NJA 2022 not 8

J.A. mot HSB FastighetsFörvaltning Göta AB angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadestånd.

Den 8:e. 8. (Ö 6452-21) J.A. mot HSB FastighetsFörvaltning Göta AB angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadestånd.

Jönköpings tingsrätt förpliktade i en dom den 8 juni 2021 J.A. att till HSB FastighetsFörvaltning Göta AB betala ett kapitalbelopp jämte ränta avseende skadestånd. J.A. skulle också ersätta bolaget för dess rättegångskostnader.

J.A. överklagade tingsrättens dom. I ett beslut den 27 september 2021 nekade Göta hovrätt prövningstillstånd för överklagandet, vilket innebar att tingsrättens dom stod fast.

HD

J.A. överklagade hovrättens beslut till HD, som meddelade prövningstillstånd.

HD:s beslut

Skäl

HSB FastighetsFörvaltning Göta AB har väckt talan i tingsrätten mot J.A., som varit anställd hos bolaget. Talan avser skadestånd på grund av brott som begåtts i tjänsten och har inte förts i samband med åtal för brottet.

Bolaget har därefter väckt talan mot J.A. med yrkande om motsvarande ersättning, men på den grunden att de bostadsrättsföreningar som lidit skada genom de brott J.A. begått har överlåtit sina krav mot honom på bolaget. Det målet har handlagts tillsammans med den först väckta talan.

Tingsrätten biföll bolagets yrkande på den grund som angetts i den först väckta talan. Domen överklagades till hovrätten som har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens beslut har överklagats till HD.

Tvisten i den först väckta talan utgör en arbetstvist och målet i dess helhet ska därmed handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Enligt 2 kap. 3 § är Arbetsdomstolen överrätt vid överklagande i arbetstvister. Tingsrättens dom skulle alltså rätteligen ha överklagats dit.

Hovrättens beslut ska undanröjas och målet ska med stöd av 2 kap. 7 § lagen om rättegången i arbetstvister överlämnas till Arbetsdomstolen.

Enligt grunderna för 18 kap. 15 § tredje stycket RB ankommer det på Arbetsdomstolen att pröva frågan om rättegångskostnader i hovrätten och HD.

Avgörande

HD undanröjer hovrättens beslut och överlämnar målet till Arbetsdomstolen.