RÅ 1994 not 119

Not 119. Överklagande av Bo G. och Maud G. ang.

eftertaxering för 1983 för inkomst jämte en ansökan om

resning. - Länsrätten i Älvsborgs län (1989-09-06, ordf. Samuelsson) eftertaxerade Bo G. för 1983 för inkomst av tjänst med 90 000 kr, avseende inkomst vid försäljning av en patenträtt. Vidare medgav länsrätten makarna Bo G. och Maud G. särskild beräkning av statlig inkomstskatt. - Bo G. överklagade domen och hävdade att han redan 1974 hade skänkt patenträtten till Maud G. Vidare yrkade han ersättning för rättegångskostnader. Även Maud G. begärde omprövning av länsrättens dom. - Kammarrätten i Göteborg (1991-11-11, Nordberg, Svensson, Mattsson) avslog överklagandena och Bo G:s yrkande om ersättning för rättegångskostnader. - Bo G. och Maud G. fullföljde sin talan. För det fall att prövningstillstånd vägrades ansökte de om resning. - Regeringsrätten (1994-02-25, Wahlgren, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2. förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Bo G:s och Maud G:s överklagande har kommit in i rätt tid och kan beaktas i samband med övervägandet huruvida

prövningstillstånd skall meddelas eller inte. Med hänsyn

härtill finner Regeringsrätten att ansökningen inte skall

tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd II 1994-02-15, Karlsson)

*REGI

*INST