RÅ 1994 not 134

Pensionsgrundande inkomst, utlandstjänstgöring (avslag) / Avslag (pensionsgrundande inkomst, utlandstjänstgöring)

Not 134. Ansökan av Teppo H. om resning i ett ärende ang. fastställande av pensionsgrundande inkomst. - I ansökningen yrkade Teppo H. att hans pensionsgrundande inkomst för inkomståret 1981 skulle bestämmas till 157 700 kr. Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak följande. Hans ATP-poäng för 1981 borde rätteligen vara 6,50. Under åren 1965-1982 hade han varit anställd hos dåvarande AB Skånska Cementgjuteriet. Han hade tjänstgjort i Saudiarabien tiden den 18 februari 1980 - den 12 februari 1982. Han hade under tjänstgöringstiden haft fast bostad i Sverige. Skattemyndigheten hade trots detta beräknat hans

pensionsgrundande inkomst för 1981 utifrån att han skulle

ha lämnat Sverige för att bosätta sig i Saudiarabien den

18 februari 1980. Som pensionsgrundande inkomst hade

således endast beräknats hans inkomst t.o.m. den 18 februari 1981 eller 20 439 kr. Hans totala inkomst för 1981 uppgick till 157 762 kr. Han ansåg sig ha varit bosatt i Sverige och försäkrad under hela 1981. Även om han skulle anses bosatt i Sverige endast till den 18 februari 1981 följde av 11 kap. 1 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring att hans pensionsgrundande inkomst skall motsvara hans totala inkomst under året, 157 700 kr. - Riksförsäkringsverket bestred bifall till ansökningen. - Regeringsrätten (1994-03-03, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 kap. 3 § lagen om allmän försäkring (AFL) i dess lydelse 1981 framgår att svenska medborgare och de, som utan att vara svenska medborgare var bosatta i riket, var försäkrade enligt lagen. Med verkan från den 1 juli 1982 ändrades bestämmelsen så att en försäkrad som lämnade Sverige fortfarande skulle anses vara bosatt i riket, om utlandsvistelsen var avsedd att vara längst ett år (SFS

1982:529). I förarbetena till bestämmelsen i dess nya

lydelse (prop. 1981/82:199 s. 18) anfördes att på

förmånssidan äldre bestämmelser fortfarande skulle gälla

för den som före ikraftträdandet hade lämnat Sverige för

att vistas utomlands. Enligt de äldre bestämmelserna som de

tolkats i praxis ansågs vanligen att bosättningen i Sverige

bestod under första året efter avresan även om

utlandsvistelsen avsetts vara längre. - I fråga om Teppo H.

innebar äldre bestämmelser således att han skulle anses

bosatt i Sverige fram till den 18 februari 1981. Under

återstoden av detta år skulle han däremot inte anses bosatt

här och han uppfyllde följaktligen inte längre förutsättningarna i 1 kap. 3 § AFL för att vara försäkrad.

Ytterligare pensionsgrundande inkomst kan därför inte

beräknas för Teppo H. såvitt gäller 1981. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-02-15, Perttu)

*REGI

*INST