NJA 2018 not 2

K.L. mot GT Capital Ltd angående klagan i hovrätt

Den 7:e. 2. (Ö 989-17) K.L. mot GT Capital Ltd angående klagan i hovrätt

över domvilla m.m.

På ansökan av GT Capital Ltd ålade Kronofogdemyndigheten genom utslag den 30

september 2005 K.L. att betala 3 000 kr jämte ränta till bolaget.

K.L. klagade över domvilla och ansökte om återställande av försutten tid i

Hovrätten för Övre Norrland som i beslut den 27 januari 2017 avslog hennes klagan.

K.L. yrkade att HD, med ändring av hovrättens beslut, skulle bifalla hennes

klagan över domvilla eller hennes ansökan om återställande av försutten

tid.

Hon anförde vidare omständigheter som fick uppfattas som en ansökan om

resning.

HD , beslut på förslag av föredraganden . Skäl .

l. Genom utslag i mål om betalningsföreläggande ålades K.L. betalningsskyldighet.

Hon har dock gjort gällande att hon inte blivit delgiven ansökan i målet

och uppgett att delgivningskvittot, utan hennes vetskap, undertecknats av en

annan person.

2. Hovrätten konstaterade bl.a. att namnteckningen på delgivningskvittot uppvisar

tydliga skillnader mot de namnteckningar som kan ses på K.L:s körkort,

pass och anställningshandling, men fann vid en sammanvägd bedömning att

hon inte visat att det förekommit domvilla.

3. K.L. har uppgett att hon vid tidpunkten för delgivningen var folkbokförd på

sin brors adress och hon har i HD åberopat ett skriftligt intyg av honom. Enligt

intyget skrev brodern under delgivningskvittot utan att berätta detta för K.L.

4. GT Capital Ltd har i HD åberopat förhör med A.S. HD finner dock att det

inte är nödvändigt för utredningen i målet att höra honom varför det åberopade

förhöret ska avvisas.

5. Ett delgivningskvitto som är undertecknat med den söktes namn kan i regel

godtas som tillräckligt bevis för att den sökte är delgiven den handling som har

kvitterats. Det ankommer normalt på den som gör gällande att han eller hon

likväl inte har tagit emot handlingen och att någon annan olovligen har tecknat

namnet att lämna en plausibel förklaring till detta och dessutom lägga fram

åtminstone någon bevisning som stöder förklaringen. (Se NJA 2016 s. 189 II och

III samt NJA 2008 s. 890.)

6. Vid en bedömning av samtliga omständigheter kan delgivningskvittot med

K.L:s namn inte anses som tillräckligt bevis för att hon har delgetts ansökan om

betalningsföreläggande. Det har heller inte framkommit att K.L. delgetts på

något annat sätt.

7.

Utslaget ska följaktligen undanröjas på grund av domvilla (59 kap. 1 § 1 st.

2 RB). Det saknas därmed anledning att pröva frågan om återställande av försutten

tid respektive frågan om resning.

2018 Februari 22 och Mars 7 N 3 och 4

Avgörande.

HD avvisar av GT Capital Ltd åberopad muntlig bevisning.

Med ändring av hovrättens beslut undanröjer HD Kronofogdemyndighetens

utslag den 30 september 2015 och visar målet åter till Kronofogdemyndigheten

för fortsatt behandling.