RÅ 1994 not 111

Överklagande av Peter D. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 111. Överklagande av Peter D. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Peter D. begärde att få ta del av

beslutsprotokoll och en anbudssammanställning innehållande

anbudsgivarnas namn och priser i ärende angående

upphandling av bevakning och säkerhetskontroll på

Stockholm-Arlanda flygplats. - Luftfartsverket (1993-03-11) lämnade ut uppgifter om anbudsgivarnas namn men avslog däremot, med hänvisning till 8 kap. 10 § sekretesslagen (1980:100), framställningen såvitt avsåg prisuppgifter. - I besvär vidhöll Peter D. sin begäran att få ut prisuppgifterna. - Han hänvisade dels till Regeringsrättens dom i mål 3334-1992, dels till att Luftfartsverket i Malmö lämnat ut de handlingar som begärts i samma slags ärende gällande Sturups flygplats. - I ett yttrande anförde Luftfartsverket i huvudsak följande. Den i ärendet aktuella upphandlingen rörde bevaknings- och säkerhetskontroll för Stockholm-Arlanda flygplats. Regeringen beslöt 1992 att Luftfartsverket skulle ta över uppdraget att utföra säkerhetskontroll på flygplatserna från polisen. Detta innebar att en helt ny uppgift lades på verket. Inom verket beslöt man att lägga ut tjänsten på entreprenad som upphandlades. Det var således första gången som man från Luftfartsverkets sida upphandlade tjänsterna i denna form. Ärendet hade en mycket speciell karaktär på grund av att upphandlingen rörde flygplatsens hela bevaknings- och säkerhetsuppdrag. Detta gjorde att man i upphandlingsärende hade ställt mycket stora och detaljerade krav på anbudsgivarna. Prisuppgifterna blev därför utan vetskap om dessa krav missvisande och direkt skadliga för

anbudsgivarnas affärsverksamhet. Bakgrunden till det

överklagade beslutet var att Luftfartsverket

Stockholm-Arlanda gjort bedömningen att prisuppgifterna i

anbuden, ryckta ur sitt sammanhang, gav en sådan bild av de

berörda anbudsgivarnas affärsverksamhet att uppgifternas

utlämnande kunde komma att skada dem. Själva sammanhanget

kunde inte beskrivas eftersom man därigenom skulle röja

förhållanden rörande säkerheten på flygplatsen. Det var

synnerligen viktigt, även för ett offentligt organ som

Luftfartsverket, att verket i affärsrelationer kunde ge

skydd för avtalsparters affärshemligheter. Annars skulle

verket riskera att anbudsgivare avstod från att lämna in

anbud. Några av anbudsgivarna hade också själva vid

anbudets avgivande begärt att uppgifterna i deras anbud

skulle vara sekretessbelagda. - Kammarrätten i Stockholm (1993-06-22, Norström, Belfrage, Landelius): Enligt 8 kap. 10 § första stycket första meningen gäller sekretess hos

myndighet för uppgift om affärsförhållanden för enskild som

trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av

särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada

om uppgiften röjs. - Av utredningen i målet framgår att

vissa av anbudsgivarna särskilt har begärt att deras

uppgifter skall vara sekretessbelagda. Vidare framgår att

det rör sig om en upphandling av mycket speciell karaktär

och således inte om en rutinmässig upphandling. - Mot

bakgrund av vad som sålunda anförts finner kammarrätten att

det finns särskild anledning anta att anbudsgivarna kommer

att lida skada om de begärda prisuppgifterna röjs. -

Kammarrätten lämnar överklagandet utan bifall. - Peter D.

fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-02-24, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt Regeringsrätten får Peter D:s begäran om utbekommande av anbudsgivarens priser - för att den skall få ett meningsfullt innehåll - förstås så att denne önskar ta del av vad priserna specifikt avser. Uppgifter om priser i nu angiven mening kan emellertid

enligt Regeringsrättens bedömande inte göras tillgängliga

för Peter D. utan att också sådana uppgifter lämnas ut för

vilka sekretess gäller enligt 5 kap. 2 § sekretesslagen

(1980:100). Redan på denna grund skall Peter D:s talan

lämnas utan bifall. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut kammarrättens dom

innehåller. (fd I 1994-01-25, Liljeros)

*REGI

*INST