RÅ 1994 not 120

Not 120. Ansökan av Jan L. om resning i ärende ang.

beräkning av pensionsgrundande inkomst. - I en skrivelse

till Regeringsrätten hemställde Jan L. om "överklagande i

ett taxeringsmål" som sades röra hans "tidigare

taxeringar". Han uppgav att han hemställde om resning och

om "återställande av därmed försutten tid". Vidare uppgav

han att det hade kommit fram nytt utredningsmaterial

beträffande de taxeringar som skett åren 1978-1983. Enligt

dessa taxeringar skulle han ha "placerats" som egen

företagare, vilket var felaktigt. Av skrivelsen, som inte

innehöll något yrkande om ändrad taxering, framgick att den

av Jan L. påtalade effekten av den enligt hans förmenande

felaktiga taxeringen var att han fått för låg pension. -

Regeringsrätten (1994-02-25, Wahlgren, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att Jan L. önskar påkalla ändring av grunderna för beräkning av sin pensionsgrundande inkomst. Han har emellertid inte lämnat några konkreta uppgifter för bedömande av frågan i vilket hänseende och till vilket belopp den pensionsgrundande inkomsten skulle ha blivit felberäknad. Regeringsrätten saknar därmed underlag för ett ställningstagande till Jan L:s hemställan. Denna kan till följd härav inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-02-15, Karlsson)

*REGI

*INST