RÅ 1994 not 127

Uppgift hos socialtjänsten ang. ekonomiska förhållanden

Not 127. Överklagande av Tonny B. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Socialförvaltningen Marks kommun (1993-10-08) avslog en begäran från Tonny B. att få ut en handling rörande jämkning av underhållsbidrag. - Tonny B. vidhöll att den begärda handlingen skulle lämnas ut till honom. Han åberopade att Rose-Marie E. lämnat ett medgivande på blankett kallad U 1. - Kammarrätten i Göteborg (1993-12-22, Rispe, Enhörning, Öhvall): Enligt 7 kap. 4 § första stycket sekretesslagen gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. - Med personliga förhållanden i stadgandet avses också ekonomiska förhållanden. Så som skaderekvisitet är utformat är presumtionen för sekretess. - Rose-Marie E. har inför ett kommande avtal undertecknat ett medgivande att

handlingen lämnas ut till Tonny B. Tonny B. har förklarat

att han inte vill medverka till något avtal och

socialförvaltningen har låtit saken falla. - Det kan inte

anses stå klart att de uppgifter om Rose-Marie E:s och

hennes sambos ekonomi som hon har lämnat i den begärda

handlingen numera kan lämnas ut till Tonny B. utan att

Rose-Marie E. eller henne närstående lider men. - Inte

heller på annan grund kan Tonny B. anses berättigad att ta

del av handlingen. - Kammarrätten avslår överklagandet. -

Tonny B. vidhöll sitt yrkande och anförde att han såsom

part i ärendet hade rätt att ta del av handlingarna i

detta. - Regeringsrätten (1994-03-01, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner lika med kammarrätten att de begärda uppgifterna omfattas av sekretess enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen. Med hänsyn härtill och då rätt inte föreligger för Tonny B. att på annan grund ta del av de begärda uppgifterna skall hans yrkande lämnas utan bifall. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. (fd II 1994-02-10, Falkenborn)

*REGI

*INST