NJA 2022 not 10

G.M. mot Securitas Sverige AB angående rättegångskostnader.

Den 28:e. 10. (T 6483-21) G.M. mot Securitas Sverige AB angående rättegångskostnader.

Kalmar tingsrätt biföll i en dom den 25 januari 2021 Securitas Sverige AB:s talan mot G.M. och förpliktade G.M. att betala bolagets rättegångskostnader. I en dom den 24 september 2021 ogillade Göta hovrätt käromålet och befriade G.M. från skyldigheten att ersätta bolaget för rättegångskostnader. Hovrätten avslog vidare G.M:s yrkande om ersättning för rättegångskostnad i hovrätten.

G.M. överklagade hovrättens dom och yrkade att HD skulle förplikta Securitas att ersätta honom för hans rättegångskostnad i tingsrätten.

Securitas yttrade sig.

HD meddelade på förslag av föredraganden följande beslut.

Skäl

1.

Securitas väckte talan mot G.M. och yrkade att han skulle betala visst belopp till bolaget. G.M. bestred käromålet och begärde ersättning för sin rättegångskostnad avseende en timmes juridisk rådgivning. Tingsrätten biföll käromålet och förpliktade G.M. att betala Securitas rättegångskostnad.

2. G.M. överklagade tingsrättens dom. Han yrkade – under rubriken Begärd ändring – att ”tingsrättens dom ogillas i sin helhet och ersättning för 1h juridiskt rådgivning”.

3.

Hovrätten tolkade G.M:s yrkanden som att han i rättegångskostnadsdelen yrkat befrielse från skyldigheten att ersätta Securitas rättegångskostnad och ersättning för rättegångskostnad i hovrätten, men inte begärt någon ändring avseende den egna rättegångskostnaden i tingsrätten.

4.

Hovrätten ogillade käromålet och befriade G.M. från skyldigheten att ersätta Securitas rättegångskostnad i tingsrätten, men avslog yrkandet om ersättning för rättegångskostnad i hovrätten.

5.

G.M. har överklagat hovrättens dom i fråga om rättegångskostnader och har som grund för sitt överklagande anfört att hans yrkande i hovrätten om ersättning för en timmes juridisk rådgivning avsåg rättegångskostnaden i tingsrätten.

6.

Hovrätten har yttrat sig och anfört att G.M:s yrkande av allt att döma har missuppfattats och att det sett i efterhand inte var självklart hur yrkandet borde ha tolkats.

7.

En rimlig tolkning av G.M:s yrkande i hovrätten var att han begärde ersättning för kostnaden i tingsrätten. Hovrätten borde i vart fall, innan den gjorde en annan tolkning, ha försökt klarlägga vad G.M. ville få prövat med sin begäran om ändring. Det rättegångsfel som har förekommit kan dock utan väsentlig olägenhet avhjälpas i HD.

8.

G.M:s yrkande i hovrätten om ersättning för en timmes juridisk rådgivning avsåg alltså rättegångskostnaden i tingsrätten. Det har inte framgått annat än att kostnaden skäligen behövts för att han skulle kunna ta tillvara sin rätt. Securitas ska därför ersätta hans rättegångskostnad i tingsrätten. Överklagandet ska alltså bifallas.

Avgörande

HD ändrar hovrättens dom i fråga om rättegångskostnad i tingsrätten på det sättet att Securitas Sverige AB förpliktas att ersätta G.M. med 1 725 kr.