NJA 2013 s. 220

Vid ett s.k. transportköp av en fastighet omfattade det intyg som fordras för skattebefrielse enligt 7 § fjärde stycket stämpelskattelagen tydligt endast en av de tre omständigheter som ska försäkras på heder och samvete. Eftersom det inte kunde ifrågasättas att avsikten var att även övriga omständigheter skulle omfattas, har intyget ändå godtagits.

Lantmäteriet

Skanska Sverige AB köpte fastigheten Ale Nödinge 38:49 i Ale kommun och transporterade därefter köpet till Nödinge Äldreboende AB. Lantmäteriet bestämde stämpelskatt enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter för såväl det första som det senare köpet.

Alingsås tingsrätt

Skanska Sverige AB överklagade i Alingsås tingsrätt och yrkade skattebefrielse för sitt köp.

Kammarkollegiet bestred ändring.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Mats Persson) anförde i beslut den 12 september 2011:

I 7 § fjärde stycket lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter anges som förutsättning för skattebefrielse att sökanden på heder och samvete intygar vissa omständigheter som anges i tre separata punkter i bestämmelsen. I det aktuella avtalet om transportköp har just dessa omständigheter tagits in som en särskild punkt, - - -. Punkten har en särskild rubrik, ”Försäkran” och detta stycke har dessutom undertecknats särskilt av bolagens firmatecknare. Orden ”heder och samvete” förekommer visserligen endast i styckets första mening, vilket kan medföra viss osäkerhet när det gäller vad försäkran på heder och samvete omfattar. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten emellertid att den valda utformningen med tillräcklig tydlighet får anses innefatta en sådan försäkran som krävs för skattebefrielse. Skanskas överklagande ska därför bifallas.

Med ändring av Lantmäteriets beslut beviljar tingsrätten Skanska befrielse från skyldigheten att betala stämpelskatt på sitt förvärv av fastigheten Ale Nödinge 38:49. Ärendet visas åter till Lantmäteriet för de åtgärder som beslutet ger anledning till.

Hovrätten för Västra Sverige

Kammarkollegiet överklagade i Hovrätten för Västra Sverige och yrkade att hovrätten med ändring av tingsrättens beslut skulle fastställa Lantmäteriets beslut om stämpelskatt.

Hovrätten (hovrättsråden Ola Olsson och Björn Östman samt hovrättsassessorn Carolina Granlund) meddelade den 2 december 2011 följande beslut:

Hovrätten, som instämmer i tingsrättens bedömning, avslår överklagandet.

Högsta domstolen

Kammarkollegiet överklagade och yrkade att HD skulle fastställa stämpelskatten för Skanska Sverige AB:s förvärv av fastigheten till 85 000 kr.

Skanska Sverige AB motsatte sig att hovrättens beslut ändrades.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Olle Bergsten, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl

1.

Skanska Sverige AB förvärvade en fastighet och överlät därefter köpet på Nödinge Äldreboende AB genom transportköp på det sätt som anges i 7 § första stycket lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. I samband med ansökan om lagfart gav Skanska in ett s.k. transportintyg och begärde befrielse från stämpelskatt enligt nämnda paragraf. Transportintyget fanns intaget i transportköpekontraktet och hade följande lydelse.

5. Försäkran

Parterna försäkrar på heder och samvete att ersättning för den överlåtna egendomen inte lämnats och inte heller ska lämnas utöver vad som framgår av denna överlåtelsehandling. Inte heller i övrigt har avtal träffats om tillägg till eller annan ändring i villkoren för denna överlåtelse, än vad som angetts i Ursprungsköpet. Förhållanden som avses i 7 § andra stycket lagen om stämpelskatt föreligger inte, eftersom koncernförhållande ej föreligger.

Målet gäller frågan om transportintygets avfattning uppfyller kraven i 7 § fjärde stycket stämpelskattelagen.

2.

I 7 § fjärde stycket stämpelskattelagen anges att överlåtaren och förvärvaren skriftligen samt på heder och samvete ska intyga 1) att ersättning för den överlåtna egendomen inte lämnats och inte heller ska lämnas utöver vad som framgår av den ingivna överlåtelsehandlingen, 2) att inte heller i övrigt avtal träffats om tillägg till eller annan ändring i villkoren för tidigare förvärv än vad som angetts i överlåtelsehandlingen samt 3) att förhållanden som avses i andra stycket inte föreligger. Det krävs alltså att försäkran på heder och samvete omfattar alla de omständigheter som räknas upp. Frågan är om det finns utrymme för att anse att ett intygande, som till sin ordalydelse inte stämmer överens med lagtexten, ändå uppfyller de i lagen angivna kraven.

3.

HD har i ett tidigare avgörande avseende stämpelskatt godtagit ett intygande trots att detta om det lästes ordagrant inte motsvarade det som krävdes enligt bestämmelsen i dess dåvarande lydelse. Det var då fråga om att man i stället för ”vederlag” hade intygat att ytterligare ”betalning” inte lämnats eller skulle lämnas för köpet (se NJA 1979 s. 167). På motsvarande sätt bör även vissa andra avvikelser kunna accepteras. För det talar att det inte går att medge en lagfartssökande anstånd med att komplettera sin ansökan i aktuellt avseende och att intygandet inte heller kan korrigeras efter överklagande av inskrivningsmyndighetens beslut (jfr NJA 1994 s. 150). Intygandet måste för att kunna godtas dock vara så formulerat att avsikten att intyga samtliga de aktuella omständigheterna på heder och samvete inte kan ifrågasättas.

4.

Det avgivna intygandet på heder och samvete omfattar till sin ordalydelse enbart att ersättning för den överlåtna egendomen inte lämnats och inte heller ska lämnas utöver vad som framgår av den ingivna överlåtelsehandlingen. Intygandets utformning är emellertid ändå sådan att avsikten, att även övriga omständigheter i 7 § fjärde stycket stämpelskattelagen skulle omfattas, inte kan ifrågasättas. Sålunda har intygandet intagits under en särskild punkt i köpeavtalet under rubriken ”Försäkran” och innefattas i sin helhet i ett och samma stycke. Vid denna bedömning bör intygandet anses innefatta en sådan försäkran som avses i 7 § fjärde stycket stämpelskattelagen. Kammarkollegiets överklagande ska därför lämnas utan bifall.

Domslut

HD:s avgörande

HD avslår överklagandet.

Domskäl

HD (justitieråden Stefan Lindskog, Ella Nyström, Göran Lambertz, Ingemar Persson och Dag Mattsson, referent) meddelade den 28 mars 2013 beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 28 mars 2013.

Mål nr: Ö 5862-11.

Lagrum: 7 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Rättsfall: NJA 1979 s. 167 och NJA 1994 s. 150.