NJA 2006 not 57

H.D. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.

Den 28:e. 57.(Ö 870-06) H.D. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.

Advokatsamfundets styrelseavslog genom beslutden 9 februari 2006 H.D:s ansökan om inträde i samfundet, då H.D. inte hade styrkt sin lämplighet att utöva advokatverksamhet.

H.D. yrkade att HD skulle förklara honom berättigad till inträde i Sveriges advokatsamfund. Advokatsamfundets styrelse avstyrkte bifall till överklagandet.

HD(justitieråden Victor, Lindeblad,referent, Ella Nyströmoch Virdesten): Skäl.H.D. ansökte första gången om inträde i Advokatsamfundet den 3 juli 2003. Vid sammanträde den 6–7 november 2003 avslog samfundets styrelse hans ansökan under åberopande av att han inte hade styrkt sin lämplighet att utöva advokatverksamhet.

H.D. har den 1 mars 2005 på nytt ansökt om inträde i Advokatsamfundet. I det nu överklagade avslagsbeslutet den 9 februari 2006 har Advokatsamfundets styrelse åter uttalat att H.D. inte har styrkt sin lämplighet att utöva advokatverksamhet.

Vid det första ansökningstillfället framfördes i vissa avseenden kritik mot H.D. från två domstolar och tre advokater. Advokatsamfundet har i det nu aktuella ärendet anfört att enligt samfundets bedömning kritiken är av sådant slag att den fortfarande utgör hinder mot att bevilja H.D. inträde i samfundet och att vid en samlad bedömning styrelsen har funnit att det som uttalats i positiv riktning om H.D. inte heller nu uppväger den kritik som riktats mot honom.

HD har i tidigare ärenden (se bl.a. NJA 1991 s. 232) fastslagit att Advokatsamfundets beslut i lämplighetsfrågan bör frångås endast om något särskilt förhållande föranleder därtill.

H.D. har efter det förra ärendets avgörande avlagt advokatexamen. Advokatsamfundets lokalavdelning i Stockholm har vidare nu, i motsats till i det förra ärendet, tillstyrkt H.D:s ansökan. Med beaktande av den förhållandevis korta tid som förflutit mellan det förra ärendets avgörande och den nya ansökan föranleder emellertid varken dessa omständigheter eller vad som i övrigt framkommit i HD någon annan bedömning än den som Advokatsamfundets styrelse har gjort. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

Avgörande.HD lämnar överklagandet utan bifall.

Skiljaktig

JustitierådetInger Nyströmvar skiljaktig och anförde: H.D. ansökte om inträde i Sveriges advokatsamfund den 3 juli 2003. I utlåtanden från tre advokater och två tingsrätter framfördes kritik mot H.D. i olika avseenden. Samfundets styrelse avslog vid sammanträde den 6–7 november 2003 H.D:s ansökan.

H.D. har den 1 mars 2005 på nytt ansökt om inträde i samfundet. Dess lokalavdelning i Stockholm har tillstyrkt att H.D. beviljas inträde. H.D. har vidare den 27 maj 2005 avlagt advokatexamen. Samfundets styrelse har i beslut den 9 februari 2006 avslagit ansökan med motiveringen att H.D. inte styrkt sin lämplighet att utöva advokatverksamhet. H.D. har överklagat beslutet i HD.

Vid det förhör som hållits med H.D. i HD i anledning av hans överklagande av styrelsens beslut har han dels bemött den i det tidigare ärendet framförda kritiken, dels hänvisat till de utlåtanden som avgivits av främst advokater och domstolar i anledning av hans förnyade ansökan om inträde i samfundet.

H.D:s bemötande av de tidigare framförda anmärkningarna, vilka utgjorde grunden för styrelsens beslut år 2003, får sägas i viss mån förringa deras styrka. De omständigheter som kritiserats ligger dessutom förhållandevis långt tillbaka i tiden. Några kritiska synpunkter på H.D. eller hans verksamhet har inte framförts i anledning av hans nya ansökan. Utlåtandena i detta ärende är visserligen i ett flertal fall återhållsamma men ett antal är uttalat positiva och i några fall klart uppskattande. Även om en relativt kort tid förflutit mellan samfundets styrelses beslut i H.D:s första ansökningsärende och hans förnyade ansökan får denna omständighet anses uppvägd av att lokalavdelningen tillstyrkt hans ansökan och av att H.D. numera avlagt advokatexamen.

Sammantaget får H.D. nu anses ha styrkt att han är lämplig att vinna inträde i Sveriges advokatsamfund.