RÅ 1994 not 107

Uppgifter i utredning enligt 50 § socialtjänstlagen

Not 107. Överklagande av Mikael W. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Mikael W. begärde att få ta del av en utredning enligt 50 § socialtjänstlagen (1980:620) avseende hans son Mattias. Barnets mor, Katarina E., som hade den interimistiska vårdnaden om barnet, medgav inte att

handlingarna lämnades ut. - Västra områdesstyrelsen i Sandvikens kommun (1993-07-19) avslog framställningen. - I kammarrätten vidhöll Mikael W. sin begäran och hävdade att han var part i ärendet. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-10-27, Sjöberg, Tärnvik, Lindman Terud): Kammarrätten ansluter sig till områdesstyrelsens bedömning att uppgifterna som ingår i utredningen i det aktuella ärendet omfattas av sekretess enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen. - Mikael W. har tillsammans med Katarina E. sonen Mattias. Den ifrågavarande utredningen avser Mikael W:s, Katarina E:s och Mattias personliga förhållanden. Utredningen innehåller även uppgifter om Katarina E:s andra son, Katarina E:s föräldrar och Mikael W:s mor och dennas sambo. Katarina E. är vårdnadshavare för Mattias. Utredningen har såvitt framgår inte föranlett någon vidare åtgärd från socialtjänstens sida såvitt avser Mikael W. Han är inte att anse som part i ärendet och har därför ingen rätt att på den grunden ta del av uppgifterna i utredningen utan hinder av föreliggande sekretess. - Eftersom något medgivande inte föreligger från dem vars personliga förhållanden utredningen berör, krävs för att uppgifter ur utredningen skall lämnas ut, att det står klart att dessa personer inte lider men genom att uppgifterna röjs. Med hänsyn till uppgifternas karaktär kan detta krav inte anses uppfyllt vad avser merparten av de begärda uppgifterna. Vissa uppgifter är dock av den karaktär att det står klart att de kan röjas utan att enskilda eller deras närstående lider men. Hit hör uppgifter som Mikael W. måste antas redan känna till, uppgifter som i sammanhanget måste

betraktas som neutrala och därför inte röjer något av

personlig natur, uppgifter som Mikael W. själv lämnat och

uppgifter som enbart gäller Mikael W. själv. - Mot bakgrund

av det sagda bör sekretessen enligt 7 kap. 4 §

sekretesslagen inte utgöra hinder för att Mikael W. får del

av följande avsnitt av utredningen. - Kammarrätten har av

praktiska skäl numrerat sidorna i utredningen i löpande

ordning med ärendeblad A som s. 1 och Sammanfattning som

sidan 11. Varje radavbrott betraktas som avslutning av ett

stycke. (I domen följde en uppställning enligt vilken vissa

angivna avsnitt på s. 3-8 och 11 skulle lämnas ut). - I

övrigt föreligger hinder att lämna ut uppgifterna. - Med

ändring av det överklagade beslutet förordnar kammarrätten

att Mikael W. skall få ta del av de begärda uppgifterna i

enlighet med det anförda och överlämnar handlingarna till

områdesstyrelsen för erforderlig åtgärd. - Mikael W.

fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-02-23, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, Lindstam) gjorde samma bedömning som kammarrätten och fastställde kammarrättens

dom. (fd I 1994-01-27, Karlberg)

*REGI

*INST