RÅ 1994 not 106

Not 106. Överklagande av Jan B. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Åklagarmyndigheten i Sundsvall (1993-08-27, distriktsåklagaren Jan Söderqvist): Den 13 maj 1993 gjorde Socialtjänsten i Sundsvalls kommun en

polisanmälan mot Jan B. avseende misstanke om sexuellt

övergrepp mot hans dotter. - I anledning av denna anmälan

beslutade undertecknad att viss kompletterande utredning

skulle verkställas. - Denna utredning bestod i förhör med

barnets moder samt med personal vid det "dagis" där dottern

vistades. - Efter att ha tagit del av nyss sagda förhör

beslutade jag att förundersökningen skulle nedläggas utan

att Jan B. hörts i saken. Jan B. har således aldrig blivit

delgiven misstanke om brott i anledning av socialtjänstens

anmälan. - Efter begäran därom har Jan B. fått ta del av

socialtjänstens anmälan. Han har nu vänt sig till

undertecknad med begäran att jämväl få ta del av förhören

med barnets moder samt med "dagispersonalen". Under

åberopande av sekretesslagen (1980:100) 9:17 § 1-2 st.

lämnar jag Jan B:s framställan utan bifall. - I

kammarrätten vidhöll Jan B. sin begäran att få ut de

uppteckningar som gjorts av förhör hållna med anledning av

misstänkt övergrepp mot dottern, dock så att förekommande

namnuppgifter kunde utelämnas. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-10-22, Wennerström, Carlsson, Pettersen): I 9 kap. 17 § sekretesslagen stadgas att sekretess gäller bl.a. i förundersökning i brottmål för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretess gäller enligt andra stycket av nämnda lagrum också för anmälan eller utsaga från enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Enligt 14 kap. 5 § sekretesslagen hindrar sekretessen dock inte den som är part i mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet att annat än i vissa närmare angivna undantagsfall ta del av handling eller annat material i målet eller ärendet. Vidare stadgas i 14 kap. 4 § samma lag att sekretess till skydd för enskild inte gäller i förhållande till den enskilde själv. - Vid genomgång av de begärda förhörsuppteckningarna i den

nedlagda förundersökningen finner kammarrätten att dessa

uppteckningar innehåller uppgifter om enskildas personliga

förhållanden för vilka sekretess gäller enligt 9 kap. 17 §

sekretesslagen. Innehållet i handlingarna är inte heller

sådant att det ger möjlighet att lämna ut delar av

förhörsuppteckningarna. Vid angivna förhållande och då

Jan B. - som ej delgetts någon misstanke om brott - inte

heller med stöd av bestämmelserna i 14 kap. 5 §

sekretesslagen äger rätt att få ta del av handlingar från

den numera nedlagda förundersökningen, skall överklagandet

avslås. - Kammarrätten lämnar överklagandet utan bifall. - Jan B. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-02-23, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för regeringsrättens avgörande. Frågan i målet är om uppteckningar av förhör under en förundersökning omfattas av sekretess. De berörda handlingarna innehåller åtskilliga uppgifter av sådant slag att sekretess i princip föreligger enligt 9 kap. 17 § första stycket sekretesslagen (1980:100). Av 14 kap. 4 § nämnda lag följer emellertid att sekretessen för dessa uppgifter inte gäller gentemot Jan B. i vad de avser honom själv och hans två döttrar. Till den del handlingarna innehåller uppgifter om personliga eller ekonomiska förhållanden avseende andra personer än Jan B. och döttrarna finner Regeringsrätten vidare att det inte kan antas att enskild lider skada eller men om uppgifterna lämnas ut till Jan B. Det kan inte heller antas att fara uppkommer för att någon skulle utsättas för våld eller annat allvarligt men om uppgifterna i uppteckningarna röjs. - Av det anförda följer att de av Jan B. begärda uppteckningarna skall lämnas ut till honom. Jan B:s talan skall därför bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och Åklagarmyndighetens i Sundsvalls beslut och förordnar att de förevarande uppteckningarna skall lämnas ut till Jan B. Regeringsrätten visar målet åter till Åklagarmyndigheten i Sundsvall för ny handläggning i enlighet härmed. (fd I 1994-01-26, Karlberg)

*REGI

*INST