RÅ 1994 not 116

Överflyttning av barn (bristande partsbehörighet för sökande som inte visat att han var vårdnadshavare) / Upphörande av allmän rättshjälp när den som ansökt om överflyttning av barn enligt föräldrabalken inte styrkt sin partsbehörighet

Not 116. Överklagande av Yacoub G. och Jannet G. ang. överflyttning av barn m.m. - I en ansökan hos länsrätten ansökte makarna Yacoub och Jannet G. att länsrätten skulle besluta att barnet Elisas G, född 1984, skulle överflyttas till makarna G. i deras egenskap av vårdnadshavare. Till stöd för sin talan anförde de att de i Libanon under 1984 hade adopterat Elias från de biologiska föräldrarna, makarna Malki och Elisabeth M. - Makarna M. bestred bifall till ansökningen och uppgav att de aldrig hade adopterat bort sonen Elisas. - Länsrätten i Stockholms län (1992-01-09, ordf. Zedenius) redogjorde för den skriftliga bevisning som parterna hade förebragt och för vad som förekommit vid den muntliga förhandlingen i länsrätten samt yttrade därefter: Länsrätten finner vid en samlad bedömning det inte vara tillförlitligen styrkt att makarna G. adopterat makarna M:s son Elias mot makarna M:s bestridande, varför Elias inte kan överlämnas till makarna G. Ansökan skall därför lämnas utan bifall. -

Cadstedt och Klasen har såsom biträden enligt

rättshjälpslagen för makarna G. resp. makarna M. yrkat

ersättning för sitt biträde med för Cadstedt 34 142 kr,

varav 32 039 kr avser arbete 38,5 timmar, samt för Klasen

56 902 kr, varav 44 962 kr avser arbete 54,5 timmar. Med

hänsyn till målets art och omfattning finner länsrätten

skäligt medge ersättning motsvarande 30 timmars arbete till

båda biträdena. - Makarna G. bör såsom tappande part

ersätta Malki M. för hans kostnader i målet. - Länsrätten

lämnar ansökan utan bifall. - Länsrätten fastställer

ersättning enligt rättshjälpslagen till Cadstedt för

biträde åt Yacoub och Jannet G. till 26 853 kr. -

Länsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen

till Klasen för biträde åt Malki och Elisabeth M. till

36 690 kr. - Länsrätten förpliktar Yacoub och Jannet G. att

ersätta Malki M. hans rättshjälpsavgift och tilläggsavgift

i målet. - I besvär som anfördes genom ombudet Bengt

Sundqvist vidhöll makarna G. sin ansökan. De yrkade också

att Bengt Sundqvist skulle förordnas som nytt biträde

enligt rättshjälpslagen. - Kammarrätten i Stockholm (1992-03-25, Bondestam, Pernold, Tenne) yttrade med anledning av ansökningen om biträdesbyte: Makarna M. är biologiska föräldrar till barnet Elisas, fött 1984. Makarna och barnet har fram till juni 1990 bott tillsammans med makarna G. Makarna G. har i länsrätten ansökt om överflyttning av barnet till dem under uppgift att de adopterat barnet och därför är barnets rättmätiga vårdnadshavare. De har inte förmått styrka sin partsbehörighet, vilken också bestritts av de biologiska

föräldrarna. Deras talan borde sålunda inte ha föranlett

någon prövning av länsrätten och inte heller borde

rättshjälp ha beviljats dem. Eftersom rättshjälp inte

skulle ha beviljats skall rättshjälpen upphöra enligt 34 §

första stycket 4. rättshjälpslagen (1972:429). Grund saknas

därför för biträdesbyte. - Kammarrätten avslår yrkandet om

biträdesbyte och förordnar samtidigt med tillämpning av

34 § första stycket 4. rättshjälpslagen (1972:429) att

makarna G. beviljade rättshjälpen skall upphöra. - När

målet avgjordes slutligt yttrade kammarrätten (1992-04-27, Bondestam, Tenne, Åberg): Makarna M. är biologiska föräldrar till barnet Elias, fött 1984. Makarna har fram till juni bott tillsammans med makarna G. Makarna G. har i länsrätten ansökt om överflyttning av barnet till dem under uppgift att de adopterat barnet och därför är barnets rättmätiga vårdnadshavare. De har inte förmått styrka sin

partsbehörighet, vilken också bestritts av de biologiska

föräldrarna. Deras talan borde således inte ha prövats av

länsrätten. Länsrättens dom skall därför upphävas såvitt

avser makarnas talan. - På grund av den bristande

partsbehörigheten beslutade kammarrätten den 25 mars 1992

med tillämpning av 34 § första stycket 4. rättshjälpslagen

(1972:429) att den allmänna rättshjälpen för makarna G.

skulle upphöra. Advokaten Cadstedt, som av länsrätten

förordnats som biträde enligt rättshjälpslagen, har

härefter inkommit med kostnadsräkning avseende i

kammarrätten vidtagna åtgärder före rättshjälpens

upphörande. Ersättning yrkas med 2 225 kr avseende arbete

under två och en halv timme. Kammarrätten finner att

Cadstedt för det arbete han haft att nedlägga på målet i

kammarrätten är skäligen gottgjord med 1 000 kr för arbete.

Kammarrätten finner med tillämpning av samma lagrum fjärde

stycket att staten skall bära kostnaderna för makarna G:s

rättshjälp till den del kostnaderna överstiger deras

rättshjälps- resp. tilläggsavgifter. - Kammarrätten

upphäver länsrättens dom såvitt avser makarna G:s talan. -

Kammarrätten fastställer ersättning till advokat Cadstedt

som biträde enligt rättshjälpslagen åt makarna G. i

kammarrätten till 1 000 kr avseende arbete. - I

Regeringsrätten yrkade makarna G. att deras talan i

huvudsaken skulle prövas i sak, vilket innebar att målet

borde återförvisas till kammarrätten. De yrkade vidare att

Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut att den

beviljade rättshjälpen skulle upphöra samt - med beviljande

av sökt byte av biträde - förordna jur. kand. Bengt

Sundqvist till nytt biträde för dem. - Regeringsrätten (1994-02-24, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet är numera upplyst att Huddinge Tingsrätt genom dom den 10 december 1993 fastställt att Elizabeth och Malki M. är föräldrar och vårdnadshavare för barnet Elias. Yacoub G. och Jannet G. kan således inte anses ha visat att de i egenskap av vårdnadshavare för Elias äger rätt att föra talan om överflyttning av barn enligt 21 kap. 7 § föräldrabalken. Kammarrättens domslut är följaktligen riktigt. Yacoub G:s och Jannet G:s yrkande i huvudsaken skall därför inte bifallas. - I fråga om rättshjälpen finner Regeringsrätten inte skäl att ändra det beslut som kammarrätten fattat i protokollet den 25 mars 1992. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut kammarrättens dom innehåller liksom kammarrättens beslut i protokollet den 25 mars 1992. (fd II 1994-01-25, Norgren)

*REGI

*INST