NJA 2006 not 42

Geli Bygg AB mot C.H. angående försättande i konkurs.

Den 14:e. 42. (Ö 1394-04) Geli Bygg AB mot C.H. angående försättande i konkurs.

På ansökan av Geli Bygg AB försatteStockholms tingsrätt genom beslut den 20 januari 2004 C.H. i konkurs.

C.H. överklagade beslutet iSvea hovrätt och yrkade att konkursbeslutet skulle undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Med upphävande av tingsrättens beslut avsloghovrätten genom beslut den 23 februari 2004 konkursansökan.

Geli Bygg AB yrkade i HD i första hand bifall till konkursansökan.

C.H. bestred ändring. Hon begärde att HD skulle hålla muntlig förhandling i målet. För det fall att HD inte skulle fastställa hovrättens beslut begärde hon att målet skulle återförvisas till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Föredraganden föreslog att HD skulle meddela följande beslut. Skäl. Enligt 2 kap. 6 § konkurslagen – – – se HD – – – den 16 mars 1993. Geli Bygg AB gjorde gällande att C.H. var på obestånd. Bolaget åberopade härvid en utredningsrapport daterad den 26 februari 2002 i vilken kronofogdemyndigheten konstaterat att C.H. saknade utmätningsbara tillgångar. Under handläggningen i tingsrätten kom bolaget att åberopa en kompletterande utredningsrapport upprättad av kronofogdemyndigheten den 19 augusti 2003.

Den fråga som HD först har att ta ställning till är om preskription inträtt för den fordran som Geli Bygg AB åberopat till stöd för konkursansökan. Av handlingarna i målet framgår att Geli Bygg AB den 21 februari 2001 ansökt om verkställighet hos kronofogdemyndigheten i enskilt mål mot C.H. Bolaget har gjort gällande att preskriptionsavbrott skett genom att C.H. den 4 november 2002 fått del av bl.a. Nacka tingsrätts dom. Till stöd för att C.H. vid detta tillfälle fått del av handlingarna har Geli Bygg AB i HD åberopat en efterföljande skriftväxling mellan Geli Bygg AB och C.H. C.H. har invänt att den i skriftväxlingen omnämnda fordran inte avser den fordran som fastställts genom Nacka tingsrätts dom, utan att den avser en fordran som Geli Bygg AB haft på ett bolag i vilket hon tidigare varit ställföreträdare.

Preskription kan avbrytas på flera olika sätt. Enligt 5 § p. 3 preskriptionslagen (1981:130) avbryts preskription genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos exekutiv myndighet eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. En sådan åtgärd innebär emellertid inte något definitivt preskriptionsavbrott. Enligt 7 § andra stycket preskriptionslagen beräknas nämligen preskription som om något avbrott inte skett om det rättsliga förfarandet avslutas utan att gäldenären delgivits eller på annat sätt underrättats om borgenärens framställning. För att preskriptionsavbrott skall inträda krävs emellertid enligt bestämmelsen inte att gäldenären delgivits framställningen, utan tillräckligt är att gäldenären på något sätt faktiskt fått kännedom om densamma. I förarbetena till preskriptionslagen uttalas t.ex. att det räcker att gäldenären har fått en underrättelse om framställningen, exempelvis genom ett meddelande från kronofogdemyndigheten om att verkställighet begärts (se prop. 1979/80:119 s. 99).

Den av Geli – – – se HD – – – C.H. i konkurs.

Geli Bygg AB har gjort gällande att C.H. alltjämt är på obestånd. Geli Bygg AB har förutom utredningsrapporterna från kronofogdemyndigheten, åberopat den konkursbouppteckning som upprättats av konkursförvaltaren den 16 februari 2004. Enligt bouppteckningen skulle bristen i boet uppgå till 6 859 961 kr, dock med reservation för viss tvistig fordran. C.H. har i HD bestritt att hon skulle vara på obestånd. Hon har emellertid beträffande sina ekonomiska förhållanden över huvud taget inte lämnat några närmare uppgifter. Mot denna bakgrund och med beaktande av det underlag som Geli Bygg AB har åberopat är visat att C.H. är på obestånd. C.H. skall därför försättas i konkurs.

Slut. HD, som inte finner skäl att hålla muntlig förhandling, avslår C.H:s yrkande om återförvisning.

Med ändring av hovrättens beslut under punkten 2 försätter HD C.H. i konkurs.

HD:s beslut.Skäl. Enligt 2 kap. 6 § konkurslagen (1987:672) måste en borgenär visa att han har en sådan fordran som gör honom behörig att söka motparten i konkurs. Detta innebär att rätten först skall pröva frågan om sökandens behörighet innan den går in på obeståndsbedömningen.

Till stöd för konkursansökningen, som inkom till tingsrätten den 4 juli 2003, åberopade Geli Bygg AB att bolaget hade en klar och förfallen fordran gentemot C.H. avseende rättegångskostnader fastställda genom tredskodom meddelad av Nacka tingsrätt den 16 mars 1993. C.H. invände att fordran var preskriberad. Geli Bygg AB invände häremot bl.a. att preskriptionen avbrutits genom att Geli Bygg AB i februari 2001 ansökt om verkställighet hos kronofogdemyndigheten och att C.H. fått kännedom härom genom delgivning den 4 november 2002 av tredskodomen och beslut av Kronofogdemyndigheten.

Sedan tingsrätten beslutat att försätta C.H. i konkurs överklagade C.H. beslutet. Hovrätten upphävde tingsrättens beslut och avslog konkursansökan. Som skäl anförde hovrätten att den av Geli Bygg AB åberopade delgivningen gjorts av en person som inte omfattas av föreskrifterna om delgivning i 24 § delgivningslagen (1970:428) och att vanliga regler om fri bevisprövning därför skulle tillämpas. Hovrätten ansåg att Geli Bygg AB inte, mot C.H:s bestridande, förmått styrka att ett preskriptionsavbrott skett och därigenom inte heller styrkt sin behörighet att begära C.H. i konkurs.

Till stöd för att C.H. vid den åberopade delgivningen fått del av handlingarna har Geli Bygg AB i HD åberopat en efterföljande skriftväxling mellan Geli Bygg AB och C.H. Något hinder föreligger inte mot att här åberopa ny bevisning.

C.H. har mot den nu åberopade bevisningen invänt att den i skriftväxlingen omnämnda fordran inte avser den fordran som fastställts genom Nacka tingsrätts dom utan avser en fordran som Geli Bygg AB haft på ett bolag i vilket hon tidigare varit ställföreträdare.

Den av Geli Bygg AB åberopade skriftväxlingen mellan bolaget och C.H. har ägt rum bara några veckor efter den påstådda delgivningen. Det kan hållas för visst att den i breven omnämnda fordran avser just den fordran som fastställts genom Nacka tingsrätts dom. Genom den bevisning som Geli Bygg AB åberopat i form av intyg om delgivning samt efterföljande skriftväxling mellan bolaget och C.H. är det visat att C.H. fått del av bolagets framställning hos kronofogdemyndigheten. Preskriptionsavbrott har alltså skett i februari 2001, dvs. då Geli Bygg AB ansökte om verkställighet hos kronofogdemyndigheten. Bolagets fordran är således inte preskriberad. Geli Bygg AB har därmed varit behörigt att begära C.H. i konkurs.

Mot konkursansökan har C.H. härutöver invänt att hon inte är på obestånd. Hon har bl.a. gjort gällande att hon sedan tingsrätten prövade målet förvärvat ny egendom som gör att hon inte längre är på obestånd och förutskickat att hon avser att åberopa ny bevisning till styrkande av att hon ej är på obestånd. HD finner att prövningen i den delen lämpligen bör ske i hovrätten och att målet därför bör återförvisas dit för erforderlig behandling.

Avgörande. HD, som inte finner skäl att i den delen hålla muntlig förhandling, förklarar att Geli Bygg Aktiebolag varit behörigt att begära C.H. i konkurs.

HD undanröjer hovrättens beslut och återförvisar målet till hovrätten för erforderlig behandling. Detta innebär att tingsrättens beslut att försätta C.H. i konkurs åter gäller.