RÅ 1994 not 109

Allmän handling? (utskrift i förundersökningen avseende mordet på statsminister Olof Palme)

Not 109. Överklagande av Fritz G. P. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Rikspolisstyrelsen (1993-11-09): Den efterfrågade utskriften ingår i den ännu inte avslutade förundersökningen avseende mordet på Olof Palme. Den har inte expedierats eller behandlats på annat sätt som innebär att den är att anse som upprättad i den mening som avses i 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen. Handlingen är därför inte allmän handling enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Någon på tryckfrihetsförordningen grundad rätt att få ut den föreligger således inte för Fritz G. P. - Rikspolisstyrelsen avslår Fritz G. P:s begäran. - I besvär vidhöll Fritz G. P. sin begäran att få kopia av förhöret. Han yrkade vidare att förhöret med den för honom anonyme tipsaren och lögnaren, som den 25 mars 1986 och vid förhör hos RPS Palmegrupp den 26 augusti sanningslöst beskyllt honom för att ha sagt: "Jag skall knäppa Palme" några månader före mordet, skulle frisläppas samt att få kopia av förhören med honom själv av den 8 november 1992 och av alibiförhöret med hans fru på

telefon samma dag. - Kammarrätten i Stockholm (1993-11-30, Hallberg, Avellan-Hultman, Nyquist): Kammarrätten, som endast kan pröva Fritz G. P:s talan i vad den prövats av Rikspolisstyrelsen, delar Rikspolisstyrelsens bedömning och ändrar inte det överklagade beslutet. - Fritz G. P. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-02-23, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam) gjorde samma bedömning som kammarrätten och fastställde kammarrättens dom. (fd I 1994-01-27, Karlberg)

*REGI

*INST