NJA 2009 not 68

J.Å. mot Justitiekanslern angående rättshjälp.

Den 2:a. 68.(Ö 3060-09) J.Å. mot Justitiekanslern angående rättshjälp.

I ett mål vidGävle tingsrättmellan J.Å. och L.V. angående vårdnad om barn m.m. ansökte J.Å. om rättshjälp. Tingsrätten avslog hans ansökan i beslutden 30 april 2009.

Sedan J.Å. överklagat beslutet iHovrätten för Nedre Norrlandavslog hovrättenöverklagandet genom beslutden 18 juni 2009.

HD: Beslut.Målet vid tingsrätten gäller frågor om vårdnad och umgänge avseende J.Å:s och L.V:s gemensamma barn. Dessa frågor har tidigare avgjorts av Gävle tingsrätt genom dom den 26 november 2008. Tingsrätten och hovrätten har avslagit J.Å:s begäran om rättshjälp.

J.Å. har nu yrkat att han ska beviljas rättshjälp i målet angående vårdnad m.m., alternativt att frågan om rättshjälp återförvisas till hovrätten. Han har till stöd för sitt yrkande anfört bl.a. följande. En avgörande faktor i den tidigare domen var att tingsrätten bedömde att L.V. hade förmåga att ta det ansvar som krävs av en vårdnadshavare. Vid bedömningen av umgängesfrågan fästes stort avseende vid det förhållandet att barnen bodde tillsammans med L.V. Det har nu framkommit nya omständigheter av så stor vikt att hovrättens beslut ska ändras. Möjligen har inte hovrätten fullt ut uppfattat att anledningen till att barnen inte bor tillsammans med L.V. är att de placerats utom hemmet genom socialnämndens försorg. Till detta kommer att L.V. för närvarande är häktad såsom på sannolika skäl misstänkt för försök till mord riktat mot J.Å. I den situation som nu föreligger vore det stötande att inte bevilja honom rättshjälp. Det kan tilläggas att L.V. har beviljats rättshjälp i målet.

Justitiekanslern har inte motsatt sig att HD beviljar J.Å. rättshjälp.

Enligt 8 § rättshjälpslagen får rättshjälp beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna. Innebörden av bestämmelsen är bl.a. att det normalt bör vara uteslutet att rättshjälp beviljas för en angelägenhet som redan varit föremål för rättslig prövning. (Se till detta och till det följande prop. 1996/97:9 s. 123.) Undantag kan dock finnas, exempelvis när nya väsentliga omständigheter helt har förändrat förutsättningarna för det tidigare avgörandet. Som exempel på fall där detta kan förekomma angavs i nyssnämnda proposition tvister om vårdnad och umgänge då ny rättshjälp i vissa fall kan vara motiverad. Om talan i sådana mål inleds på nytt inom en relativt kort tid utan att förhållandena har ändrats i nämnvärd utsträckning kan det dock, enligt förarbetena, knappast anses rimligt att staten åter går in med rättshjälp. Under alla förhållanden bör krävas att nya omständigheter av betydelse för en ny sakprövning tillkommit för att rättshjälp ska beviljas.

Målet vid tingsrätten rör vårdnad och umgänge avseende J.Å:s och L.V:s gemensamma barn. Dessa frågor har tidigare avgjorts av Gävle tingsrätt genom dom den 26 november 2008. J.Å. har således väckt talan inom kort tid från den tidigare domen, vilket starkt talar mot att rättshjälp beviljas. De nya omständigheter som nu framkommit i målet är dock sådana att J.Å. ändå åter bör beviljas rättshjälp.

Med ändring av hovrättens beslut beviljar HD J.Å. rättshjälp i angelägenhet rörande vårdnad om barn m.m. (Gävle tingsrätts mål T 1045-09).