NJA 2006 s. 624

Sedan en inskrivningsmyndighet beslutat om uppskov i ärende om anteckning av bostadsrättsförenings intresseanmälan om förvärv av två fastigheter för ombildning till bostadsrätt, har fastigheterna överlåtits genom rättshandling vars giltighet var beroende av myndighets godkännande enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. Inskrivningsmyndigheten har härefter antecknat föreningens anmälan med verkan från dagen för dess ingivande till myndigheten. Anteckningsbeslutet har ansetts röra överlåtarens rätt på ett sådant sätt att han haft rätt att överklaga detta.

Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje

Bostadsrättsföreningen Typhon 10 och 11 gjorde den 31 januari 2006 hos Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje en intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt av fastigheterna Stockholm Typhon 10 och 11. Sedan ärendena uppskjutits för komplettering beviljades anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel den 27 februari 2006. Den 10 mars 2006 tillställde inskrivningsmyndigheten AB SkrotJohan i egenskap av fastighetsägare underrättelse om anteckningen jämte en överklagandehänvisning.

Den 15 februari 2006 överlät AB SkrotJohan genom gåva de båda fastigheterna till sitt helägda dotterbolag AB SkrotJohan Fastigheter 2. Lagfart söktes den 16 februari 2006. Inskrivningsmyndigheten meddelade beslut om uppskov till den 22 maj 2006 med hänvisning till att kommunen ännu inte hade tagit ställning till om den skulle påkalla prövning enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

Svea hovrätt

AB SkrotJohan överklagade inskrivningsmyndighetens beslut om anteckning av bostadsrättsföreningens intresseanmälan i Svea hovrätt.

Hovrätten antecknade i protokoll, med hänvisning till överlåtelsen av fastigheterna, att fråga hade uppkommit om AB SkrotJohans behörighet att överklaga besluten. I protokollet antecknades vidare följande.

AB SkrotJohan har i denna del anfört att bolaget har klagorätt då gåvobrevet var villkorat av att Stockholms stad godkände överlåtelsen och att villkoret inte uppfyllts vid tiden för överklagandet. Vidare har bolaget anfört att det fortfarande är lagfaren ägare till fastigheterna och att inskrivningsmyndigheten den 10 mars 2006 har skickat underrättelse till bolaget.

Hovrätten (hovrättslagmannen Göran Ewerlöf, hovrättsrådet Owe Hultin, referent, och tf. hovrättsassessorn Karin Annikas Persson) meddelade den 28 april 2006 följande beslut:

Skäl

AB SkrotJohan har genom ett gåvobrev den 15 februari 2006 överlåtit de aktuella fastigheterna till Aktiebolaget SkrotJohan Fastigheter 2. Annat har inte framkommit än att äganderätten till fastigheterna givaren och mottagaren emellan övergick samma dag.

Ett beslut av en inskrivningsmyndighet i ett inskrivningsärende får, enligt 19 kap. 32 § första stycket JB, överklagas till hovrätten av den som beslutet rör, om det har gått honom eller henne emot.

Eftersom AB SkrotJohan hade avhänt sig äganderätten till fastigheterna vid tidpunkten för inskrivningsmyndighetens beslut har bolaget inte i egenskap av fastighetsägare någon rätt att överklaga besluten.

Mot bakgrund av upplysta faktiska förhållanden med avseende på äganderätten till fastigheterna innebär varken det förhållandet att AB SkrotJohan var antecknad som lagfaren ägare eller att inskrivningsmyndigheten i enlighet med nyss nämnda anteckning expedierat föreskriven underrättelse till det bolaget, att AB SkrotJohan berörs av inskrivningsmyndighetens beslut så att rätt att överklaga dessa föreligger.

Med hänvisning till vad som upptagits i det föregående skall AB SkrotJohans överklagande avvisas.

Slut

Hovrätten avvisar AB SkrotJohans överklagande.

Högsta domstolen

AB SkrotJohan överklagade och yrkade att HD skulle undanröja hovrättens avvisningsbeslut och återförvisa målet till hovrätten.

Bostadsrättsföreningen Typhon 10 och 11 bereddes tillfälle att inkomma med yttrande.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Peder Munck, föreslog i betänkande följande beslut:

Domskäl

Skäl

Bostadsrättsföreningen inkom på inskrivningsdagen den 31 januari 2006 till inskrivningsmyndigheten i Norrtälje med intresseanmälan om förvärv av fastigheterna Stockholm Typhon 10 och 11 för ombildning till bostadsrätt. Ärendena uppsköts till den 8 mars 2006 för komplettering. Begärd komplettering inkom den 27 februari 2006 och anteckningar beviljades i fastighetsregistrets inskrivningsdel samma dag.

Ägaren till de båda fastigheterna, Aktiebolaget SkrotJohan, överlät i gåvobrev den 15 februari 2006 fastigheterna till det helägda dotterbolaget Aktiebolaget SkrotJohan Fastigheter 2 som sökte lagfart dagen därefter. Inskrivningsmyndigheten meddelade uppskov till den 22 maj 2006 för komplettering.

Underrättelse angående antecknad intresseanmälan med överklagandehänvisning utgick från inskrivningsmyndigheten den 10 mars 2006 till Aktiebolaget SkrotJohan. Bolaget överklagade inskrivningsmyndighetens beslut om anteckning till hovrätten, som avvisade överklagandet på den grunden att bolaget vid tidpunkten för inskrivningsmyndighetens beslut avhänt sig äganderätten till fastigheterna.

Enligt 19 kap. 32 § första stycket JB får ett beslut av inskrivningsmyndigheten i ett inskrivningsärende överklagas till hovrätten av den som beslutet rör, om det gått honom eller henne emot.

Inskrivningen av bostadsrättsföreningens intresseanmälan fick verkan från och med inskrivningsdagen den 31 januari 2006 då fastigheterna ägdes av Aktiebolaget SkrotJohan. Redan denna omständighet innebär att det måste anses att besluten rörde Aktiebolaget SkrotJohan. Härtill kommer att överlåtelsen av fastigheterna till Aktiebolaget SkrotJohan Fastigheter 2 var beroende av myndighets godkännande enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. Överklagandet borde således ha tagits upp till prövning i hovrätten.

Hovrättens avvisningsbeslut skall därför undanröjas och målet återförvisas dit för prövning i sak.

Domslut

HD:s avgörande

HD undanröjer hovrättens avvisningsbeslut och visar målet åter till hovrätten för erforderlig behandling.

Domskäl

HD (justitieråden Svensson, Regner, Victor, Nyström, referent, och Calissendorff) meddelade den 27 november 2006 slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 27 november 2006.

Mål nr: Ö 2348-06.

Lagrum: 19 kap. 32 § första stycket JB.

Rättsfall: NJA 1991 s. 488.