NJA 2006 not 78

P.K. mot Riksåklagaren angående resning.

Den 29:e. 78.(Ö 5211-04) P.K. mot Riksåklagaren angående resning.

Mölndals tingsrätt dömdeden 19 maj 2004 P.K. till penningböter för hastighetsöverträdelse. Domen vann laga kraft.

P.K. ansökte därefter hosHovrätten för Västra Sverigeom resning. Hovrättenavslog resningsansökningen i beslutden 23 november 2004.

P.K. överklagade hovrättens beslut och yrkade att HD skulle bevilja resning.

Riksåklagaren förklarade att han inte motsatte sig att resning beviljades och att HD förordnade att målet på nytt skall tas upp vid Mölndals tingsrätt.

HD, beslutpå förslag av föredraganden: Skäl.P.K. erkände vid tingsrätten att han överskridit hastighetsbegränsningen så som åklagaren gjorde gällande. Han bestred dock ansvar för brott och anförde som grund att han var på brådskande uppdrag i tjänst som läkare och att därför, enligt 11 kap. 6 § trafikförordningen (1998:1276), bestämmelserna om färdhastighet på platsen inte gällde för honom.

Avgörande för tingsrätten var dess bedömning att P.K:s egen uppgift vid huvudförhandlingen om bl.a. tidpunkten när han fick en begäran om hjälp från sin kollega gav vid handen att det hade förflutit åtminstone en timme från den tidpunkten till det att han påbörjade bilresan. Tingsrätten gjorde därvid – så som domen får förstås – bedömningen att P.K. inte själv uppfattat sin yrkesutövning som så brådskande att ansvarsfrihet i enlighet med den förut angivna bestämmelsen i trafikförordningen kunde inträda.

Till stöd för sin resningsansökan har P.K. åberopat specifikationer över telefonsamtal från sin och sin kollegas mobiltelefoner och anfört dels att dessa visar att han var på väg inom ca 12 minuter efter det att han mottagit sin kollegas begäran om hjälp, dels att såväl han som hans kollega och deras mottagningssköterska var osäkra på de tidsangivelser de lämnade vid tingsrätten.

Riksåklagaren har förklarat sig inte ha anledning att ifrågasätta att de åberopade samtalsspecifikationerna på ett uttömmande sätt redovisar de mobiltelefonsamtal P.K. och dennes kollega haft under den relevanta tiden.

Enligt huvudregeln i 58 kap. 2 § 4 RB får resning till förmån för den tilltalade beviljas om någon omständighet eller något bevis, som inte tidigare har förebringats, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under mildare straffbestämmelse än den som tillämpats.

De samtalsspecifikationer som P.K. har åberopat i resningsärendet har inte tidigare förebringats. Det får, med hänsyn till innehållet i samtalsspecifikationerna och den bedömning tingsrätten grundat avgörandet på, anses sannolikt att P.K. skulle ha frikänts, om samtalsspecifikationerna hade förebringats vid tingsrätten. Den sökta resningen bör därför beviljas.

Avgörande.Med ändring av hovrättens beslut beviljar HD resning i Mölndals tingsrätts mål B 296-04 och förordnar att målet åter skall tas upp av tingsrätten.