NJA 2006 not 91

L.W. mot Skatteverket angående återställande av försutten tid.

Den 21:a. 91.(Ö 3076-05) L.W. mot Skatteverket angående återställande av försutten tid.

I mål vidkronofogdemyndigheten i Malmömellan L.W. och staten angående bland annat restförda skatteskulder gjorde L.W. gällande att det förelåg hinder mot verkställighet. Genom beslutden 22 juni 2004 ogillade kronofogdemyndighetendenna invändning. L.W. överklagade detta beslut till Malmö tingsrättsom den 2 september 2004 lämnade överklagandet utan bifall. Efter överklagande av L.W. fann Hovrätten över Skåne och Blekingei beslutden 20 oktober 2004 inte skäl att meddela prövningstillstånd. Beslutet har vunnit laga kraft.

L.W. ansökte – som det fick uppfattas – om återställande av försutten tid för överklagande av hovrättens beslut.

Skatteverket tillstyrkte att HD biföll ansökningen.

HD, beslutpå förslag av föredraganden: Skäl.L.W. har till stöd för sin ansökan anfört att han inte fått del av beslutet eftersom det expedierats till hans adress i Alicante, Spanien, i stället för till den adress i Limhamn som han på grund av arbeten i Europa anvisat och från vilken posten skulle vidarebefordras till honom.

Av utredningen framgår att L.W. i en skrift som inkom till hovrätten den 22 september 2004 – dvs. i tiden före hovrättens beslut – uppgett att säkraste sättet att nå honom, med anledning av hans arbeten i olika länder, var att skicka försändelser till Sveagatan 63 B i Limhamn varifrån posten kunde vidarebefordras till rätt adress. Trots detta har hovrätten angett L.W:s adress i Alicante i beslutet. Av hovrättens expedieringslista framgår endast att beslutet har expedierats, vilket skedde samma dag som det meddelades. I målet är upplyst att hovrätten, i de fall ett beslut till part expedieras också till någon annan adress än den som anges i beslutet, antecknar detta på dagboksbladet. Någon sådan anteckning finns inte. Det får därför anses framgå av handlingarna att hovrätten sänt beslutet till L.W. under annan adress än den han anvisat.

L.W:s uppgift om att han fått kännedom om hovrättens beslut efter överklagandetidens utgång får godtas. L.W. får därmed anses ha visat att han haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga hovrättens beslut. Hans ansökan om återställande av försutten tid skall därför bifallas.

Avgörande.HD återställer enligt 58 kap. 11 § RB den av L.W. försuttna tiden för att överklaga hovrättens beslut. L.W:s överklagande skall inom fyra veckor från dagen för HD:s beslut ha inkommit till hovrätten. Det skall vara ställt till HD.