RÅ 1994 not 126

Uppgift hos försäkringskassa om telefonnumret till viss persons arbetsgivare

Not 126. Överklagande av Ronnie J. om rätt att ta del av allmän handling. - Malmöhus läns allmänna försäkringskassa (1993-11-22) avslog en begäran från Ronnie J. om att få uppgift om Göte F:s arbetsgivares telefonnummer. - Ronnie J. vidhöll sin begäran och anförde bl.a. följande. Han hade på alla sätt försökt att komma i kontakt med Göte F. per telefon. Han kunde inte förstå att det skulle vara till men för Göte F. att lämna ut uppgift om hans nuvarande arbetsgivare bara för att han hade arrenderat ett ställe av Ronnie J:s sambo. Försäkringskassan borde känna

till att uppgifter om arbetsgivares namn och telefonnummer

var offentliga. - Kammarrätten i Göteborg (1993-12-23, Dryselius, Nyström, Hansson): Uppgift om en persons arbetsgivare rör sådana personliga förhållanden för vilka sekretess gäller enligt 7 kap. 7 § sekretesslagen om det kan antas att den berörda personen eller någon honom

närstående lider men om uppgiften röjs. I förarbetena till

bestämmelsen uttalas bl.a. att om sökanden inte vill uppge

ändamålet med sin förfrågan får redan detta anses visa att

sådan risk är förenad med ett utlämnande att sekretess

skall iakttas. - Som försäkringskassan har anfört har

Ronnie J. på fråga om vad uppgiften skall användas till

uppgivit endast att han vill veta Göte F:s arbetsgivare för

att på så sätt kunna komma i kontakt med Göte F. Eftersom

Ronnie J. inte velat lämna någon närmare upplysning om

syftet med sin begäran får det mot bakgrund av det sagda

antas att Göte F. skulle lida men om uppgiften om hans

arbetsgivare röjs. - Kammarrätten avslår överklagandet. -

Ronnie J. fullföljde sin talan och anförde i huvudsak

följande. En persons anställning torde inte kunna betraktas

som personliga förhållanden. Göte F. hade tidigare

arrenderat ett hotell och en restaurang av Ronnie J:s

sambo. Kontraktet, som gällt för tre år, hade avslutats

före avtalstidens slut. Ronnie J. ville därför tala med

Göte F. per telefon för att klarlägga vissa saker, som

kunde vara till gagn för Göte F. Detta kunde inte göras per

brev utan måste ske per telefon eller vid personligt besök.

På grund av avståndet mellan dem kunde ett personligt besök

inte komma i fråga. Ronnie J. ville därför ha uppgift om

telefonnumret till Göte F:s arbetsgivare. Göte F. hade inte

något privat telefonabonnemang. - Regeringsrätten

(1994-03-01, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg,

Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som

kammarrätten funnit rör uppgift om en persons arbetsgivare

sådana personliga förhållanden, för vilka sekretess gäller

enligt 7 kap. 7 § sekretesslagen, om det kan antas att den

berörda personen eller någon honom närstående lider men om

uppgiften röjs (se RÅ 81 2:34 I). - Uppgift om en

arbetsgivares telefonnummer kan inte anses vara av sådan

art att men redan på grund därav kan antas uppkomma, om

uppgiften röjs. En närmare prövning av menrekvisitet skall

göras endast om det föreligger särskilda skäl till det. -

Ronnie J. önskar få kontakt med Göte F. för att diskutera

vissa frågor med anledning av det tidigare gällande

arrendekontraktet mellan Göte F. och Ronnie J:s sambo.

Särskilda skäl föreligger därför att närmare pröva

menrekvisitet. Vid den prövningen finner Regeringsrätten

att Ronnie J., som uppgett sig känna till Göte F:s adress,

inte kan anses behöva uppgift om telefonnumret till

Göte F:s arbetsgivare för att få kontakt med Göte F. Det

måste därför antas att Ronnie J:s syfte är sådant att

Göte F. lider men om uppgift om hans arbetsgivares

telefonnummer lämnas ut till Ronnie J. Uppgiften skall

därför inte lämnas ut. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. (fd II

1994-02-10, Falkenborn)

*REGI

*INST