NJA 2006 not 32

J.D. mot staten angående skadestånd.

Den 19:e. 32.(T 4119-04) J.D. mot staten angående skadestånd.

J.D. yrkade att staten till honom skulle betala skadestånd med 20 000 000 kr. Som grund för sin talan anförde J.D., som han fick förstås, att Sveriges regering förfarit felaktigt genom att underlåta att vidta åtgärder som lett till att han fått en anställning.

HD, beslut på förslag av föredraganden: För det allmännas skadeståndsansvar med anledning av fel eller försummelse vid myndighetsutövning gäller särskilda regler beträffande skador som vållats genom beslut av regeringen. Talan om ersättning med anledning av sådant beslut får enligt 3 kap. 7 § skadeståndslagen inte föras om inte beslutet upphävts eller ändrats. Motsvarande gäller beträffande en sådan talan mot staten som grundas på ett påstående om försummelse av regeringen att fatta beslut (se NJA 1978 s. 125). J.D:s anspråk grundas på ett sådant påstående. Han har således inte talerätt.

HD avvisar J.D:s skadeståndstalan.