NJA 2007 s. 860

Hovrätt har funnit att rätten att framställa jävsinvändning mot domare i tingsrätt förfallit (4 kap. 14 § rättegångsbalken) och på den grunden avslagit ett yrkande om undanröjande av tingsrättens dom. Bestämmelsen i 54 kap. 8 § rättegångsbalken om att beslut i vilket hovrätt prövat en fråga om jäv mot domare i tingsrätt inte får överklagas har inte ansetts utgöra hinder mot ett överklagande. Överklagande har dock ansetts kunna ske endast i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut.

Svea hovrätt

Uppsala tingsrätt meddelade den 11 april 2007 dom i mål angående vårdnad m.m. mellan E.T. och N.J.

N.J. överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt. I överklagandet yrkade han i första hand att hovrätten skulle undanröja tingsrättens dom. Som grund för detta yrkande anförde han att en av de nämndemän som deltog i tingsrättens avgörande, S.M., tidigare hade deltagit i avgörandet av ett brottmål i vilket N.J. hade dömts för misshandel av parternas gemensamma barn och ofredande av E.T. N.J. menade med hänsyn härtill att han inte hade fått en opartisk prövning av sin sak i vårdnadstvisten.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Mona Wildig och Agneta Fergenius samt tf. hovrättsassessorn Maria Källkvist, referent) anförde i beslut den 7 juni 2007 bl.a.:

Skäl

En jävsinvändning skall framställas när parten första gången för talan i målet sedan han fått kännedom dels om att domaren deltar i handläggningen, dels den omständighet som grundar jäv. Om parten inte då framställer en jävsinvändning förlorar han sin befogenhet att framställa jävet och en fråga om jäv mot domare i underrätt får då inte upptas i högre instans (se 4 kap. 14 § RB). N.J. och hans ombud kan inte ha undgått att känna till att S.M. var en av domarna i det aktuella brottmålet och måste redan vid huvudförhandlingen vid tingsrätten ha uppmärksammat att S.M. ingick i tingsrättens sammansättning. Eftersom någon invändning om jäv inte framställdes vid den förhandlingen har N.J:s rätt att framställa sådan invändning förfallit. Hans yrkande om undanröjande av tingsrättens dom på grund av jäv vid tingsrätten skall därför avslås.

Slut

Hovrätten avslog yrkandet om undanröjande av tingsrättens dom.

Hovrätten angav att beslutet i denna del fick överklagas senast den 5 juli 2007.

Högsta domstolen

N.J. överklagade hovrättens beslut och yrkade, såvitt nu är i fråga, att HD skulle, med ändring av hovrättens beslut, undanröja tingsrättens dom och återförvisa målet till tingsrätten för erforderlig behandling eller, i vart fall, återförvisa målet till hovrätten för prövning av den framförda jävsinvändningen i sak.

Målet föredrogs.

Föredraganden, rev.sekr. Dag Edvardsson, föreslog att HD skulle meddela följande beslut:

Skäl

Hovrättens beslut att avslå N.J:s yrkande att undanröja tingsrättens dom får förstås som att hovrätten avvisat en invändning om jäv på grund av underlåtenhet att framställa invändningen i tid. Hovrätten har angett att beslutet får överklagas särskilt. Emellertid gäller att om en invändning om jäv bedöms vara förfallen för att den framställts för sent skall domstolen inte meddela något beslut som får överklagas särskilt. Part har inte heller rätt att i högre domstol föra särskild talan mot ett beslut att avvisa en för sent framställd jävsinvändning (se Gärde m.fl., Nya rättegångsbalken, Med kommentar, 1949 s. 44-45 och s. 729, Fitger, Rättegångsbalken s. 4:37 och 49:18 samt NJA 1987 C 46).

På grund av det anförda skall N.J:s överklagande avseende frågan om jäv vid tingsrätten avvisas. Målet i övrigt skall överlämnas till avdelning för tillståndsprövning.

Domslut

HD:s avgörande

HD avvisar överklagandet såvitt angår frågan om jäv vid tingsrätten.

HD förordnar att målet i övrigt skall överlämnas till avdelning för tillståndsprövning.

Domskäl

HD (justitieråden Gertrud Lennander, Dag Victor, referent, Ella Nyström, Per Virdesten och Anna Skarhed) meddelade den 21 november 2007 följande slutliga beslut:

Av 54 kap. 8 § RB framgår att ett beslut inte får överklagas om hovrätten i beslutet prövat en fråga om jäv mot domare i tingsrätt. Hovrätten har emellertid i det nu överklagade beslutet inte prövat den framförda jävsinvändningen i sak utan endast funnit att rätten att göra en sådan invändning har förfallit. Bestämmelsen i 54 kap. 8 § RB kan under sådana förhållanden inte anses utgöra något hinder mot att beslutet överklagas till HD.

I 49 kap. 4 och 8 §§ RB finns bestämmelser om överklagande av tingsrätts beslut angående bl.a. jäv. Enligt 54 kap. 4 § skall 49 kap. 4 och 8 §§ tillämpas också vid överklagande av hovrätts beslut.

Någon särskild reglering finns däremot inte beträffande beslut enligt vilka rätten att framställa en jävsinvändning har förfallit. Huvudregeln i 49 kap. 3 § andra stycket RB om överklagande av beslut som inte är slutliga, vilken enligt 54 kap. 5 § tillämpas också i fråga om hovrätts beslut, är därför tillämplig på sådana beslut. Detta innebär att det av N.J. överklagade beslutet inte får överklagas särskilt utan endast i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut (jfr NJA 1987 C 46).

HD avvisar N.J:s överklagande såvitt avser hovrättens beslut om att avslå yrkandet om undanröjande av tingsrättens dom. Överklagandet i övrigt överlämnas till avdelning för tillståndsprövning.

HD:s beslut meddelat: den 21 november 2007.

Mål nr: Ö 2614-07.

Lagrum: 4 kap. 14 § och 54 kap. 8 § RB.

Rättsfall: NJA 1987 C 46.