NJA 2015 s. 232

Återställande av försutten tid. En part som fått en ofullständig överklagandehänvisning har inte vidtagit någon åtgärd för att skaffa sig kompletterande information. Giltig ursäkt för underlåtenhet att överklaga i rätt tid har inte ansetts föreligga.

Högsta domstolen

Med anledning av en ansökan om återställande av försutten tid för överklagande av ett beslut av byggnadsnämnden i Ekerö kommun den 19 juni 2013 meddelade HD (justitieråden Ann-Christine Lindeblad, Gudmund Toijer, Göran Lambertz, Svante O. Johansson, referent, och Anders Eka) den 14 april 2015 efter föredragning följande beslut.

Skäl

Byggnadsnämnden beslutade att avslå M.L:s ansökan om bygglov. Enligt lag ska ett överklagande av ett sådant beslut ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. M.L. delgavs beslutet den 2 juli 2013. Han gav in sitt överklagande den 16 augusti 2013. Byggnadsnämnden avvisade överklagandet eftersom det hade kommit in för sent. Länsstyrelsen avslog därefter M.L:s överklagande av avvisningsbeslutet.

M.L. har ansökt om återställande av försutten tid. Han har anfört att byggnadsnämndens beslut helt saknade besvärshänvisning.

Byggnadsnämnden har i sitt avvisningsbeslut av M.L:s överklagande uppgett att erforderlig besvärshänvisning skickats i samband med avslagsbeslutets expediering.

I byggnadsnämndens beslut anges ”Bilaga: Hur man överklagar”. Om bilagan angående överklagande - som M.L. får anses göra gällande - saknades, hade han hos byggnadsnämnden utan svårighet kunnat få reda på vad som gällde för överklagande av beslutet. Det framgår inte att han vidtog någon åtgärd för att få sådan kunskap. Mot denna bakgrund kan han inte anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga nämndens beslut.

M.L:s ansökan om återställande av försutten tid ska därför avslås.

Beslut

HD avslår M.L:s ansökan om återställande av försutten tid.

HD:s beslut meddelat: den 14 april 2015.

Mål nr: Ö 1454-14.

Lagrum: 32 kap. 8 § och 58 kap. 11 § RB.