RÅ 1993:31

Part har gjort gällande att en domare varit jävig bl.a. därför att han deltagit i arbetet med tillämplig lagstiftning. Jävsinvändningen har ogillats.

Kammarrätten i Stockholm

Saab-Scania AB överklagade domar rörande fastighetstaxering till Kammarrätten i Stockholm och begärde muntlig förhandling i målen. I anledning av yrkandet om muntlig förhandling fann kammarrätten (1991-05-22, Anclow, Nordström, von Euler Muller, referent samt särskilda ledamoten Hall) att sådan förhandling var obehövlig i målen och avslog yrkandet.

Sedan bolaget yrkat att målen skulle omlottas till annan avdelning inom kammarrätten, fann kammarrätten i beslut den 8 april 1992 att ingen omständighet hade förebringats eller annars uppdagats som motiverade att de aktuella målen lottades om till annan avdelning. Kammarrätten avslog därför bolagets framställning om omlottning.

Bolaget yrkade därefter att kammarrätten skulle ompröva sitt beslut den 8 april 1992.

Vidare anförde bolaget bl.a. jäv mot särskilda ledamoten Bertil Hall. Bolaget anförde härvid bl.a. följande. Rättsfrågorna i målen rörde bl.a. bristerna i lagutformningen och Riksskatteverkets rekommendationer. I kammarrättens beslut om avslag på begäran om muntlig förhandling deltog Bertil Hall, som även deltagit i lagstiftningsarbetet och arbetat med Riksskatteverkets rekommendationer. Bolaget ansåg att Bertil Hall, vilken såsom ledande person i en organisation för fastighetsvärderare skänkt legitimitet åt en värderingsmodell som saknade förankring i gängse ekonomiska teorier, inte var lämplig att delta i de aktuella målen som rörde värdering av fastighet. Bolaget ansåg därför att Bertil Hall var jävig. Bertil Hall hade inte själv uppgivit jäv och ordföranden och föredraganden hade inte ingripit i jävsfrågan.

Bolaget ansåg vidare att kammarrätten i det utredningsläge målen befann sig hade hållit sig alltför passiv och att det här förelåg en brist i processledningen. Sammanfattningsvis hade de omständigheter som bolaget åberopat gjort att bolaget förlorat förtroendet för att kammarrättens avdelning I rätt kunde hantera målen.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (1992-12-14, Rundqvist, Lundvall, referent, Svens-Jonsson) yttrade: De omständigheter som bolaget åberopat kan inte anses medföra att Bertil Hall varit jävig när frågan om muntlig förhandling prövades. Inte heller har det framkommit någon omständighet som ger anledning att betrakta någon annan ledamot på kammarrättens första avdelning som jävig att handlägga de aktuella fastighetstaxeringsmålen.

Med hänsyn härtill och till vad i övrigt framkommit om hur målen hittills handlagts finns det inte särskilda skäl enligt 15 § förordningen med kammarrättsinstruktionen att flytta över målen till en annan rotel och avdelning än den som målen tilldelats.

Kammarrätten avslår bolagets framställningar.

Bolaget vidhöll i överklagande till Regeringsrätten att Bertil Hall som deltog i kammarrättens beslut i protokoll den 17 maj 1991 (meddelat den 22 maj 1991) om att inte hålla muntlig förhandling var jävig på de grunder som bolaget anfört i kammarrätten. Bolaget yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens beslut den 17 maj 1991, eftersom beslutet tillkommit på grovt felaktigt sätt. Enligt bolagets mening hade kammarrätten genom beslutet berövat bolaget den effektivaste och enklaste bevisningen.

Slutligen yrkade bolaget att Regeringsrätten skulle besluta att kammarrättens mål angående fastighetstaxering skulle handläggas på en annan avdelning hos kammarrätten än avdelning I och anförde bl.a. att de många allvarliga handläggningsfelen hade gjort att bolaget hade förlorat förtroendet för kammarrättsavdelningens hantering av målen.

Prövningstillstånd meddelades såvitt avsåg frågan om jäv.

Regeringsrätten (1993-04-14, Mueller, Bouvin, Werner, B. Sjöberg) yttrade:

Enligt 34 § förvaltningsprocesslagen får talan mot kammarrättens beslut i vad avser omlottning och muntlig förhandling föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Bolagets överklagande i denna del skall därför avvisas.

I fråga om jävsinvändningen mot Bertil Hall instämmer Regeringsrätten i kammarrättens bedömning. Kammarrättens avgörande i denna del skall alltså fastställas. - Regeringsrätten fastställer kammarrättens avgörande i vad det innefattar ogillande av bolagets jävsinvändning mot Bertil Hall.

Regeringsrätten avvisar bolagets talan i övrigt.

Föredraget 1993-03-11, föredragande Klint,

målnummer 90-1993