RÅ 1994 not 123

Not 123. Överklagande av Trosa Tryckeri AB av ett

förhandsbesked ang. reklamskatt. - I en ansökan om

förhandsbesked frågade Trosa Tryckeri AB om en vimpel och

en s.k. hyllvippa, som användes inomhus på OK:s

försäljningsställen, var att anse som skattepliktiga

reklamtrycksaker enligt lagen (1972:266) om skatt på

annonser och reklam (RSL). Vimpeln var rektangulär, omkring

14 cm bred och 40 cm lång och hade lodrät text "ReA" i vitt

på röd botten. Vimpeln hängdes upp i anslutning till varor

som realiserades. Hyllvippan hade formatet 12 x 12 cm med

lodrät text "ReA" i vitt på röd botten i vänstra marginalen. Hyllvippan sattes fast på en hylla där det finns realisationsvara, varvid varans pris angavs på vippan. - Skatterättsnämnden (1993-06-10, Stegard, ordförande, Wingren, Eriksson, Zackari; Arvidson, Lindberg, Udd skiljaktiga): Förhandsbesked. En trycksak utformad såsom den med ansökningen avsedda vimpeln resp. hyllvippan är en skattepliktig reklamtrycksak enligt lagen (1972:266)

om skatt på annonser och reklam (RSL). - Motivering. Enligt 1 och 5 §§ föreligger, med visst här inte aktuellt

undantag, skatteplikt för reklamtrycksak. Med reklam avses

enligt 1 § andra stycket 2. RSL meddelande som har till

syfte att åstadkomma eller främja avsättning i kommersiell

verksamhet av bl.a. vara. Enligt punkt 6 samma stycke

förstås med reklamtrycksak en trycksak som framställts

huvudsakligen i syfte att offentliggöra reklam. I punkt 2

av anvisningarna till 1 § RSL anges vissa undantag från vad

som skall anses som trycksak resp. reklamtrycksak. -

Nämnden gör följande bedömning. - Frågan gäller en vimpel

resp. en hyllvippa, som endast innehåller texten "ReA" och

som är avsedd att exponeras tillsammans med aktuella varor.

Hyllvippan skall härvid efter framställningen kompletteras

med priset på realisationsvaran. Enligt nämndens mening

framstår redan av texten "ReA" ett syfte att främja

avsättningen av en vara. Den tryckta texten får därför

anses utgöra ett sådant säljfrämjande meddelande som utgör

reklam enligt 1 § andra stycket 2. RSL. Den omständigheten

att - såvitt gäller hyllvippan - det säljfrämjande

meddelandet skall kompletteras i efterhand med ett

meddelande om den aktuella varans pris, förtar inte det nu

tryckta meddelandet "ReA" dess karaktär av reklammeddelande. Varken vimpeln eller hyllvippan kan anses omfattad av något av undantagen i punkt 2 av anvisningarna till den nämnda paragrafen och är därför skattepliktiga reklamtrycksaker. - Trosa Tryckeri AB yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, skulle förklara att hyllvippan inte utgjorde en skattepliktig reklamtrycksak. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1994-02-28, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet. (fd II 1994-02-10, Laestander)

*REGI

*INST