NJA 2006 not 33

C.R. mot riksåklagaren angående återställande av försutten tid.

Den 19:e. 33.(Ö 1035-05) C.R. mot riksåklagaren angående återställande av försutten tid.

Stockholms tingsrättdömde den 12 november 2004 C.R. för snatteri till dagsböter.

Sedan C.R. överklagat domen beslutade Svea hovrätt den 20 december 2004 att inte meddela prövningstillstånd. Tingsrättens dom stod därför fast.

C.R. ansökte om återställande om försutten tid. Riksåklagaren motsatte sig att ansökan bifölls.

HD, beslut på förslag av föredraganden: Skäl. Enligt 58 kap. 11 § RB får, om någon har försuttit den tid som gäller för överklagande av beslut och han hade laga förfall, på ansökan av honom den försuttna tiden återställas.

Den 1 september 2004 mantalsskrevs C.R. på adressen Getfotsvägen 82 i Enskede. Den 17 september 2004 väcktes vid Stockholms tingsrätt åtal mot henne för snatteri den 18 augusti 2004. Såväl i förundersökningen som stämningsansökningen angavs C.R:s adress till Lingvägen 97 i Enskede. Sedan delgivning av ansökan om stämning med kallelse till huvudförhandling misslyckats på Lingvägen 97 har efter kontroll i SPAR- registret delgivning skett på Getfotsvägen 82. På delgivningskvittot, vilket C.R. återsänt till tingsrätten, har adressen Getfotsvägen 82 angetts. Sedan huvudförhandling hållits i C.R:s utevaro har hennes adress i domen angetts vara Lingvägen 97. Enligt tingsrättens sändlista har domen expedierats till Getfotsvägen 82. I hovrättens protokoll med beslut har adressen Lingvägen 97 angetts och beslutet expedierats dit.

C.R. har hävdat att hon fått del av hovrättens beslut först någon gång under tiden den 28 februari–den 6 mars 2005 på grund av att detta sänts till fel adress. Hennes påstående får godtas.

Eftersom tingsrättens dom har expedierats till C.R. under rätt adress och nått henne där har det saknats anledning för C.R. att utgå från annat än att hovrätten har känt till hennes adress och att det inte varit nödvändigt för henne att i överklagandet ange denna. C.R. får därför anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga hovrättens beslut. Hennes ansökan skall således bifallas.

Avgörande.Med bifall till ansökan om återställande av försutten tid föreskriver HD att C.R. skall ha rätt att inom fyra veckor från dagen för HD:s beslut överklaga hovrättens beslut genom att till hovrätten inkomma med sitt överklagande till HD.