NJA 2006 not 43

Eniro Sverige AB mot R.L. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om fordran.

Den 26:e. 43. (Ö 1253-04) Eniro Sverige AB mot R.L. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om fordran.

Eniro Sverige AB (Eniro) ansökte om betalningsföreläggande mot R.L. avseende fakturor för medverkan i Eniros telefonkataloger. R.L. bestred föreläggande och invände att han inte hade beställt tjänsten. På Eniros begäran överlämnades målet tillÖrebro tingsrätt.

Vid tingsrätten åberopade Eniro bl.a. kopior av annonsbekräftelse och faktura. Eniro förbehöll sig vidare rätten att komplettera sin bevisuppgift efter det att bolaget tagit del av R.L:s svaromål. Enligt Eniros talan grundade sig dess fordran på ett muntligt avtal. Eniro hade även anfört att R.L. tillställts en bekräftelse på det ingångna avtalet men att han inte avhörts. Av Eniros inlaga framgick att bolaget förutsatte att muntlig förhandling skulle komma att hållas i målet. Ombudet hade dock anmärkt att det önskade vara närvarande per telefon.

R.L. avhördes inte vid tingsrätten. Tingsrätten upplyste parterna om att tingsrätten hade för avsikt att avgöra målet utan huvudförhandling och beredde parterna tillfälle att slutföra sin talan. Eniro uppgav att bolaget inte hade något ytterligare att tillägga.

Tingsrätten avgjorde målet utan huvudförhandling och ogillade genom dom den 16 januari 2003 käromålet. I domskälen anfördes att R.L. invänt att han inte beställt ifrågavarande tjänster samt att det av den bevisning Eniro ingett och åberopat inte framgick att avtal träffats. Mot R.L:s bestridande var det således inte visat att Eniro hade någon fordran på honom.

Eniro överklagade domen iGöta hovrätt och yrkade i första hand att hovrätten skulle undanröja tingsrättens dom och återförvisa målet och i andra hand att hovrätten skulle tillåta muntlig bevisning och bifalla Eniros talan. Till grund för sin talan i processuellt hänseende anförde Eniro att tingsrätten begått grovt rättegångsfel genom att avgöra målet utan huvudförhandling och åsidosätta sin processledningsskyldighet.

R.L., som förelagts att ge in svarsskrivelse, avhördes inte heller i hovrätten. Ibeslut den 23 februari 2004 meddelade hovrätten inte prövningstillstånd

.

Eniro yrkade i HD att tillstånd till målets prövning i hovrätten skulle meddelas. R.L. bestred ändring.

HD, beslut i huvudsaklig överensstämmelse med föredraganden: Skäl. Det åligger tingsrätten att se till att ett mål är väl förberett före ett avgörande (se 42 kap. 8 § 2 st. RB). Eftersom R.L. endast helt kortfattat hade angett sin ståndpunkt, hade det varit lämpligt att sätta ut målet till muntlig förberedelse. Att tingsrätten i stället meddelade parterna att den hade för avsikt att avgöra målet på handlingarna och att de därför gavs tillfälle att slutföra sin talan kan emellertid inte anses ha utgjort något rättegångsfel. Inte heller det därefter fattade beslutet att avgöra målet på handlingarna kan anses ha utgjort något rättegångsfel, eftersom Eniro varken åberopade muntlig bevisning eller begärde muntlig förhandling av annat skäl. Det kan inte anses att det förelåg någon skyldighet från tingsrättens sida att vägleda Eniro i dessa hänseenden.

Tingsrätten har i sin dom emellertid inte belyst betydelsen av att Eniro obestritt översänt en bekräftelse, som inte lett till någon reklamation från R.L:s sida (jfr t.ex. NJA 1930 s. 131). Till detta kommer att målet har fått en mindre tillfredsställande handläggning i tingsrätten, vilket har betydelse för frågan om den av Eniro i hovrätten åberopade muntliga bevisningen skall tillåtas. Tvekan råder därför om riktigheten av den utgång som tingsrätten kommit fram till. Det anförda innebär att tillstånd till målets prövning i hovrätten skall meddelas.

Avgörande. Med ändring av hovrättens beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i hovrätten.