RÅ 1994 not 113

Offentligt biträde tillerkändes ej ersättning i ärende om återställande av försutten tid

Not 113. Ansökan av Iouri K. om återställande av försutten tid i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 30 augusti 1993 ansökningar av Iouri K. om uppehållstillstånd m.m. Beslutet delgavs honom

personligen den 10 september 1993 och hans ombud, Martin

Lundgren, den 24 september 1993. En till Invandrarverket

den 17 november 1993 inkommen skrivelse upptogs av verket

som ett överklagande av beslutet. Samma dag avvisade

Invandrarverket Iuori K:s talan med hänvisning till att

skrivelsen kommit in efter det att tiden för överklagande

gått ut. I beslut den 26 januari 1994 avslog

Utlänningsnämnden Iouri K:s överklagande av

avvisningsbeslutet. - Iouri K. yrkade att den försuttna

tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut den 30 augusti 1993 skulle återställas och att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas. - Till stöd för

sin ansökan anförde han bl.a. följande. Beslutet

överklagades per post den 29 september 1993. Vid kontakt

med verket den 17 november 1993 hade överklagandet emellertid inte kunnat återfinnas på verket. Att överklagandet hade sänts in i rätt tid framgick av noteringar i advokatfirmans dagbok. - Martin Lundgren yrkade ersättning enligt rättshjälpslagen med 910 kr som offentligt biträde. - Regeringsrätten (1994-02-24, M. Sjöberg, Bouvin, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet får anses framgå att en skrivelse med överklagande av Invandrarverkets beslut upprättats av Martin Lundgren den 29 september 1993. Däremot har inte förebringats omständigheter som visar att besvärsskrivelsen verkligen avsänts i sådan tid att den borde ha kommit in till Invandrarverket före besvärstidens utgång. Ansökningen om återställande av försutten tid skall därför avslås. - Vid denna utgång finner Regeringsrätten ej skäl att tillerkänna Martin Lundgren ersättning enligt rättshjälpslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen samt yrkandet om ersättning. (fd I 1994-02-16, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST