NJA 2016 not 9

K.H. mot riksåklagaren, C.Y., P-E.Y. och M.Y. angående mord m.m.

Den 21 :a. 9 . (B 4712-15) K.H. mot riksåklagaren, C.Y., P-E.Y. och M.Y. angående mord m.m.

K.H. dömdes den 23 juni 2015 av Luleå tingsrätt för mord, hot mot tjänsteman och ringa narkotikabrott till fängelse 14 år.

Efter överklagande ändrade Hovrätten för Övre Norrland tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämde fängelsestraffets längd till 18 år.

K.H. yrkade i HD att bli frikänd från mord. Han framställde i andra hand yrkanden i fråga om rubriceringen och fängelsestraffets längd.

Riksåklagaren motsatte sig att hovrättens dom ändrades.

C.Y., P-E.Y. och M.Y., vilka biträtt åtalet även i HD, motsatte sig att hovrättens dom ändrades.

HD meddelade prövningstillstånd i fråga om påföljd.

HD: Dom. Domskäl.

Bakgrund

1.

I enlighet med hovrättens dom har K.H. gjort sig skyldig till mord, hot mot tjänsteman och ringa narkotikabrott.

2.

Beträffande åtalet för mord har domstolarna funnit följande utrett. Natten till den 2 november 2014 besökte K.H. restaurang Lemon Tree i Piteå tillsammans med den medåtalade R.E. På restaurangen befann sig även A.Y. Under kvällen hade A.Y. varit inblandad i ett meningsutbyte på restaurangen. Huruvida K.H. och R.E. deltog i detta är oklart. A.Y. blev sedan avvisad från restaurangen på grund av berusning. När han gick var han vänlig och artig. En stund senare blev K.H. och R.E. avvisade, även de på grund av berusning. Enligt vittnesuppgifter var de irriterade när de gick.

3.

En kort stund senare påträffades A.Y. avliden invid en husvägg cirka 45 meter från restaurangens entré. Enligt ett rättsmedicinskt utlåtande var dödsorsaken yttre förblödning i huvudsak till följd av att yttre och inre halspulsådern på vänster sida samt vänster ansiktsven hade skurits av. I utlåtandet anges att skadornas utseende talar starkt för att en kniv eller annat eggvasst föremål har använts.

4.

Hovrätten har funnit att K.H. och R.E. har varit delaktiga i den händelse som lett till A.Y:s död. Det har inte gått att klart fastslå vem av de båda som har skurit A.Y. i halsen och således direkt har varit ansvarig för dennes död. Båda har emellertid spelat centrala och helt avgörande roller i händelseförloppet och ska därför enligt hovrätten anses som gärningsmän. Enligt hovrätten har det varit fråga om ett oprovocerat överfall.

5.

Hovrätten har bestämt påföljden för K.H. till fängelse i 18 år.

Utgångspunkt vid straffmätningen

6.

Den som berövar annan livet döms enligt 3 kap. 1 § BrB för mord till fängelse på viss tid, lägst 10 och högst 18 år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid. Bestämmelsen fick den nuvarande lydelsen den 1 juli 2014, då orden ”om omständigheterna är försvårande” infogades.

7.

Före 2014 års lagändring hade HD i rättsfallet NJA 2013 s. 376 angett bl.a. följande angående straffet för mord. Straffet ska som utgångspunkt vara fängelse i 14 år. Vid förmildrande omständigheter kan straffet bli lägre. För att straffet ska bestämmas till fängelse i 16 år bör det krävas att omständigheterna tydligt talar för ett högre straff, medan fängelse i 18 år bör tillämpas endast när omständigheterna är mycket försvårande, samtidigt som de inte är av sådant slag att livstids fängelse bör dömas ut.

8.

Efter lagändringen, och efter hovrättens avgörande i det nu aktuella målet, har HD prövat straffet för mord i en dom den 3 februari 2016 i mål B 4653-15. HD:s slutsats var att 2014 års omformulering av 3 kap. 1 § BrB inte förändrade det rättsläge som rådde närmast dessförinnan.

9.

Det finns inte anledning att nu gå ifrån den bedömning som HD gjorde i domen den 3 februari 2016. Det saknas skäl att, som riksåklagaren och målsägandena har hemställt, hänskjuta målet eller en viss fråga i detta till avgörande av HD i dess helhet.

10.

Utgångspunkten är alltså ett straff om fängelse i 14 år om varken förmildrande eller försvårande omständigheter föreligger.

Finns det förmildrande eller försvårande omständigheter?

11.

Som domstolarna har funnit föreligger det inte några förmildrande omständigheter som kan påverka straffvärdet.

12.

Såvitt den företedda rättsmedicinska utredningen visar har det inte krävts någon större kraft för att förorsaka A.Y. de dödande skadorna och döden har inträtt snabbt. En i viss mån försvårande omständighet är emellertid att A.Y. har befunnit sig i ett utsatt läge med angrepp från två gärningsmän, i ett hörn invid en husfasad.

13.

K.H. har tidigare begått allvarliga våldsbrott. Omkring ett år före det nu aktuella brottet gjorde han sig skyldig till grov misshandel och misshandel, och ytterligare ett halvår tidigare hade han begått en misshandel. Dessa förhållanden bör med tillämpning av 29 kap. 4 § BrB beaktas i skärpande riktning vid straffmätningen.

14.

Övriga brott som K.H. nu döms för saknar betydelse vid bestämmandet av fängelsestraffets längd.

Slutsats

15.

Det anförda leder till slutsatsen att påföljden för K.H. bör bestämmas till fängelse i 15 år.

Domslut

Domslut

HD ändrar hovrättens domslut på så sätt att fängelsestraffets längd bestäms till 15 år.