Upphävd författning

Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1972-06-02
Ändring införd
SFS 1972:266 i lydelse enligt SFS 2019:1170
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-12-09

1 §  Skatt (reklamskatt) betalas enligt denna lag till staten för annons, som är avsedd att offentliggöras inom landet, och för reklam, som är avsedd att spridas inom landet i annan form än annons.

[S2]I denna lag förstås med

 1. trycksak, avtryck som framställts i flera lika exemplar i tryckpress eller genom screenförfarande,
 2. reklam, meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja avsättning i kommersiell verksamhet av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst,
 3. annons, särskilt utrymme som upplåtits i trycksak för återgivning av text eller bild för annan än utgivaren och sådant utrymme i trycksaken som tagits i anspråk av utgivaren för egen reklam,
 4. periodisk publikation, publikation som enligt utgivningsplan ska komma ut med normalt minst fyra nummer om året och som inte är att anse som reklamtrycksak, annonsblad, katalog eller program,
 5. reklamtrycksak, trycksak som framställts huvudsakligen i syfte att offentliggöra reklam för utgivaren,
 6. annonsblad, trycksak som inte är att anse som en reklamtrycksak och som innehåller annonser och som saknar redaktionellt innehåll eller som har ett obetydligt redaktionellt innehåll utöver sådant som har samband med dem som annonserar,
 7. katalog, en efter vissa grunder upprättad förteckning över personer, föremål eller liknande,
 8. program, förteckning över personer och deras roll eller nummer vid teaterföreställning, konsert, idrottsevenemang eller liknande. Lag (2017:1202). (Se vidare anvisningarna.)

 • RÅ 1999:8:Uttagande av skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam har inte ansetts strida mot EG-rätten.
 • RÅ 2005:31:En plakett på en tavla inne i en skolbyggnad med namn på ett bidragsgivande företag har inte ansetts utgöra reklam och därmed inte varit skattepliktig enligt lagen om skatt på annonser och reklam. Förhandsbesked enligt lagen om skatt på annonser och reklam.
 • RÅ 2004:7:Tidning som i allt väsentligt innehåller annonser, varav merparten från privatpersoner, har ansetts huvudsakligen ägnad åt reklam, varför bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen om reducerad skattesats inte varit tillämplig. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2001:36:En publikation som enligt utgivningsplan skulle utkomma fyra gånger per år men som under de två första utgivningsåren utkom med mindre än fyra nummer per år har ansetts som periodisk enligt 1 § andra stycket 4 lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam.
 • RÅ 2003:9:Ett för flera dagstidningar gemensamt TV-magasin har ansetts utgöra en del av respektive dagstidning, varför reklamskatt på annonser i magasinet skulle tas ut med fyra procent.
2 § Har upphävts genom lag (1984:156).

3 §  Skatteplikt föreligger, om ej annat följer av 4 §, för annons som avser reklam och för annan annons för vilken vederlag utgår.

 • RÅ 1999:8:Uttagande av skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam har inte ansetts strida mot EG-rätten.
 • RÅ 2006:4:Uppgifter i mässkataloger om utställare har ansetts kunna ligga till grund för reklamskatt.

4 §  Skatteplikt föreligger inte för annons i

 1. periodisk publikation,
 2. publikation som ges ut på främmande språk för spridning huvudsakligen utomlands,
 3. publikation eller bilaga till publikation, när annonsen avser endast publikationen eller annat nummer av denna eller, i fråga om bok, annan bokutgivning av samma förläggare. Lag (2017:1202).

5 §  Skatteplikt föreligger, om inte annat följer av 6 §, för reklam som återges

 1. i s.k. ljustidning, i eller i anslutning till trafikmedel, butikslokal, sportanläggning, teater eller liknande lokal, på fastighet eller allmän plats eller på annat motsvarande sätt,
 2. genom visning av film eller återgivning av ljud. Lag (1998:597).

6 §  Skatteplikt föreligger inte för

 1. reklam som avses i 5 § 1, om fråga är om reklam i eller utanför företags butikslokal, arbetsplats, trafikmedel eller liknande och reklamen avser företaget, dess verksamhet eller utrymmet för reklamen,
 2. reklam som avses i 5 § 2, om reklamen avser kommande verksamhet av det slag som bedrivs där reklamen offentliggörs.

7 § har upphävts genom lag (1998:597).
8 § har upphävts genom lag (1984:156).

9 §  Skattskyldig är den som i yrkesmässig verksamhet inom landet offentliggör skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan form än annons.

[S2]Även den som i yrkesmässig verksamhet distribuerar annonsblad som förts in till landet utan att reklamskatt betalats vid införseln är skattskyldig. Lag (1998:597).

[S3](Se vidare anvisningarna).

9 a §  En utländsk företagare som är skattskyldig enligt denna lag skall företrädas av en av beskattningsmyndigheten godkänd representant. En sådan representant skall enligt fullmakt av den utländske företagaren som ombud för företagaren svara för redovisningen av reklamskatt och i övrigt företräda den utländske företagaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Beskattningsmyndigheten kan kräva att säkerhet ställs för skattens betalning. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.

[S2]Första stycket gäller inte en utländsk företagare som är juridisk person och har ett fast driftställe här i landet. Lag (1994:1566).

10 §  Delägare i enkelt bolag är skattskyldig i förhållande till sin andel i bolaget.

[S2]I fråga om kommanditbolag eller annat handelsbolag är bolaget skattskyldigt. I fråga om europeisk ekonomisk intressegruppering är grupperingen skattskyldig. Har skattskyldig avlidit, är dödsboet skattskyldigt. Har skattskyldig försatts i konkurs, är konkursboet skattskyldigt. Lag (2000:469).

Prop. 1999/2000:105: Ändringen innebär att möjligheten att efter gemensam ansökan av delägare i enkla bolag utse en delägare som ensamt skattskyldig avskaffas. I enkla bolag kommer därför fortsättningsvis att gälla att en delägare är skattskyldig i förhållande till sin andel i bolaget.

11 §  Skattskyldigheten inträder när

 1. skattepliktig annons offentliggörs,
 2. skattepliktig reklam i annan form återges.

[S2]Erhåller den skattskyldige betalning i förskott inträder dock skattskyldighet för betalningen när den sker. Lag (1998:597).

13 §  Beskattningsvärdet utgöres i fall som avses i 3 § samt 5 §1 och 2 av vederlaget.

[S2]Utgår icke vederlag för skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan form än annons eller understiger vederlaget uppenbarligen vad som är skäligt, utgöres beskattningsvärdet av belopp som svarar mot skäligt vederlag.

[S3]I beskattningsvärdet inräknas ej beloppet av reklamskatt eller annan statlig skatt eller avgift. Lag (1998:597).

14 § har upphävts genom lag (1998:597).
15 § har upphävts genom lag (1984:156).
17 § har upphävts genom lag (1984:156).

18 §  Lämnas återbäring, bonus eller annan förmån, som inte utgör s.k. villkorlig rabatt, i efterhand och avser förmånen något för vilket skattskyldighet inträtt, får avdrag för den del av den tidigare redovisade skatten som belöpt på förmånen göras i den ordning som gäller för den skattskyldiges redovisning för reklamskatt.

[S2]Uppkommer förlust på fordran för vilken reklamskatt redovisats, har första stycket motsvarande tillämpning. Har avdrag för skatt för sådan fordran gjorts och inflyter därefter betalning, ska redovisning åter lämnas för den skatt som belöper på det betalda beloppet. Lag (2017:1202).

19 § Har upphävts genom lag (2002:401).
20 § Har upphävts genom lag (1984:156).

21 §  Redovisningsperiod omfattar två kalendermånader. Skattskyldig som för närmast föregående beskattningsår har redovisat eller skulle ha redovisat reklamskatt med minst 300 000 kronor ska dock lämna deklaration för varje kalendermånad. Lag (2017:1202).

22 § Har upphävts genom lag (1984:156).
24 § Har upphävts genom lag (2017:1202).

25 §  Har skattskyldig erlagt reklamskatt trots att redovisningsskyldighet icke förelegat, återbetalar beskattningsmyndigheten det sålunda erlagda beloppet. Lag (1993:468).

26 §  Skyldig att betala reklamskatt för import från tredjeland av annonsblad som har getts ut i sådant land är den som med anledning av importen är skyldig att betala tull för annonsbladen eller skulle ha varit skyldig att göra detta om annonsbladen hade varit tullbelagda.

[S2]För den som är skattskyldig enligt första stycket inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

[S3]Skatt enligt första stycket ska betalas till Tullverket.

[S4]Beskattningsvärdet vid import utgörs av varans värde för tulländamål bestämt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Lag (2017:1202).

Prop. 2003/04:41: Förslaget till ett nytt andra stycke innebär att när ett tillstånd från ett annat EG-lands tullmyndighet att använda lokalt klareringsförfarande används för att fysiskt sätta varan i fri omsättning i Sverige så är det tillståndshavaren som blir skyldig att betala eventuell reklamskatt i Sverige. Förslaget är uppbyggt på samma sätt som förslaget till ändring i 1 kap. 2 § mervärdesskattelagen. Det föreslagna andra stycket reglerar ...

Prop. 2010/11:52: Ändringarna är en anpassning till att Lissabonfördraget har trätt i kraft.

27 § Har upphävts genom lag (1973:992).
28 § Har upphävts genom lag (1973:992).
29 § Har upphävts genom lag (1984:156).
30 § Har upphävts genom lag (1984:156).

31 §  Skattskyldig skall under en tid av två år bevara ett exemplar av varje trycksak som han framställt.

32 §  Beslut enligt 9 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Lag (2017:1202).

Prop. 1999/2000:105: Ändringen innebär att möjligheten att överklaga beslut enligt 24 § andra och tredje styckena i lagen avskaffas och är en följd av att Riksskatteverket som beskattningsmyndighet kommer att fatta beslut i första instans.

 • RÅ 1997:78:Bestämmelserna i 8 kap. 1 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter om överklagande hos domstol av beskattningsmyndighetens beskattningsbeslut har ansetts tillämpliga på beslut att inte återbetala reklamskatt enligt 24 § första stycket lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam.

34 §  I lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns särskilda bestämmelser om redovisning av reklamskatt. Lag (2000:48).

[S2]Anvisningar

[S3]till 1 §

 1. Meddelande anses som reklam även när meddelandet innefattar erbjudande om inköp eller motsvarande.

[S4]Med avsättning förstås försäljning eller annan omsättning som normalt sker mot vederlag.

[S5]Bilaga till annan publikation än reklamtrycksak anses som självständig trycksak och dessutom som annons i publikationen.

 1. Som trycksak anses icke vara som förses med tryck, om varan utgöres av penna, glas, klädesplagg eller annat som har ett självständigt bruksvärde eller om varan är avsedd att användas som affärshandling, kontorsmaterial, etikett, emballage eller liknande.

[S6]Som reklamtrycksak anses icke trycksak som avser viss vara och skall åtfölja denna vid försäljning eller motsvarande, såsom garantisedel, bruksanvisning eller instruktionsbok. Som reklamtrycksak anses icke heller trycksak av innehåll som enbart utgör affärsteknisk information om priser, produkter, sortiment eller motsvarande, information till återförsäljare eller representanter eller intern information till anställda, medlemmar eller delägare eller trycksak som huvudsakligen är att anse som kalender, jubileumsskrift eller liknande eller som har huvudsakligen historiskt, tekniskt, ekonomiskt eller annat vetenskapligt innehåll.

 1. Trycksak anses icke som reklamtrycksak enbart av den anledningen att den innehåller annonser med reklam för annan än utgivaren.

[S7]Lag (1975:117)

[S8]till 5 §

[S9]Anvisningarna har upphävts genom lag (1974:416).

[S10]till 9 §

[S11]En verksamhet anses som yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap.inkomstskattelagen (1999:1229). Verksamhet som inte utgör näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen anses som yrkesmässig, när den innefattar ej enbart enstaka tillhandahållande av skattepliktig annons eller skattepliktig reklam.

[S12]Har innehavare av publikation träffat avtal med annan om rätt för denne att upplåta utrymme i publikationen för annons och uppbära vederlaget härför, är endast den sistnämnde skattskyldig. Motsvarande gäller i fråga om reklam enligt 5 §. Lag (1999:1241).

[S13]till 13 §

[S14]Med vederlag avses det avtalade priset, däri inräknat avtalade pristillägg enligt faktura eller annan handling.

[S15]Från vederlag får ej avräknas s.k. villkorlig rabatt som utgår vid betalning i efterhand inom viss tid. Utställes växel eller annat skuldebrev för betalningen, utgöres beskattningsvärdet av belopp enligt sådan handling med tilllägg av vederlag som därutöver kommit den skattskyldige till godo. Avdrag får ej göras för diskonto vid diskontering av sådant skuldebrev.

[S16]Utgår gemensamt vederlag för prestationer som ska inräknas i beskattningsvärdet och för andra prestationer, bestäms beskattningsvärdet efter uppdelning av vederlaget efter skälig grund.

[S17]Skäligt värde enligt 13 § andra stycket bestämmes enligt ortens pris enligt samma grunder som föreskrivs för marknadsvärde i 61 kap.inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2007:1167).

[S18]till 14 §

[S19]Anvisningarna har upphävts genom lag (1998:597).

[S20]till 16 §

[S21]Redovisningsskyldighet för delägare i enkelt bolag bestäms av omfattningen av bolagets skattepliktiga verksamhet.

[S22]till 24 §

[S23]Anvisningarna har upphävts genom lag (2007:1167).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Ändring, SFS 1973:992

  Förarbeten
  Prop. 1973:187
  Omfattning
  upph. 27, 28 §§; ändr. 2, 26, 30 §§

Ändring, SFS 1974:416

  Förarbeten
  Prop. 1974:84
  Omfattning
  upph. anvisn. till 5 §; ändr. 1, 5-7, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 26, 29, 30, 32 §§, anvisn. till 1, 9, 14, 24 §§

Ändring, SFS 1975:117

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 4-6, 8, 29, 32 §§, 1, 2 p anvisn. till 1 §, anvisn. till 14 §

Lag (1977:367) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1977:1050) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.
  Har skriftligt avtal om införing av annons i allmän nyhetstidning, som enligt anvisningarna till 24 § utgör annonsblad, träffats före ikraftträdandet tillämpas skattesatsen sex procent på sådan annons.
  Förarbeten
  Prop. 1977/78:58
  Omfattning
  ändr. 1, 12, 24 §§

Lag (1984:156) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.
  2. De äldre bestämmelserna i 17, 21 och 22 §§ och medgivanden som lämnats med stöd av dem gäller till dess motsvarande regler om redovisning av skatt i 2 kap. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter träder i kraft enligt övergångsbestämmelserna till den lagen.
  3. De äldre bestämmelserna i 29 § om att riksskatteverket skall meddela förhandsbesked gäller för ärenden, i vilka yttrande från reklamskattenämnden har avgetts före ikraftträdandet.
  4. De nya bestämmelserna i 14 § första stycket tillämpas även på ansökan om nedsättning som kommit in till beskattningsmyndigheten före ikraftträdandet men som avser postorderkatalog för vilken skattskyldighet inträder efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:71
  Omfattning
  upph. 2, 8, 15, 17, 20, 22, 29, 30 §§; ändr. 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 32 §§, anvisn. till 13 §; ny 33 §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1985:158) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. 24 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande i fråga om beskattningsår eller del därav som ligger före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 12, 24 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1985:497) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
  2. De äldre bestämmelserna i 14 § tillämpas dock fortfarande i fråga om införsel som skett före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:206
  Omfattning
  ändr. 14, 26 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1987:1237) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1990:1438) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1993:468) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Dalarnas län. Lag (1996:962).
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 7, 10, 14, 19, 24, 25, 32 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:1566) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:95, Prop. 1994/95:56, Bet. 1994/95:SkU6
  Omfattning
  ändr. 9, 26, 32 §§; ny 9 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1870) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:91, Bet. 1994/95:SkU11
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:962) om ändring i lagen (1993:468) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1993:468
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:597) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:318, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU20
Omfattning
upph. 7, 14, 23 §§, anvisn. till 14 §; ändr. 4, 5, 6, 9, 11, 13, 26, 32, 33, anvisn. till 9, 13 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:404) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1241) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. anvisn. till 9, 13 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:48) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ny 34 §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:469) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle före ikraftträdandet har fattat ett beslut som avses i den äldre lydelsen av 10 § första stycket eller 24 § andra eller tredje stycket får beslutet överklagas hos Riksskatteverket.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 10, 32 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1434) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:129, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU11
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:401) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph. 19 §; ändr. 26, 33 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2004:122) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Rskr. 2003/04:140, Prop. 2003/04:41, Bet. 2003/04:SkU19
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2005:957) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 12, 24 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:229) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 2. Den nya lydelsen av 26 § tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2007:1167) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2007.
 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2007.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:44, Prop. 2007/08:18, Bet. 2007/08:SkU8
Omfattning
upph. 24 §; ändr 1, 12, 24, 32 §§, anvisn. till 13 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2010:108) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Rskr. 2009/10:189, Prop. 2009/10:63, Bet. 2009/10:SkU31
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2011:280) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:1305) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2016:256) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 26, 33 §§
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2016:1068) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
ändr. 12, 16, 24, 26 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:1202) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
upph. 24 §; ändr. 1, 4, 12, 16, 18, 21, 26, 32 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2019:1170) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. Bestämmelsen i 16 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som avslutas efter den 31 december 2019.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:59, Prop. 2019/20:1, Bet. 2019/20:FiU1
Omfattning
ändr. 12, 16 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2021:1166) om upphävande av lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Rskr. 2021/22:46, Prop. 2021/22:20, Bet. 2021/22:FiU1
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2022-01-01