NJA 2006 not 83

J.W. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.

Den 11:e. 83.(Ö 873-05) J.W. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.

Styrelsen för Sveriges advokatsamfundavslog i beslutden 27 januari 2005 J.W:s ansökan om inträde i samfundet då han inte hade styrkt sin lämplighet att utöva advokatverksamhet.

J.W. yrkade att HD skulle förklara honom berättigad till inträde i Sveriges advokatsamfund.

HD:s beslut. Skäl.Advokatsamfundets styrelse har anfört att J.W. visserligen har åberopat ett relativt stort antal referenser men att det också är ovanligt många av dessa som har innehållit kritik mot hans sätt att utföra sina uppdrag. Enligt styrelsen uppväger det som uttalats i positiv riktning inte den kritik som har framförts mot honom.

Såvitt avser tiden efter det att Advokatsamfundets styrelse fattade sitt beslut har det inte kommit fram något nytt av betydelse för bedömningen av J.W:s lämplighet.

HD har i tidigare ärenden (se bl.a. NJA 1991 s. 232) fastslagit att Advokatsamfundets beslut i lämplighetsfrågan bör frångås endast om något särskilt förhållande föranleder därtill.

Vad som förekommit i HD föranleder inte annan bedömning än den som Advokatsamfundets styrelse har gjort. Det kan således inte anses att J.W. för närvarande har styrkt sin lämplighet för att antas som ledamot av Advokatsamfundet. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

Avgörande.HD lämnar överklagandet utan bifall.