RÅ 1993:40

Ingripande enligt 10 kap. PBL mot skateboardramp som uppförts på en fastighet har ansetts inte kunna ske då rampen inte ansetts som byggnad och inte heller som en sådan anläggning av annat slag som omfattas av regleringen i 8 kap. PBL.

Byggnadsnämnden i Nyköpings kommun beslöt den 31 maj 1990, § 163, att lämna en skrivelse från E.J. angående skateboardramp m.m. på fastigheten Lanternan 3 i Trosa utan åtgärd.

E.J. överklagade beslutet.

Länsstyrelsen i Södermanlands län (1990-12-14), som avslog överklagandet, yttrade: Bygglov erfordras inte för skateboardrampen (8 kap.1 och 2 §§plan- och bygglagen, PBL). Inte heller i övrigt finns anledning att ingripa mot rampen med stöd av PBL.

Kammarrätten i Stockholm

I besvär hos kammarrätten yrkade E.J. att beslutet skulle ändras och anförde bl.a. att länsstyrelsen bort ingripa för att få rampen flyttad till annan plats.

Kammarrätten i Stockholm (1991-03-06, Fischerström, Pernold, referent, Hägg) delade länsstyrelsens bedömning och ändrade inte det överklagade beslutet.

I besvär hos Regeringsrätten vidhöll E.J. sitt yrkande om flyttning av skateboardrampen till annan plats.

Prövningstillstånd meddelades.

Boverket avgav yttrande.

Regeringsrätten (1993-04-23, M. Sjöberg, Brink, Voss, Werner, Ragnemalm) yttrade: Av utredningen i målet framgår följande. Den ifrågavarande skateboardrampen är uppförd på fastigheten Lanternan 3 i Trosa, som tidigare tillhörde Nyköpings kommun. Den upptar en yta på marken av c:a 30 kvm och är som högst 2 m hög. E.J. äger ett fritidshus på en närbelägen tomt.

Boverket har i avgivet yttrande uttalat att skateboardrampen enligt verkets uppfattning varken är byggnad eller anläggning som omfattas av bygglovsplikt enligt 8 kap. 1 och 2 §§ PBL och att den inte heller är en sådan anläggning som anges i 8 kap. PBL och som får uppföras utan bygglov.

Regeringsrätten ansluter sig till Boverkets uppfattning att skateboardrampen inte är att anse som byggnad enligt PBL. Rampen är inte heller en anläggning av annat slag som regleras i 8 kap. samma lag. Det har inte påståtts i målet att uppförandet av skateboardrampen strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser på sådant sätt att en tillämpning av föreskriften i 5 kap. 36 § andra stycket första meningen PBL skulle kunna bli aktuell. På grund av vad som nu anförts och då ej heller annat förhållande som skulle kunna föranleda ingripande enligt 10 kap. PBL har förekommit skall E.J:s talan ogillas.

Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut.

Föredraget 1993-03-23, föredragande Sandbäck,

målnummer 1563-1991