RÅ 1994 not 124

Skattepliktig reklamtrycksak (skylt med texten "Extra pris")

Not 124. Överklagande av Screen AB av ett förhandsbesked ang. reklamskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade Screen AB bl.a. om en 24 x 15 cm vit pappskiva med texten "Extra Pris" i en rödfärgad cirkel, 5 cm i diameter, i övre vänstra hörnet utgjorde skattepliktig reklamtrycksak enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (RSL). Den beskrivna trycksaken kompletterades med övrig text på Åhléns- varuhusen när aktuellt reklambudskap/extraprisvara var fastställt. Trycksaken användes bl.a. som etikett och hylltalare. - Skatterättsnämnden (1993-05-11, Stegard, ordförande, Wingren, Eriksson, Zackari; Arvidsson, Lindberg, Udd skiljaktiga): Förhandsbesked. En trycksak utformad som den i ansökningen angivna skylten är skattepliktig enligt RSL. - Motivering. Frågan gäller en skylt, som endast innehåller texten "Extra Pris" och som är avsedd att - med ett meddelande om tillsaluhållen vara, tillagt efter framställningen - exponeras tillsammans med varan. Enligt nämndens mening framstår redan av texten "Extra Pris" ett syfte att främja avsättningen av en vara. Den tryckta texten får därför anses utgöra ett sådant säljfrämjande meddelande som utgör reklam enligt 1 § andra stycket 2. RSL. Den omständigheten att det säljfrämjande meddelandet skall kompletteras i efterhand med ett annat meddelande, förtar inte det nu tryckta meddelandet "Extra Pris" dess karaktär av reklammeddelande. Skylten, som inte kan anses omfattad av något av undantagen i punkt 2 av anvisningarna till den nämnda paragrafen, är därför en skattepliktig reklamtrycksak. - Screen AB yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, skulle förklara att skylten inte utgjorde en skattepliktig reklamtrycksak. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1994-02-28, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet.

(fd II 1994-02-10)

*REGI

*INST