RÅ 1994 not 102

Överklagande av Annsofi S. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 102. Överklagande av Annsofi S. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Hos Nattvikens vårdcentral efterfrågade Annsofi S. vissa handlingar. Distriktsläkaren Thore Höglund meddelade i skrivelse den 5 mars 1993 att han inte kunde svara på hennes fråga och rådde henne att ta kontakt med landstingets förtroendenämnd. - Annsofi S. överklagade. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-09-20, Sjöberg, Tärnvik, Wikström): En myndighets beslut att inte lämna ut en begärd handling under hänvisning till att en sådan handling inte finns eller inte kunnat påträffas utgör ett beslut mot vilket talan kan föras enligt 15 kap. 7 § sekretesslagen. - Talan mot beslut att avslå en enskild persons begäran att få ta del av en allmän handling kan emellertid enligt 15 kap. 7 § sekretesslagen föras endast om beslutet fattats av myndighet. Talan kan däremot inte föras mot ett beslut att inte lämna ut en handling, om beslutet fattats av en sådan befattningshavare hos myndighet som enligt arbetsordning eller särskilt beslut svarar för vården av handling och som enligt 15 kap. 6 § andra stycket sekretesslagen i första hand skall pröva frågan om handlingen skall lämnas ut. Är sökanden inte nöjd med ett beslut som fattats av en sådan befattningshavare, skall denne till myndigheten hänskjuta frågan om utlämnande, om sökanden begär det. I ärendet har upplysts att förvaltningschef/sjukhusdirektör vid landstinget är myndighet i ovan angivna bemärkelse i förevarande fall. -

Ifrågavarande skrivelse innefattar sålunda ej sådan vägran

att utlämna allmän handling mot vilken talan kan föras

genom överklagan till kammarrätten. - Kammarrätten avvisar

Annsofi S:s talan. - Annsofi S. fullföljde sin talan. -

Regeringsrätten (1994-02-23, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam) gjorde samma bedömning som kammarrätten och fastställde kammarrättens beslut. (fd I 1994-01-26, Karlberg)

*REGI

*INST