RÅ 1994 not 135

Not 135. Ansökan av Rune M. om resning i ärende ang.

beräkning av pensionsgrundande inkomst, m.m. - För Rune M.

beräknades pensionsgrundande inkomst avseende inkomståret

1978 till 40 100 kr. Sedan han 1991 begärt hos Länsrätten i

Kopparbergs län att också en inkomst av 30 324 kr från

utlandstjänstgöring 1978 skulle beaktas vid fastställandet

av hans pensionspoäng, avvisade länsrätten hans talan

eftersom den anförts för sent. Kammarrätten beslöt den

22 september 1993 att inte ändra länsrättens beslut. - I

yttrande till länsrätten hade Skattemyndigheten i

Kopparbergs län, Lokala skattekontoret i Avesta, bl.a.

anfört att Rune M:s pensionsgrundande inkomst för

inkomståret 1978 rätteligen skulle uppgå till 70 400 kr. -

I ansökningen överklagade Rune M. kammarrättens beslut och

yrkade att hans pensionspoäng för inkomståret 1978 skulle

rättas. I andra hand ansökte Rune M. om resning i ärendet

om bestämmande av pensionsgrundande inkomst för honom för

inkomståret 1978. - Regeringsrätten (1994-03-03, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att prövningstillstånd bör vägras i anledning av överklagandet. - Vad härefter avser ansökningen om resning finner Regeringsrätten med hänsyn till omständigheterna att resning skall beviljas. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten vägrar

prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför

fast. - Regeringsrätten beviljar resning och förordnar att

Skattemyndigheten i Kopparbergs län skall till behandling

ta upp ärendet om bestämmande av pensionsgrundande inkomst

för Rune M. för inkomståret 1978. (fd III 1994-02-15,

Perttu)

*REGI

*INST