ...

55 §  Beslut om att tilldela prickar eller att återkalla en licens och beslut om förbud får meddelas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande, om det på sannolika skäl kan antas att prickar kommer att tilldelas, licensen återkallas respektive förbud meddelas enligt 5254 §§, artikel 92 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 eller artikel 126 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011.

[S2]Giltighetstiden för ett beslut enligt första stycket om återkallelse tills vidare av en fiskelicens eller om förbud tills vidare att verka som befälhavare på fiskefartyg ska begränsas på det sätt som gäller för slutliga beslut. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: Bestämmelserna om pricksystemet ändras endast på så sätt att de anpassas till det föreslagna licenssystemet. Detta innebär inte någon ändring i sak av paragraferna.

Förslaget behandlas närmare i avsnitt 11.2.1.

Prop. 2011/12:137: I paragrafen, som är ny, regleras förutsättningarna för interimistiska beslut. För slutliga beslut krävs som huvudregel att beslutet eller domen som ligger till grund för tilldelning av prickar och, när tillräckligt antal prickar har tilldelats, för återkallelse ska ha vunnit laga kraft. Förutsättningarna för att besluta om prickar och återkallelse innan det finns ett slutligt avgörande om straff eller sanktionsavgift är att det finns sannolika skäl för att prickar kommer att tilldelas eller ...

Återkallelse vid brott och överträdelser som inte omfattas av pricksystemet

56 §  En fiskelicens, en personlig fiskelicens och ett sådant särskilt tillstånd som avses i 21 § får återkallas på viss tid, lägst två månader och högst ett år. Detta får ske om innehavaren av licensen eller tillståndet eller någon i den verksamhet som licensen eller tillståndet avser har

 1. fällts till ansvar för upprepade brott enligt denna lag, eller
 2. gjort sig skyldig till upprepade överträdelser som har lett till sanktionsavgift enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 50 a §.

[S2]Om någon har fällts till ansvar för brott enligt denna lag eller gjort sig skyldig till en överträdelse som har lett till sanktionsavgift får varning beslutas om

 1. det inte finns förutsättningar för att återkalla licensen eller tillståndet på viss tid, eller
 2. varning annars kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

[S3]En fiskelicens, en personlig fiskelicens och ett sådant särskilt tillstånd som avses i 21 § får återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att licensen eller tillståndet kommer att återkallas slutligt enligt första stycket 1. Beslutets giltighetstid ska begränsas på det sätt som gäller för återkallelse enligt första stycket.

[S4]En fiskelicens, en personlig fiskelicens och ett sådant särskilt tillstånd som avses i 21 § får återkallas permanent om innehavaren av licensen eller tillståndet eller någon i den verksamhet som licensen eller tillståndet avser har fällts till ansvar för upprepade brott enligt denna lag eller gjort sig skyldig till upprepade överträdelser som har lett till sanktionsavgift enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 50 a § och därigenom har visat en uppenbar ovilja att följa gällande bestämmelser. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: Ändringar görs i paragrafen för att de återkallelser som sker av licenser och tillstånd bättre ska överensstämma med de återkallelser som sker inom pricksystemet. Nuvarande första stycket flyttas delvis till 31 § och omfattas delvis av övriga stycken i bestämmelsen.

I första stycket ändras förutsättningarna för att kunna återkalla en licens eller ett tillstånd dels på så sätt att de tidsperioder som en återkallelse varar förlängs, dels på så sätt att återkallelse inte ...

Prop. 2011/12:137: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 50 h §.

Ändringen i andra och fjärde styckena är en följd av ändringen i 21 § och innebär ingen saklig förändring. I andra stycket punkten 2 görs en språklig justering.

Bestämmelsen om återkallelse på grund av upprepade överträdelser som lett till sanktionsavgift i andra stycket punkten 3 justeras så att den blir mindre sträng. Det anges nu direkt i lagen att endast överträdelser som begås under en tolvmånadersperiod ...

57 §  Ett brott eller en överträdelse som enligt 5255 §§ kan leda till att en innehavare av en fiskelicens tilldelas prickar får inte läggas till grund för beslut om återkallelse eller varning enligt 56 §. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: Ändringen i paragrafen innebär endast en anpassning till det nya licenssystemet.

Prop. 2011/12:137: Paragrafen är ny och innebär att ett brott eller en överträdelse som kan ge prickar (och i förlängningen kan leda till återkallelse enligt pricksystemet) inte också kan läggas till grund för återkallelse eller varning enligt här aktuell paragraf. Syftet är att undvika dubbla sanktioner av likartat slag för samma gärning.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 7.

Indragning eller begränsning av fiskedagar

57 a §  Den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om indragning eller begränsning av antalet tillåtna dagar för fiske om fiskelicensen för den verksamhet som har tilldelats dagarna har återkallats på viss tid.

[S2]En sådan indragning eller begränsning ska stå i proportion till den period som fiskelicensen har återkallats för. Lag (2014:1026).

Prop. 2013/14:184: Paragrafen är ny. Genom bestämmelsen införs en möjlighet att dra in eller begränsa antalet tillåtna fiskedagar när fiskelicensen har begränsats eller återkallats viss tid. Därmed förhindras att en återkallelse endast leder till att tillåtna dagar utnyttjas vid ett tillfälle när perioden för återkallelse har avslutats. En återkallelse av fiskelicensen får effekt genom att antalet tillåtna dagar för fiske dras in eller begränsas i proportion till den period som fiskelicensen är återkallad ...

Beslut om prickar, återkallelse, förbud och indragning eller begränsning av fiskedagar

58 §  Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om tilldelning av prickar, om återkallelse av fiskelicens, personlig fiskelicens och särskilt tillstånd enligt 21 §, om förbud att verka som befälhavare, om interimistiska beslut som avser prickar, återkallelse eller förbud och om indragning eller begränsning av tillåtna fiskedagar enligt 5256 och 57 a §§.

[S2]Ett sådant beslut gäller omedelbart, om inte något annat beslutas. Tiden för återkallelse räknas från den dag som anges i beslutet, dock tidigast från delgivningen av beslutet. Lag (2016:824).

Prop. 2013/14:184: Ändringen i paragrafen innebär endast en anpassning till det nya licenssystemet och till möjligheten att dra in eller begränsa antalet tillåtna fiskedagar. Dessutom görs den ändringen att ansvarig myndighet inte anges direkt i lagtexten utan preciseras i förordning.

Prop. 2011/12:137: Paragrafen är ny men omfattar bl.a. tidigare 50 h § femte stycket.

Av första stycket framgår att det är Havs- och vattenmyndigheten som fattar beslut om prickar, återkallelse och förbud enligt 52–56 §§. Av andra stycket framgår att beslut att tilldela prickar och återkalla tillstånd eller licens gäller omedelbart. Detsamma gäller interimistiska beslut. Det är viktigt att beslutet blir gällande i så nära anslutning till brottet eller överträdelsen som möjligt. ...

Landningsavgift

59 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som landar en otillåten fångst ska åläggas att betala en särskild avgift.

[S2]Avgiften ska beslutas av Havs- och vattenmyndigheten och bestämmas till ett belopp som motsvarar den otillåtna fångstens värde. Om det finns särskilda skäl, ska avgiften få sättas ned eller helt efterges. Lag (2012:524).

Överklagande

60 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas till

 1. Statens jordbruksverk, om beslutet rör vattenbruk, eller
 2. Havs- och vattenmyndigheten i övriga frågor.

[S2]Havs- och vattenmyndighetens och Jordbruksverkets beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Havs- och vattenmyndighetens beslut i enskilda fall enligt rådets förordning (EG) nr 1224/2009 får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut om överföring av prickar enligt artikel 92.2 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 får dock inte överklagas.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Lag (2012:524).

Prop. 2011/12:137: Paragrafen motsvarar nuvarande 51 §.

I första och andra styckena görs endast språkliga justeringar. I tredje stycket, som är nytt, införs en uttrycklig bestämmelse om överklagande av beslut i enskilda fall enligt rådets förordning (EG) nr 1224/2009. I samma stycke införs ett undantag till möjligheten att överklaga. Beslut om överföring av prickar är avsett att ske automatiskt och ska inte kunna överklagas enligt denna bestämmelse. Ett beslut om ...

Bilaga

Svenska medborgares rätt att fiska i enskilt vatten

OMRÅDE TILLÅTNA REDSKAP TILLÅTNA FISKSLAG SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Vid kusten i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län samt i Uppsala län utom Östhammars kommun´ Rörligt redskap Alla utom lax, se dock särskilda bestämmelser djupt. Fiskevattnet skall antingen ha förbindelse med öppna havet eller vara beläget vid en ö som är skild från fastlandet genom en sådan förbindelse. Denna skall i båda fallen vara bredare än en kilometer, räknat från fastlandet eller från en ö som är minst 100 meter lång. Undantaget för lax gäller inte vid långrevsfiske i vatten som är minst 20 meter
Vid kusten i Östhammars kommun i Uppsala län och vid kusten i Stockholms och Södermanlands län Handredskap Alla får inte kräva användning av båt eller utgöras av angeldonsfiske eller liknande metod. Fiskemetoden som sådan
Långrev Alla bedrivas i vatten som är minst 20 meter djupt. Fiskevattnet skall antingen ha förbindelse med öppna havet eller vara beläget vid en ö som är skild från fastlandet genom en sådan förbindelse. Denna skall i båda fallen vara bredare än en kilometer, räknat från fastlandet eller från en ö som är minst 100 meter lång. Långrevsfisket får bara
Rörliga redskap som utgörs av skötar och sillnät Strömming och skarpsill Mörkö församlingar i Stockholms län och i Södermanlands län är under tiden 1 april–30 september strömmings- och skarpsillfisket förbehållet innehavaren av den enskilda fiskerätten intill 200 meter från fastlandet eller från en ö av minst 100 meters längd. Fisket får bara bedrivas i vatten med större djup än sex meter. I Hölö och
Vid kusten i Östergötlands län och i Kalmar län norr om Kråkelund Handredskap Alla får inte kräva användning av båt eller utgöras av angeldonsfiske eller liknande metod. Fiskemetoden som sådan
Långrev Alla bedrivas i vatten som är minst 20 meter djupt. Fiskevattnet skall antingen ha förbindelse med öppna havet eller vara beläget vid en ö som är skild från fastlandet genom en sådan förbindelse. Denna skall i båda fallen vara bredare än en kilometer, räknat från fastlandet eller från en ö som är minst 100 meter lång. Långrevsfisket får bara
Rörliga redskap som utgörs av skötar och sillnät Strömming och skarpsill avstånd av minst 200 meter från fastlandet eller från en ö av minst 100 meters längd. Strömmings- och skarpsillfisket är förbehållet innehavaren av den enskilda fiskerätten inom följande områden; Slätbaken, Tränöfjärden och Gropviken samt angränsande vatten innanför räta linjer från Djursö norra udde till fastlandet över sydligaste udden av Lilla Rimmö och vidare från Djursö till Yxnö och Norra Finnöfastlandet över sundens smalaste ställen; Valdemarsviken innanför en rät linje från Stora Ålö till Kvädö, där inloppet är smalast; Syrsan och Bågviken samt Gudingefjärden innanför räta linjer från Björkö till fastlandet över smalaste delen av sundet, från Björkö södra udde till sydligaste udden av lilla Rätö samt från västligaste udden av lilla Rätö till närmaste ställe på fastlandet, och vidare Gamlebyviken och Lucernafjärden innanför en linje från södra udden av Gränsölandet rätt mot söder. Fisket får bara bedrivas i vatten med större djup än sex meter och på ett
Vid kusten i Kalmar län söder om Kråkelund och Blekinge läns östra kust (norr om Torhamnsudde) Handredskap Alla får inte kräva användning av båt eller utgöras av angeldonsfiske eller liknande metod. Fiskemetoden som sådan
Långrev Alla bedrivas i vatten som är minst 20 meter djupt. Fiskevattnet skall antingen ha förbindelse med öppna havet eller vara beläget vid en ö som är skild från fastlandet genom en sådan förbindelse. Denna skall i båda fallen vara bredare än en kilometer, räknat från fastlandet eller från en ö som är minst 100 meter lång. Långrevsfisket får bara
Rörliga redskap som utgörs av skötar och sillnät samt tobisnot Strömming (sill) och skarpsill
Vid kusten i Gotlands län Handredskap Alla får inte kräva användning av båt eller utgöras av angeldonsfiske eller liknande metod. Fiskemetoden som sådan
Långrev Alla bedrivas i vatten som är minst 20 meter djupt. Långrevsfisket får bara
Rörligt redskap som utgörs av nät samt tobisnot Alla
Vid Blekinge läns södra kust (väster om Torhamnsudde) Handredskap Rörligt redskap som utgörs av nät, långrev och tobisnot Alla får inte kräva användning av båt eller utgöras av angeldonsfiske eller liknande metod. Alla Fiskemetoden som sådan
Snörpvad Alla vatten som har ett större djup än sex meter. Fisket är tillåtet i
Rörligt redskap i övrigt Alla meter från fastlandet eller från en ö av minst 100 meters längd. Om kurvan för högst tre meters djup går längre ut, skall fisket dock bedrivas utanför den djupkurvan. Fisket skall bedrivas på ett avstånd av minst 300
Vid Skånes östra och södra kuster Rörligt redskap Alla
Vid Skånes västra kust och vid kusten i Hallands län samt Göteborgs och Bohus län Alla redskap Alla, se dock särskilda bestämmelser inom 200 meter från fastlandet eller från en ö av minst 100 meters längd. För fiske med fast redskap krävs tillstånd enligt 10 §. Fiske efter ostron är förbehållet innehavaren av den enskilda fiskerätten
I Vänern Handredskap Alla utom kräftor av båt eller utgöras av angeldonsfiske eller liknande metod. Fiskemetoden som sådan får inte kräva användning
Rörligt redskap som utgörs av finmaskat nät Siklöja och nors meter, bestämt efter rådande vattenstånd. Fisket får bedrivas utanför öppen strand på ett större djup än åtta
Ålrev med dött agn Ål efter tillstånd av regeringen eller den myndighet bestämmer. Ett tillstånd kan begränsas till att avse visst område och får endast meddelas den som fiskar yrkesmässigt. Fisket får bedrivas under tiden 16 juli–15 oktober regeringen
I Mariestadsfjärden och Östersundet Rörligt redskap Alla utom kräftor meter från fastlandet eller från en ö av minst 100 meters längd. Om kurvan för högst tre meters djup går längre ut, skall fisket dock bedrivas utanför den djupkurvan. Fisket skall bedrivas på ett avstånd av minst 300
I Vättern Handredskap Alla utom kräftor av båt eller utgöras av angeldonsfiske eller liknande metod. Fiskemetoden som sådan får inte kräva användning
Utter och drag samt agnnot Alla utom kräftor Fisket får endast bedrivas utanför öppen strand.
I Mälaren Handredskap Alla utom kräftor av båt eller utgöras av angeldonsfiske eller liknande metod. Fiskemetoden som sådan får inte kräva användning
I norra Björkfjärden, Prästfjärden, Södra Björkfjärden och Hovgårdsfjärden. Fjärdarna skall anses begränsade mot Gripsholmsviken av räta linjer från Hagskär till närmaste ställen på fastlandet, mot Gränsöfjärden av räta linjer RingsökalvenBastlagnöYtterholmen över sundens smalaste ställen, mot Ekolsundsviken av räta linjer från Tallholmen till närmaste ställen på fastlandet, mot Kalmarviken av räta linjer från Knuten till närmaste ställen på fastlandet, mot Säbyholmsviken av Smidösunds smalaste del samt mot Långtarmen av en rät linje Dävensö västspetsMunsö nordspets. Rörligt redskap Alla utom kräftor meter från fastlandet eller från en ö av minst 100 meters längd. Om kurvan för högst tre meters djup går längre ut, skall fisket dock bedrivas utanför den djupkurvan. Fisket skall bedrivas på ett avstånd av minst 300
I Hjälmaren Handredskap Alla utom kräftor av båt eller utgöras av angeldonsfiske eller liknande metod. Fiskemetoden som sådan får inte kräva användning
Mellanfjärden Rörligt redskap Alla utom kräftor kilometer från fastlandet eller från en ö av minst 100 meters längd. Fisket skall bedrivas på ett avstånd av minst en
I Storsjön i Jämtland Handredskap Alla utom kräftor av båt eller utgöras av angeldonsfiske eller liknande metod. Fiskemetoden som sådan får inte kräva användning
Rörligt redskap som utgörs av nät Sik 300 meter från fastlandet eller från en ö av minst 100 meters längd. Sikfisket skall bedrivas på ett avstånd av minst
Hängryssja (lakstrut) Lake
Lag (1995:1388).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fiskelag (1993:787)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, då lagen (1950:596) om rätt till fiske och kungörelsen (1933:282) med vissa bestämmelser rörande fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen skall upphöra att gälla.
  2. Den nya lagen inskränker inte de rättigheter som kan följa av bestämmelserna i 5 och 15 §§, 16 § första stycket 5 eller 29 § tredje stycket lagen (1950:596) om rätt till fiske eller av övergångsbestämmelserna till lagen (1986:263) om ändring i nämnda lag.
  3. I fråga om rätten att sträcka fast redskap från enskilt vatten vidare ut i allmänt vatten skall, utöver bestämmelsen i 12 §, bestämmelserna i 3 § andra stycket lagen (1950:596) om rätt till fiske fortfarande gälla.
  4. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver fiske som fordrar yrkesfiskelicens enligt den nya lagen och som ansökt om men ännu inte beviljats sådan licens får fortsätta med fisket till dess licensfrågan avgjorts, dock längst till utgången av juni 1994.
  5. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får under en övergångstid föreskriva de avvikelser från kraven enligt 30 § för yrkesfiskelicens som kan föranledas av att någon vid lagens ikraftträdande utövar ett fiske som är mer omfattande än vad föreskrifter enligt 21 § medger.
  6. I fråga om yrkesmässigt fiske gäller till utgången av år 1994, i stället för 13 §, bestämmelserna i lagen (1950:596) om rätt till fiske beträffande utländska medborgares likställdhet med svenska medborgare.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:428, Prop. 1992/93:232, Bet. 1992/93:JoU23
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:327) om ändring i fiskelagen (1993:787)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:274, Prop. 1993/94:158, Bet. 1993/94:JoU24
  Omfattning
  ändr. 20, 21 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:101) om ändring i fiskelagen (1993:787)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 51 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:1388) om ändring i fiskelagen (1993:787)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:85, Prop. 1995/96:8, Bet. 1995/96:JoU5
  Omfattning
  upph. 43 §; ändr. 19, 22, 23, 24, 34, 35, 40, 47 §§, bil.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:532) om ändring i fiskelagen (1993:787)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:271, Prop. 1995/96:140, Bet. 1995/96:UU17
  Omfattning
  ändr. 41 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1076) om ändring i fiskelagen (1993:787)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:23, Prop. 1995/96:223, Bet. 1996/97:JoU3
  Omfattning
  ändr. 24, 25 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:343) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:242, Prop. 1997/98:139, Bet. 1997/98:JoU24
Omfattning
ändr. 13, 22, 30, 33 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:848) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av naturvårdslagen (1964:822) skall vid tillämpningen av den nya lydelsen av 3 § anses som föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap.miljöbalken.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 3, 20, 37 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2001:445) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:248, Prop. 2000/01:111, Bet. 2000/01:MJU18
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2003:251) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:173, Prop. 2002/03:41, Bet. 2002/03:MJU16
Omfattning
upph. 31 §; ändr. 19, 22, 30, 34, 37, 40, 41 §§; nya 40 a, 50 a, 50 b §§, rubr. närmast före 50 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2005:305) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 45 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2008:438) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
 2. I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:205, Prop. 2007/08:107, Bet. 2007/08:MJU16
Omfattning
nuvarande 50 a, 50 b §§ betecknas 50 h, 50 i §§, rubr. närmast före 50 a § sätts närmast före 50 h §; ändr. 44 §, den nya 50 h §; nya 40 b, 50 a, 50 b, 50 c, 50 d, 50 e, 50 f, 50 g §§, rubr. närmast före 50 a §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:1440) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:105, Prop. 2008/09:58, Bet. 2008/09:MJU7
Omfattning
ändr. 47 §
Ikraftträder
2009-02-01

Lag (2010:901) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:347, Prop. 2009/10:212, Bet. 2009/10:MJU23
Omfattning
ändr. 3, 7, 17, 18, 19, 34, 37 §§; ny 18 a §
Ikraftträder
2010-10-01

Förordning (2010:1096) om ikraftträdande av lagen (2010:901) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Omfattning
ikrafttr. av 2010:901

Lag (2011:615) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:257, Prop. 2010/11:86, Bet. 2010/11:MJU25
Omfattning
ändr. 34, 35, 47, 50 c, 50 h, 50 i, 51 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2012:524) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.
 2. Äldre föreskrifter gäller för sådana brott och överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:279, Prop. 2011/12:137, Bet. 2011/12:MJU20
Omfattning
upph. rubr. närmast före 50 h §; nuvarande 50 h, 50 i, 51 §§ betecknas 56, 59, 60 §§; ändr. 21, 30 §§, de nya 56, 60 §§; rubr. närmast före nuvarande 51 § sätts närmast före nya 60 §; nya 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 §§, rubr. närmast efter 50 §, rubr. närmast före de nya 51, 56, 58, 59 §§
CELEX-nr
32011R0404
Ikraftträder
2012-08-01

Lag (2014:700) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr 47 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1026) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.
 2. Ett fartygstillstånd och ett särskilt fartygstillstånd som har meddelats med stöd av 21 § i dess tidigare lydelse gäller som en fiskelicens med de begränsningar till en viss giltighetstid, ett visst fiske eller andra villkor som följer av fartygstillståndet eller det särskilda fartygstillståndet.
 3. För den som bedriver fiske med fiskefartyg i havet med stöd av en yrkesfiskelicens som har meddelats med stöd av 30 § i dess tidigare lydelse upphör licensen att gälla vid ikraftträdandet av denna lag.
 4. För den som bedriver fiske i insjöarna eller utan fiskefartyg i havet med stöd av en yrkesfiskelicens som har meddelats med stöd av 30 § i dess tidigare lydelse gäller licensen som en personlig fiskelicens med de begränsningar till en viss giltighetstid, ett visst fiske eller andra villkor som följer av yrkesfiskelicensen.
 5. Den ändrade högsta nivån för sanktionsavgifter ska gälla för överträdelser som har begåtts efter ikraftträdandet. Den utökade möjligheten till befrielse från sanktionsavgift ska gälla även för överträdelser som har begåtts före ikraftträdandet.
 6. Paragrafen om indragning eller återkallelse av antalet tillåtna fiskedagar ska gälla endast för brott och överträdelser som har begåtts efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:364, Prop. 2013/14:184, Bet. 2013/14:MJU29
Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 30 §; ändr. 13, 21, 30, 32, 50 a, 50 b, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 §§, rubr. närmast före 4, 58 §; nya 9 a, 13 a, 19 a, 29 a, 29 b, 31, 37 a, 39 a, 57 a §§, rubr. närmast före 29 a, 57 a §§
CELEX-nr
32013R1380
Ikraftträder
2014-10-01

Lag (2016:824) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:297, Prop. 2015/16:118, Bet. 2015/16:MJU17
Omfattning
ändr. 22, 58 §§
Ikraftträder
2016-08-01

Lag (2017:945) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Bestämmelserna i 52 och 53 §§ i den nya lydelsen tillämpas inte på överträdelser av landningsskyldigheten som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 2016/17:183, Bet. 2017/18:MJU3
Omfattning
ändr. 22, 39 a, 50 a, 52, 53 §§; nya 23 a, 38 a §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2019:39) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4
Omfattning
ändr. 47 §
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2021:1028) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:20, Prop. 2020/21:204, Bet. 2021/22:JuU4
Omfattning
ändr. 49 §
Ikraftträder
2022-01-01